• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
Menü Başlıkları
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

İki bin yıllık Türk eğitim tarihide yer almış;

* uygulamalar
* sosyal yapılar,
* kişiler,
* kurumlar,
* programlar,
* belgeler,
* kitaplar,
* dönemler,
* kanunlar,
* yönetmelikler,
* müdürlükler,
* bakanlıklar,
* projeler,
* heyetler,
* kurslar,
* okullar,
* yayınlar,
* sınavlar, 
* dergiler,
* mecmualar, 
* bilim adamları
(raporlar hazırlayan)

Türk eğitim tarihinde yer almış bu unsurlar ara ara bu sitede özetler halinde yayınlanactır.
Takvim
En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur. (M.K. Atatürk)

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA DERS SAATLERİ DEĞİŞTİ. BAZI DERSLERİN SAATLERİ ARTIRILDI, BAZILARNIN İSE AZALTILDI.

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA DERS SAATLERİ DEĞİŞTİ. BAZI DERSLERİN SAATLERİ ARTIRILDI, BAZILARNIN İSE AZALTILDI.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ,
TARİH İLE
FELSEFE DERSININ SAATLERİ ARTIRILDI, BİYOLOJİ,
İNGİLİZCE DERS SAATLERİ AZALTILDI. EN BÜYÜK DEĞİŞİKLİK  İNGİLİZCE VE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİNDE OLDU.

MESLEK LİSELRİNDE 10.11 .SINIFLARDA REHBERLİK KALDIRILDIANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER
                                                         
ORTAK DERSLER                       9. 10. 11. 12. SINIF SINIF SINIF
RK DİLİ VE EDEBİYATI          5  5  5  5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİ 2 2 2 2  HER SINIF DÜZEYİNDE BİR SAAT ARTTI
TARİH                                          2 2 2 -   11. SINIFLARA 2 SAAT KONULDU
T.C. İNK TARİHİ VE ATATÜRK.   - - - 2 12. SINIFA ALINDI
COĞRAFYA                                   2 2 - -
MATEMATİK                                 6 6 - -
FİZİK                                           2 2 - -
KİMYA                                         2 2 - -
BİYOLOJİ                                   2 2 - - BİR SAAT AZALTILDI
FELSEFE                                     -  2 2 - 10. SINIFA 2 SAAT KONULDU
BİRİNCİ YABANCI DİL             4 4 4 4 9.SINIFTA 2 SAAT AZALTILDI
İKİNCİ YABANCI DİL               2 2 2 2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR        2 2 2 2
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK     2 2 2 2
SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ1--- 12. SINIFLARDA TRAFİK İLK YARDIM KALDIRILDI
ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI 34 35 21 19

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNİN
UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
●Haftalık ders çizelgeleri, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır.
●Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler ve seçmeli dersler bölümleri yer almaktadır.Ortak dersler ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarak alması gerekenderslerdir.
●Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği, dersin adının yanındaki parantez içinde belirtilmiştir.
●Çizelgedeki seçmeli derslerin haftalık ders saati sayıları, sınıflara göre parantez içindeve seçenekli olarak verilmiştir. Öğrenciler her sınıfta parantez içindeki ders saatlerinden sadece birini seçebilirler. Örneğin seçmeli dersler bölümünde Sosyal Etkinlik dersi(1)(2) şeklinde yer almaktadır. Öğrenciler, bu dersi ya “1” ya da “2” ders saati olarakseçeceklerdir.
●Türk dili ve edebiyatı, seçmeli Türk dili ve edebiyatı; tarih ve seçmeli tarih gibi derslerindeğerlendirmeleri ayrı ayrı yapılır. Bu dersler, farklı öğretmenler tarafından okutulabileceği gibi aynı öğretmen tarafından da okutulabilir.
●Bilgi kuramı ve sosyal etkinlik dersleri notla değerlendirilmez.
Seçmeli dersler öğrencinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programlarıdoğrultusunda öğrenci, veli ve okul tarafından ortaklaşa belirlenecektir.
●Birinci ve ikinci yabancı dil derslerinde Bakanlar Kurulu Kararı ile öğretiminin yapılmasıkabul edilen yabancı diller okutulacaktır. Ortak ve seçmeli dersler grubunda yer alanbirinci ve ikinci yabancı dil dersleri birbirinden farklı olmak zorundadır.
●Seçmeli derslerde gruplar oluşturulurken Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim KurumlarıYönetmeliği’nin ilgili maddesine göre işlem yapılır.
●Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebilirler. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğüöğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esastır.
●Farklı sınıf seviyelerinde seçilen aynı derslerde öğrencilerin birlikte eğitim almaları sağlanabilir.
●Sosyal bilimler liselerinde öğrenciler, ilgi ve istekleri ile okulun imkânları doğrultusunda“beden eğitimi, görsel sanatlar ve müzik” derslerinden sadece biri hazırlık sınıfında isefarklı iki ders seçilir. Diğer ortaöğretim kurumlarında ise okul türüne göre görsel sanatlar/müzik, beden eğitimi ve spor/görsel sanatlar ya da beden eğitimi ve spor/müzikderslerinden birini seçerler. Öğrenciler bu derslerden alt sınıfta seçtikleri bir dersi üstsınıflarda değiştirebilirler.
●Ders saatlerinin mevcut öğretim programlarında belirtilen ders saatinden az veya fazlaolması hâlinde derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak mevcut programlar doğrultusunda zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.

