• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
  • https://www.instagram.com/ders.cografya
  • https://www.youtube.com/@cografyatv706
Menü Başlıkları
Tanıtım/reklam
 




Tanıtım/reklam.

Tanıtım/reklam




Takvim

"En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur".           Mustafa Kemal ATATÜRK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı olarak hizmet verecek kurumun amacı sera gazı emisyonlarını azaltacak politikaları uygulamak .

21 Haziran 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31873

YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI HİZMET BİRİMLERİ İLE

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İklim Değişikliği Başkanlığının yürüteceği faaliyetlerin yerine getirilmesine, hizmet birimlerinin görev ve yetki alanlarının belirlenmesine ve teşkilat yapısı ile çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İklim Değişikliği Başkanlığının görev ve yetkileri, teşkilat yapısı ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 792/Ç maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Yeşil Mutabakatı: Avrupa Birliğinin 2050 yılında iklim nötr kıta olma hedefini ortaya koyan eylem strateji ve politikaların bütününü,

b) Azaltım: Sera gazı emisyonlarını azaltarak ya da sera gazı emisyonlarının veya bileşenlerinin emilimini güçlendirerek iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile mücadele etmeyi,

c) Bakan: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanını,

ç) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

d) Başkan: İklim Değişikliği Başkanını,

e) Başkanlık: İklim Değişikliği Başkanlığını,

f) BMİDÇS: 9/5/1992 tarihli Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesini,

g) Ekonomik araçlar: Karbon fiyatı oluşmasına sebep olan, piyasada ekonomik değeri olan ve sera gazı azaltımına aracılık eden unsurlar bütününü,

ğ) Emisyon Ticaret Sistemi (ETS): Sera gazı emisyonlarına bir üst sınır belirlenmesi prensibine dayalı olarak çalışan ve sera gazı emisyon tahsisatlarının alınıp satılması suretiyle sera gazı emisyonunu ve sera gazına sebep olan faaliyetleri maliyet etkin bir şekilde sınırlandıran veya sınırlandırmayı teşvik eden ulusal ve uluslararası piyasa temelli mekanizmayı,

h) İklim değişikliği: Karşılaştırılabilir bir zaman döneminde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan değişikliği,

ı) İklim finansmanı: İklim değişikliği ile mücadele kapsamında azaltım ve/veya uyum eylemlerini destekleyen, kamu, özel ve alternatif finansman kaynaklarından sağlanan yerel, ulusal veya uluslararası finansmanı,

i) İklim Platformu: İklim değişikliği alanında üniversiteler, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen çalışmalara ait bilgi, belge ve dokümanların tek bir kaynakta toplanarak paydaşların erişimine açıldığı dijital portalı,

j) Koordinasyon Kurulu: İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulunu,

k) Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü: 19/12/1991 tarihinde ülkemizin taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair protokolü ve tüm değişikliklerini,

l) Paris Anlaşması: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 21. Taraflar Konferansında ve 12/12/2015 tarihinde kabul edilen iklim anlaşmasını,

m) Piyasa temelli sera gazı emisyon azaltım mekanizmaları: Sera gazı emisyonlarının ve/veya olumsuz etkilerinin azaltılması için ekonomik teşvik yapılarını değiştirmek suretiyle yükümlülerin davranış kalıplarını değiştirmeyi hedefleyen piyasa mekanizmalarını,

n) Sera gazı: Sera etkisini destekleyen, atmosferde bulunan, en çok ısı enerjisi tutma özelliğine sahip olan ve yerkürenin insan ve diğer canlılar açısından yaşanabilir bir ortalama yüzey sıcaklığına sahip olmasını sağlayan bileşikleri,

o) Sera gazı emisyonu: Kızılötesi radyasyonu emen ve yeniden salan, hem tabii hem de beşeri kaynaklı olabilen karbondioksit, metan, diazotoksit, hidroflorokarbonlar, perflorokarbonlar, sülfür hekzaflorid ile Bakanlık tarafından belirlenecek diğer sera gazları ve gaz benzeri atmosfer bileşenlerini,

ö) Ulusal Katkı Beyanı: Paris Anlaşmasının 3 üncü maddesi bağlamında hazırlanarak ve 4, 7, 9, 10, 11, 13 üncü maddeleri de dikkate alınarak beş yılda bir revize edilmesi beklenen ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryasına sunulan belgeyi,

p) Uyum: Mevcut veya beklenen iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini önlemeye veya muhtemel zararları en aza indirmeye ya da ortaya çıkabilecek fırsatlardan yararlanmaya yönelik süreci,

r) Yeşil kalkınma: Sürdürülebilir kalkınma ilkesi ile birlikte doğal kaynakların verimli kullanımı ile düşük karbon emisyonunu hedefleyen, çevresel sürdürülebilirliği ve iklim sürdürülebilirliğini odağına alan kalkınma ve gelişmeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluk

Başkanlığın görev ve yetkileri

MADDE 5- (1) Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Küresel iklim değişikliği ozon tabakasının incelmesi ile ilgili tedbirlerin alınmasına ve plan, politika ve stratejilerin belirlenmesine ilişkin çalışmaları kalkınma planlarını dikkate alarak yapmak.

b) İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını ulusal ölçekte izlemek, kontrol etmek ve raporlamak, sera gazı emisyonlarının azaltımı konusunda sektörel politika belirleme çalışmalarını gerçekleştirmek ve gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmak.

c) İklim değişikliği ile ilgili uluslararası müzakere süreçlerini takip etmek.

ç) Uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler kapsamında iklim değişikliği ile ilgili olarak Bakanlığın görev ve yetki alanına giren konularda ülkemizin yerine getirmekle yükümlü olduğu raporları hazırlamak veya hazırlatmak.

d) Net sıfır emisyon hedefi ve döngüsel ekonomi ilkesi doğrultusunda iklim değişikliği ile mücadele ve yeşil kalkınma politikalarının belirlenmesi, strateji ve eylem planlarının hazırlanması için gerekli çalışmaları kalkınma planlarını dikkate alarak yapmak ve Koordinasyon Kuruluna sunmak.

e) Ulusal, yerel ve sektörel iklim değişikliğine uyum ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu alanda eylem planlarını izlemek, değerlendirmek ve raporlamak.

f) İklim değişikliğinin etkilerinin belirlenmesine yönelik modelleme ve risk değerlendirmesi çalışmaları yapmak, yaptırmak, risk haritaları hazırlamak veya hazırlatmak.

g) Tesis, faaliyet veya sektör seviyesinde sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, gerekli denetim ve yaptırımları uygulamak.

ğ) Emisyon ticaret sistemi başta olmak üzere piyasa temelli mekanizmalar ve ekonomik araçlara yönelik çalışmalar yapmak, usul ve esasları belirlemek, gerekli denetim ve yaptırımları uygulamak.

h) Emisyon ticaret sistemi ile sera gazı izleme, raporlama ve doğrulama sistemi ve diğer karbon fiyatlandırma araçlarından elde edilecek gelirlerin yönetimini sağlamak.

ı) İklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil kalkınma için gerekli ulusal ve uluslararası finansman kaynaklarını araştırmak, ilgili paydaşların bu yöndeki kaynaklardan yararlanmasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapmak, teşvik mekanizmaları ve hibe programları geliştirmek, uygulamak ve izlemek.

i) İklim değişikliği konusunda teknolojileri ve yenilikçi çözümleri araştırmak ve bu kapsamda çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon sağlamak, kavramsal çalışmaları yürütmek, kılavuzlar ve rehber dokümanlar hazırlamak.

j) İklim platformu ve ilişkili çevrimiçi izleme ve değerlendirme sistemleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların ulusal koordinasyonunu, izleme ve raporlamasını gerçekleştirmek.

k) Görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği müktesebatının uyumuna ve Avrupa Yeşil Mutabakatına yönelik çalışmaları yapmak, bu çerçevedeki projeleri yürütmek, koordine etmek ve izlemek.

l) Net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefi doğrultusunda modelleme çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

m) İklim değişikliği ile mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak.

n) İklim değişikliği alanında kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik eğitim, kapasite ve farkındalık geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmek.

o) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Teşkilat ve bağlılık

MADDE 6- (1) Başkanlık, Bakanlığa bağlı olup merkezi Ankara’da bulunan merkez teşkilatından meydana gelir.