●Öğretim programı olmayan seçmeli derslerde -varsa- ilgili derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları da dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.
Ortaöğretim kurumlarının tamamında yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders “Türk dili ve edebiyatı” dersidir. Bu dersin yanında;
Güzel sanatlar lisesi müzik bölümünde:
-“Batı müziği teori ve uygulaması (Müzik)”, “Türk halk müziği teori ve uygulaması(Türk halk müziği)”, “ Türk sanat müziği teori ve uygulaması (Türk sanat müziği)”
-Güzel sanatlar lisesi görsel sanatlar bölümünde “desen”,
-Spor lisesinde 9. sınıflarda “temel spor eğitimi”, 10, 11 ve 12. sınıflarda “bireyselsporlar”,
yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
●Sosyal bilimler liselerinde Uluslararası Bakalorya Programı’na tabi olanlar “Uluslararası Bakalorya Programı I-II Haftalık Ders Çizelgelerini uygular.
●Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde haftalık ders çizelgesine ağırlık verilmek kaydıyla bireysel ve grup derslerinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve KurumlarınYönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik’in ilgili hükümleri doğrultusunda yapılacak derslerin süresi, öğrenci ihtiyaçlarına göre belirlenir ve okuldayapılan çeşitli aktiviteleri içermez.
●Müzik alanında; “piyano”, “bağlama”, “çalgı” ve “bireysel ses eğitimi” dersleri öğrencinin öğretmen ile bire bir (en az 2 veya 3 öğrenci) yaptığı derslerdir. Ancak ilgili dersleryeterli öğretmen olmaması durumunda, grup olarak da yapılabilir. Çalgı Eğitimi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen çalgıların [bağlama, kaval, tar, kemane,yaylı sazları (kemança, Karadeniz kemençesi, kemane) (THM), tambur, ney, klasikkemençe, ut, kanun, keman, klarnet (TSM), gitar, flüt, bağlama, tambur, keman, viyola,çello, kontrbas, ney, ut, klasik kemençe, kanun, klarnet, kaval, vurmalı çalgılar, tar,kemane, yaylı sazlar (kemança, Karadeniz kemençesi, kemane)(müzik) eğitimi yapılacaktır.
2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 10, 11 ve 12. sınıfta/sınıflarda okumakta olanöğrencilere 27.01.2014 tarihli ve 6 sayılı Kurul kararı ile kabul edilen haftalık ders çizelgeleri uygulanacaktır. Ancak bu öğrencilerden sınıf tekrarına kalanlar, tekrar ettiklerisınıflarda uygulanan haftalık ders çizelgelerine tabi olacaktır.
●Haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak ve seçmeli derslerde okutulacak öğretim programlarında değişiklik yapılması, kademeli olarak uygulamaya konulması ve uygulamadan kaldırılmasına ait Kurul kararları dikkate alınarak Bakanlığımız Talim veTerbiye Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanacaktır.