(2) Başkanlık, Başkan ve iki Başkan Yardımcısı ile hizmet birimlerinden oluşur.

Başkan ve görevleri

MADDE 7- (1) Başkan, Başkanlığın en üst amiridir.

(2) Başkan, Başkanlığın en üst yöneticisi olarak görev ve hizmetlerini kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı amacıyla başkanlık hizmetlerini mevzuat hükümlerine, kalkınma planları ve yıllık programlara, stratejik planlara, performans ölçütlerine, hizmet kalite ve standartlarına uygun olarak görev alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde Bakana karşı sorumlu olarak yürütür.

(3) Başkan, aşağıda belirtilen iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir:

a) Başkanlığın idari iş ve işlemlerini yürütmek.

b) Merkez teşkilatın faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemek.

c) İşin gerektirdiği niteliklere sahip kişilerin seçimi, işe alınması ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek, personelin işin gereğine göre eğitilmesini ve yetiştirilmesini sağlamak.

ç) Başkanlık faaliyetlerine ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak.

d) Başkanlığın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin diğer iş ve işlemleri yapmak.

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(4) Başkan, Başkanlığın sorumluluk alanına giren konularda idarî düzenlemeler yapabilir.

Başkan yardımcıları ve görevleri

MADDE 8- (1) Başkanlığın görevlerini yürütmede Başkana yardımcı olmak, Başkan tarafından verilen görevleri yapmak ve gerektiğinde Başkana vekâlet etmek üzere 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen sayı kadar başkan yardımcısı atanabilir.

(2) Başkan yardımcıları, aşağıda belirtilen iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir:

a) Başkanlığa ilişkin görevlerde Başkana yardımcı olmak.

b) Kendilerine bağlı hizmet birimlerine, ilgili mevzuat ile verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.

c) Kendilerine bağlı hizmet birimlerinin, verimli ve uyumlu bir biçimde çalışmasının organizasyonunu ve koordinasyonunu sağlamak.

ç) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Hizmet birimleri

MADDE 9- (1) Başkanlığın hizmet birimleri şunlardır:

a) İklim Müzakereleri ve Uluslararası Politikalar Dairesi Başkanlığı.

b) İklim Değişikliğine Uyum ve Yerel Politikalar Dairesi Başkanlığı.

c) İklim Finansmanı ve Teşvikler Dairesi Başkanlığı.

ç) Karbon Fiyatlandırma Dairesi Başkanlığı.

d) Sera Gazı Azaltım Politikaları Dairesi Başkanlığı.

e) Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanlığı.

f) Teknoloji ve Yeşil Dönüşüm Dairesi Başkanlığı.

g) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

ğ) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

h) Hukuk Müşavirliği.

ı) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

İklim Müzakereleri ve Uluslararası Politikalar Dairesi Başkanlığı

MADDE 10- (1) İklim Müzakereleri ve Uluslararası Politikalar Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Başkanlığın görev ve yetki alanı kapsamında uluslararası müzakere süreçlerini takip ve koordine etmek.

b) Uluslararası kuruluşlar nezdinde ve uluslararası sözleşmeler kapsamında Başkanlığın görev ve yetki alanına giren konularda Ülkemizin yerine getirmekle yükümlü olduğu raporları hazırlamak veya hazırlatmak.

c) Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

ç) Avrupa Birliği politika ve mevzuat süreçlerine yönelik koordinasyonu sağlamak.

d) Başkanlığın görev ve yetki alanı kapsamında uluslararası ikili ilişkilerin, uluslararası kuruluşların çalışmalarının takibini yapmak ve gerektiğinde koordinasyonunu sağlamak.

e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İklim Değişikliğine Uyum ve Yerel Politikalar Dairesi Başkanlığı

MADDE 11- (1) İklim Değişikliğine Uyum ve Yerel Politikalar Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Ulusal, yerel ve sektörel uyum ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak.

b) İklim değişikliğine uyum politikalarının belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevzuat ve kılavuzlar hazırlamak veya hazırlatmak.

c) İklim değişikliğine uyum konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde ve uluslararası sözleşmeler kapsamında müzakere süreçlerini takip etmek, bu alanda politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak ve ulusal odak noktalığı görevlerini yerine getirmek.

ç) Bölgesel ve yerel iklim değişikliği eylem planlarının hazırlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması çalışmalarını koordine etmek.

d) İklim değişikliği konusunda etki, etkilenebilirlik ve risk değerlendirmesi çalışmalarını yapmak, yaptırmak ve bu çalışmaların ulusal koordinasyonunu sağlamak.

e) İklim değişikliğine uyum konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak.

f) İklim platformu ve ilişkili çevrimiçi izleme ve değerlendirme sistemleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların ulusal koordinasyonunu, izlemesini ve raporlamasını yapmak.

g) Koordinasyon Kurulunun iklim değişikliğine uyum ile ilgili alt çalışma grubunun koordinasyonunu sağlamak.

ğ) İklim değişikliğine uyum konusunda ulusal ve uluslararası projeler yapmak veya yaptırmak.

h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İklim Finansmanı ve Teşvikler Dairesi Başkanlığı

MADDE 12- (1) İklim Finansmanı ve Teşvikler Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütülecek işler için gereken ulusal ve uluslararası finansman kaynaklarını ve finansman araçlarını araştırmak.

b) İklim finansmanı kaynaklarından ilgili paydaşların yararlanması, kapasite geliştirilmesi ve iklim finansmanının teşvik edilmesi doğrultusunda çalışmalar yapmak, program ve projeler hazırlamak ve uygulamak.

c) İklim finansmanı kaynaklarının sağlanması ve koordinasyonu için Başkanlığın görev ve yetki alanı kapsamında çalışmalar yapmak.

ç) İklim finansmanının harekete geçirilmesi ve artırılmasına yönelik yerel ve ulusal girişimleri takip etmek.

d) İklim finansmanının takip edilmesi ve raporlamasına dair çalışmalar yapmak.

e) İklim finansmanı konusunda uluslararası kuruluşlar, mutabakatlar, iş birlikleri ve sözleşmeler kapsamında bunların müzakereleri de dahil olmak üzere ilgili süreçlerini takip etmek ve gerektiğinde koordinasyon sağlayarak katkı vermek.

f) Paris Anlaşmasının ilgili hükümleri uyarınca iklim finansmanı mekanizmalarına yönelik ulusal düzenlemelerin yapılmasına ve bu kapsamda yapılacak raporlamalara katkı sağlamak.

g) İklim değişikliği ile mücadele kapsamında finansman mekanizmaları ve hibe programları geliştirmek.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Emisyon Ticaret Sistemi ve Sera Gazı İzleme, Raporlama ve Doğrulama Sistemi ve diğer karbon fiyatlandırma araçlarından elde edilecek gelirlerin kullanımına ilişkin gerekli çalışmaları yapmak.

h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Karbon Fiyatlandırma Dairesi Başkanlığı

MADDE 13- (1) Karbon Fiyatlandırma Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Emisyon ticaret sistemi başta olmak üzere piyasa temelli mekanizmalar ve ekonomik araçlara yönelik çalışmalar yapmak, usul ve esasları belirlemek, bu mekanizmalar ve araçları uygulamak, tüm iş ve işlemlerle birlikte gerekli denetim ve yaptırımları uygulamak veya uygulatmak.

b) Karbon denkleştirme ve gönüllü piyasalara yönelik çalışmalar yapmak, usul ve esasları belirlemek, bu mekanizmalar ve araçları uygulamak, tüm iş ve işlemlerle birlikte gerekli denetim ve yaptırımları uygulamak veya uygulatmak.

c) Piyasa temelli mekanizmalar ve ekonomik araçlara yönelik uluslararası kuruluşlar, sözleşmeler ve iş birlikleri kapsamında Başkanlığın görev ve yetki alanına giren müzakere süreçlerini takip etmek ve ulusal odak noktalığı görevlerini yerine getirmek.