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU MESLEK PROGRAMI ………………………….. ALANI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
                                                   DERSLER      9.10.11.12. SINIF ORTAK DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)                       5 5 5 5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ               2 2 2 2(HER SINIF DÜZEYİNDE BİR  SAAT ARTTI)                                                                                    
TARİH                                                            2 2 - -

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK  - - - 2   SON SINIFA ALINDI
COĞRAFYA                                                    2 2 - -
MATEMATİK                                                  6 5 - -  10 SINIFTA BİR SAAT AZALTILDI                                                                    
FİZİK                                                             2 2 - -   
KİMYA                                                           2 2 - -
BİYOLOJİ                                                      2 2 - -
FELSEFE                                                        - 2 2 - 10. SINIFA 2 SAAT KONULDU
YABANCI DİL                                                5 2 2 2 BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALTILDI
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR                            2 2 2 -
GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK                       2 - -  -
SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ       1 - - - TRAFİK DERSİ KALDIRILDI
                                                 TOPLAM      33 28 13 11
DERSLERALAN / DAL SAATLERİ TOPLAMI 2 14 22 28
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**) 4 1 8 3
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME                 1 - - 1
                              TOPLAM DERS SAATİ 40 43 43 43

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL VE KURUMLARINDA
UYGULANACAK HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNE AİT AÇIKLAMALAR
●Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler, alan dal dersleri ve seçmeli dersler bölümleriyer almaktadır. Ortak dersler ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarakalması gereken derslerdir.
●Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının tamamında haftalık ders çizelgelerinde yer alan seçmeli derslerin haftalık ders saati sayısı kadar seçmeli dersler tablosundan dersler seçilebileceği gibi öğrenim görülen alan dal dersleri veya diğer alan vedallara ait derslerden de seçim yapılabilecektir.
●Haftalık ders çizelgelerinde belirtilen toplam seçmeli ders saatinin bir kısmı alan dalderslerinden seçilebileceği gibi bir kısmı da seçmeli dersler tablosundan seçilebilecektir.
●Alan ortak dersleri ile başarılması zorunlu dal derslerinin seçmeli ders olarak okutulması durumunda ders saati süresi ve ders içeriğinde değişiklik yapılamayacaktır.
●Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanındaki parantez içinde belirtilmiştir. Alan dal dersleri veya diğer alan dal dersleri ise sadece bir kez seçilebilecektir.
●Farklı sınıf seviyelerinde seçilen aynı derslerde öğrencilerin birlikte eğitim almaları sağlanabilir. Ancak, birbirinin devamı niteliğindeki derslerde, aynı seviyedeki dersi seçen farklı sınıf seviyesindeki öğrencilerin birlikte eğitim almaları sağlanabilir.
●Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının tamamında ortak dersler içerisinde yıl sonubaşarı puanı ile başarılı sayılamayacak ders "Türk dili ve edebiyatı" dersidir. Alan vedal derslerinde yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak dersler ise çerçeveöğretim programları ve haftalık ders çizelgelerinde belirtilmiştir.
●11. sınıflarda seçmeli dersler tablosunda yer alan tarih dersinin seçilmesi durumunda,Anadolu liseleri 11. sınıf ortak derslerinde yer alan tarih dersinin öğretim programı uygulanır.
●Türk dili ve edebiyatı, seçmeli Türk dili ve edebiyatı, tarih, seçmeli tarih gibi derslerindeğerlendirmeleri ayrı ayrı yapılır. Bu dersler, farklı öğretmenler tarafından okutulabileceği gibi aynı öğretmen tarafından da okutulabilir.
●Seçmeli Türk dili ve edebiyatı dersi öğretim programı, Türk dili ve edebiyatı dersininöğretim programının yapısı ve mahiyeti değiştirilmeden zümre öğretmenleri tarafındanilave metin seçimiyle belirlenmelidir.
●Seçmeli dersler tablosunda yer alan seçmeli matematik, seçmeli kimya ve seçmeli fizikdersleri, Anadolu teknik programının 11 ve 12. sınıflarında ortak dersler içerisinde yeraldığından bu program türünde seçmeli olarak seçilmeyecektir.
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/2717_haziran_2017_(1).pdf


Değişen ders proğramları ve karar sayıları 
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/temmuz_ek_2718_2017_(1).pdfPaylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   316 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Hava Durumu
Anlık
Yarın
26° 28° 20°
Site Haritası