ç) Piyasa temelli mekanizmalar ve ekonomik araçlara yönelik ilgili sektörleri bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

d) Her türlü uluslararası karbon piyasasına yönelik ulusal düzenlemeleri yapmak veya yapılmasını sağlamak, bu kapsamda yapılacak raporlamaları koordine etmek veya ettirmek.

e) Piyasa temelli mekanizmalar ve ekonomik araçlara yönelik ulusal ve uluslararası projeleri yürütmek, koordine etmek ve izlemek.

f) Karbon fiyatlandırma araçlarından elde edilecek gelirlerin yönetimine ilişkin politikanın belirlenmesine katkı sağlamak.

g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Sera Gazı Azaltım Politikaları Dairesi Başkanlığı

MADDE 14- (1) Sera Gazı Azaltım Politikaları Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Net-sıfır emisyon hedefi ve döngüsel ekonomi ilkesi doğrultusunda Koordinasyon Kurulunda temsil edilen kurum ve kuruluşların katkıları ile ulusal ve BMİDÇS Sekretaryasına sunulan yıllık Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanterlerindeki sektörlere ilişkin azaltım politikalarını belirlemek.

b) Gerekli hallerde güncellemek suretiyle Uzun Dönemli İklim Stratejisi ile periyodik Ulusal Katkı Beyanlarını hazırlamak veya hazırlatmak, Koordinasyon Kurulunun onayına sunmak.

c) Ulusal Katkı Beyanının uygulanmasını ulusal düzeyde izlemek, değerlendirmek ve sonuçları Koordinasyon Kuruluna raporlamak.

ç) Koordinasyon Kurulu altında kurulacak azaltım ve ilgili çalışma grubu faaliyetlerini koordine etmek.

d) Azaltıma ilişkin mevzuat ve kılavuzlar hazırlamak veya hazırlatmak.

e) Azaltım konusunda BMİDÇS ve Paris Anlaşması kapsamında müzakere süreçlerini takip etmek, bu alanda politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak ve ulusal odak noktalığı görevlerini yerine getirmek.

f) Azaltıma ilişkin olarak uluslararası kuruluşlarca yapılan çalışmaları takip etmek, bu çalışmalara yönelik ulusal düzeyde koordinasyonu gerçekleştirmek, görüş vermek, katılmak, katkı sunmak.

g) Azaltıma ilişkin olarak Koordinasyon Kurulunda temsil edilen veya diğer ilgili kurum ve kuruluşlarca ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde yapılan çalışmalara katılmak, görüş vermek, katkı sunmak.

ğ) Azaltım faaliyetlerini desteklemeye yönelik ulusal ve uluslararası projeler yapmak veya yaptırmak.

h) Azaltıma yönelik olarak eğitim, bilinçlendirme ve kamuoyu farkındalığının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak.

ı) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanlığı

MADDE 15- (1) Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını ilgili mevzuat gereği izlemek, kontrol etmek ve raporlamak.

b) Tesis, faaliyet veya sektör seviyesinde sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve uygulamak.

c) Görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında denetim ve yaptırım uygulamak.

ç) Sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması konusunda sektörlerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

d) Ozon tabakasının korunması ile ilgili tedbirlerin alınmasına ve plan, politika ve stratejilerin belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak.

e) Ozon tabakasını incelten maddelerin sonlandırılması ve florlu sera gazlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar ile bunların izlenmesi için ulusal düzeyde koordinasyonu sağlamak.

f) Florlu sera gazlarının raporlanması ve takibi konusunda sektörlerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

g) Ozon tabakasını incelten maddelerin ve florlu sera gazlarının ithalat ve ihracat süreçlerini takip ve kontrol etmek, bu süreçte ilgili mevzuat kapsamında ithalat, ihracat izinlerini vermek.

ğ) Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolüne ve ilgili değişikliklerine ait uluslararası gelişmeleri takip etmek, ulusal odak noktalığı görevini yerine getirmek ve bu çerçevede ulusal koordinasyonu yürütmek.

h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Teknoloji ve Yeşil Dönüşüm Dairesi Başkanlığı

MADDE 16- (1) Teknoloji ve Yeşil Dönüşüm Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefi kapsamında uygulamaya konulması gereken teknolojileri ve yenilikçi çözümleri araştırmak, bu kapsamda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarla çalışmalar yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

b) Yeni teknolojiler ve yenilikçi çözümler konusunda kavramsal çalışmaları yürütmek, mevzuat, kılavuz ve rehber dokümanlar hazırlamak.

c) Net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefi kapsamında enerji, ulaştırma, tarım, atık, sağlık, sanayi ve ilgili diğer sektörlerde temiz teknolojilerin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak, süreci takip etmek ve gerekli çalışmaları yapmak.

ç) Teknoloji ve yeşil dönüşüm ile ilgili uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler kapsamında Başkanlığın görev ve yetki alanına giren müzakere süreçlerini takip etmek, katkı sağlamak ve ulusal odak noktalığı görevlerini yerine getirmek.

d) Net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefi kapsamında yeni teknolojiler ve yenilikçi çözümler konusunda eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerini yürütmek, bu amaçla ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak.

e) Görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatının teknoloji ve yeşil dönüşüme yönelik çalışmalarını takip etmek, uyumlaştırma çalışmalarına katkı sağlamak ve çalışmaların takibini yapmak.

f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

MADDE 17- (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yerine getirmek.

b) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 18- (1) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması ile ilgili tekliflerde bulunmak; Başkanlık personelinin atama, özlük, disiplin ve emeklilik ile ilgili işlerini yapmak, Başkanlık personelinin izin, yurtiçi ve yurtdışı geçici ve sürekli görev onayı, yolluk gibi işlemlerini yürütmek.

b) Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları ve buna ilişkin çalışmaları yürütmek.

c) Başkanlığın görev alanına giren konularda üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak kurum içi ve dışında yapılacak eğitimlerin planlarını hazırlamak ve yönetmek.

ç) Başkanlığın görev alanına giren konularda seminer, sempozyum, konferans, çalıştay ve benzeri faaliyetleri organize etmek.

d) Başkanlığın kütüphane ve arşiv hizmetlerini yürütmek, Başkanlık yayınları ile ilgili her türlü işlemi yapmak, genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

e) 5018 sayılı Kanun çerçevesinde, birime tahsis edilen ödeneklerin kullanımını sağlamak; kiralama ve satın alma işlerini yürütmek; temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetlerini yapmak ve yaptırmak; Başkanlığın taşınır taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek, Başkanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

f) Bilişim ve haberleşme ihtiyaçları ile bağlantılı yazılımları temin etmek, oluşturmak ve geliştirmek, bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile bilgi güvenliği ile ilgili işleri yürütmek, koordine etmek, işbirliği esaslarını ve politikalarını belirlemek, güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.

g) Başkanlığın, protokol, tören, ziyaret, karşılama, uğurlama ve ağırlama ile ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yerine getirmek.

h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği

MADDE 19- (1) Hukuk Müşavirliği, yönetici personel olarak atanacak bir I. Hukuk Müşaviri ve yeterli sayıda görevlendirilen personeli aracılığıyla aşağıdaki hizmetleri yerine getirmekten sorumludur:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.

b) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MADDE 20- (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Başkanlığın kurumsal kimlik çalışmalarını yürütmek.

b) Başkanlığın basın, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetleri kapsamında iletişim strateji planlarını hazırlamak ve bu planlar doğrultusunda gerekli tüm çalışmaları yürütmek.

c) Başkanlığı ilgilendiren ve görev alanına giren konularda yerel, ulusal ve uluslararası basın ve medya kuruluşları ile sosyal medya takibi yapmak, Başkanlık adına açıklama ve tekzip hazırlamak, günlük basın bültenleri, sosyal medya raporları hazırlamak ve arşivlemek.

ç) Başkanlığa ait internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına yönelik içerik hazırlamak ve editoryal yönetimini yürütmek.

d) Başkanlığın görev alanına giren konularda yazılı, işitsel ve görsel dokümanların içerik hazırlama, tasarım, basım ve yayımını gerçekleştirmek.

e) Başkanlığın görev alanına giren konularda üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, iklim elçileri ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak farkındalık artıracak tanıtım çalışmaları yapmak.

f) Başkanlığın görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşların program, proje ve faaliyetlerinin farkındalık ve tanıtım çalışmalarını takip etmek, Başkanlığın tanıtımı ve farkındalığa yönelik ulusal ve uluslararası proje çalışmaları yürütmek, Başkanlığın ikili ilişkilerinin koordinasyonunu sağlamak.

g) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.

ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hizmet birimlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin genel hükümler

MADDE 21- (1) Tüm hizmet birimleri bu bölümde yer alan görev ve sorumluluklarının yanı sıra aşağıdaki görevleri yerine getirmekten de sorumludur:

a) Görev alanına giren konularda yurt içi ve yurt dışında çeşitli kurum, kuruluş ve organizasyonlar nezdinde kurulan komite, komisyon, heyet, çalışma grubu ve benzeri oluşumlara katılım sağlamak, bunların toplantı, eğitim, seminer ve benzeri organizasyonlarını takip etmek.

b) Başkanlığın görev ve yetki alanına giren konularda eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerini yürütmek, bu amaçla ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak.

c) Görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatının uyumuna ve Avrupa Yeşil Mutabakatına yönelik çalışmaları yapmak, bu çerçevedeki projeleri yürütmek, koordine etmek ve izlemek.

ç) Görev alanı ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri ve mevzuatı takip etmek, bu çerçevede uluslararası prensiplere ve uygulamalara uyumunu sağlamak, gerekli çalışmaları yapmak.

d) Görev alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yürütmek, bu çalışmalar kapsamında Başkanlığın ilgili birimleri ile koordinasyonu sağlamak.

Çalışma grupları

MADDE 22- (1) Başkanlık, Koordinasyon Kurulunun tavsiyesi üzerine veya resen görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile geçici çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma gruplarının işleyişine ilişkin diğer hususlar Başkanlık tarafından belirlenir.

(2) Başkanlık, her bir çalışma grubunun daimi üyesidir.

(3) Çalışma grupları, çalıştıkları konu hakkındaki görüşlerini ve alınacak kararlara esas olmak üzere görüşlerini, çalışma bitimini takip eden bir ay içinde rapor şeklinde Başkanlığa sunarlar.

(4) Çalışma grubu; kuruluş ve çalışma amacını sonlandırdığında veya Koordinasyon Kurulu ve/veya Başkanlık tarafından verilen görevleri yerine getiremediğinde, Koordinasyon Kurulunun tavsiyesi ile kurulduysa Koordinasyon Kurulu kararı ile Başkanlık tarafından resen oluşturulduysa Başkanlık kararı ile feshedilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yurt dışında eğitim ve görevlendirme

MADDE 23- (1) İklim değişikliği uzmanları ve iklim değişikliği uzman yardımcıları ve diğer personel 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

(2) Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenleyecekleri raporu ve sunumu, yeniden işe başladıkları tarihten itibaren 30 gün içinde Başkana sunar.

Düzenleme yetkisi

MADDE 24- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Başkan yetkilidir.

(2) Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin hususlar Başkanlık tarafından belirlenir.

Yetki devri

MADDE 25- (1) Başkan ve her kademedeki yöneticiler, sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

 



189 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Reklam/tanıtım.
 



Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Reklam/tanıtım




Hava Durumu
Site Haritası