• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
Menü Başlıkları
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

İki bin yıllık Türk eğitim tarihide yer almış;

* uygulamalar
* sosyal yapılar,
* kişiler,
* kurumlar,
* programlar,
* belgeler,
* kitaplar,
* dönemler,
* kanunlar,
* yönetmelikler,
* müdürlükler,
* bakanlıklar,
* projeler,
* heyetler,
* kurslar,
* okullar,
* yayınlar,
* sınavlar, 
* dergiler,
* mecmualar, 
* bilim adamları
(raporlar hazırlayan)

Türk eğitim tarihinde yer almış bu unsurlar ara ara bu sitede özetler halinde yayınlanactır.
Takvim
En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur. (M.K. Atatürk)

Aktif Öğrenme-Öğretme 10

     10.sınıf Coğrafya Dersi kazanımlarının öğrencilere daha doğru ve daha hızlı yöntemler kullanılarak verilmesi  önem arz etmektedir.  Ayrıca  olabildiğince görsel kullanmak öğrenmenin gerçekleşmesine katkı sağlar. Bu amaçla bir konuya ait  “konu içeriklerini, kavramları, yazılı görselleri, videoları,  animasyonları, değerlendirme çalışmalarını, performans görevlerini, örnek yazılı sorularını” bir arada vermeye çalıştık. Faydalı olması dileğiyle

           

 Çalışma Açıklama/Kavramlar/Alt başlıklar/Bilinmesi gerenler/ Videolar/Anlatım Kartları/ Değerlendirmeler/Örnek soru ve yazılılar
Dünya’nın tektonik oluşumu ve iç yapısı,
 
ÜNİTE KAYAÇLAR               
Bilinmesi
Gerekenler
Kayacın tanımı, kayaçların kaynağı, kayaçların oluşum şekilleri, oluşum şekillerine göre kayaçların türleri, kayaçların oluşumunda etkili olan unsurlar (sıcaklık,basınç,taşinma,aşınma,birikme,çökme ,tortullaşma vb),kayaçların mağmadan başlayıp toprak oluncaya kadar olan yolçuluğu, başkalaşım
sonucu değişen kayaçlar ve bunlara verilecek örnekler, kayaçları şema halinde gösterebilme,örnekler verebilme,
Anlatım
Görseli
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/kayaclar.pdf
Video1http://www.eba.gov.tr/video/izle/86895ef530062149c4729852f8012b49d1bfc2d09c001
Video2 http://www.eba.gov.tr/video/izle/8698b4df00937b7b24468817352b8328371a227bea001
Video3
 
 
 
SULAR
Bilinmesi
Gerekenler
 Suyun bileşenleri, su döngüsü, yeryüzndeki suların dağılışı(%97 tuzlu su, %3 tatlı su) tatlı su miktarının dağılımı (%68.3 katı haldekisular yani buzullar, %31.4 yer altı suları ve %0.3yüzey suları) bu %0.3 olan suların dağılımı ise (%2 nehirler,%11 bataklıklar,%87 göller) bu rakamların en net ispatladığı suyun ne kadar değerli olduğudur. Susuzluğun belkide insanlığın sonu olma ihtimalidir.Suda tasarrufun zorunlu olduğudur,dünyanın bugün ve
gelecekte susuzluk riskinin olduğu yerler, suyun artan önemi, suyun bulunduğu yerler vealdığı isimler (şema halinde belirtebilme), okyanus isimleri ve çok önemli denizler ve isimleri,yer üstü suları (okyanus,deniz,göl,akarsu) yer altı suları (kaynaklar-yamaç-artezyen-fay,gayzerler,karstik kaynaklar) okyanus ve suların yarım kürelere göre dağılımı ve bununetkileri( iklim,ekonomi,yaşam v.b) göller (karaların %2) suların özelliğine göre göller,önemli göllerin adları bulundukları yerler-dünya-ülkemiz, doğal göller, yapay göller, doğal göllerin farklı oluşum şekillerine göre çeşitleri (tektonik,karstik,buzul,volkanik,set) okyanus,deniz ve göllerde yapılan ekonomik faaliyetler, gölleri şema halinde belirtebilme,örneklendirebilme, akarsular açık-kapalı havza akarsular, akarsu rejmi ve rejimlerine göre akarsular, beslenme kaynaklarına göre akarsular, önemli akarsular,nehirler ve bulunduğu yerler, akarsuların ekonomik özellikleri ve katkıları, yer altı suları bunlara ait kavramlar(akifer,artezyen,fay) su döngüsünde yer altına sızan suların yer yüzüne çıkma şekilleri,karstik yapı ve özelliği
Anlatım
Görseli
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/sular.pdf
 Video 1http://www.eba.gov.tr/video/izle/41845ef530062149c4729852f8012b49d1bfc2d09c001
Video 2
Video 3
Değerlendirme
Çalışmaları
 http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/degerlendirme_
sorulari(sular)_(1).pdf
TOPRAKLAR
Bilinmesi
Gerekenler
 Toprağın oluşum süreci:Toprağın insanlık için önemi, canlı toprak ilişkisi, toprağın oluşum süreci, taşların parçalanmasını sağlayan olaylar ve bunlara verilen isimler(kayanın çözülme şekilleri), kimyasal, fiziksel ve biyolojik çözülme şekilleri, dilsiz dünya haritası üzerinde kimyasal, fiziksel ve biyolojik çözülme alanlarını söyleyebilme,
Toprağın oluşumunu belirleyen etmenler; iklim,ana kaya,yer şekilleri,zaman ve canlılar, toprağın horizonları-katmanları, yer yüzündeki başlıca toprak tipleri, bunların özellikleri, yayılış alanları, bu toprakların tarımla olan ilişkileri,yerli toplarlar(zonal), taşınmış topraklar(azonal) ve dar bölge toprakları(intrazonal), bu toprakların özellikleri, toprak tiplerini, özelliklerini ve çeşitlerini tablo halinde belirtebilme, iklimin etkisinde oluşan topraklar, tüm horizonlarının gelişmemiş olduğu topraklar, dış kuvvetlerin etkisinde oluşan topraklar
Anlatım
Görseli
 http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografya_10_topraklar-olusum.pdf
Videohttp://www.eba.gov.tr/video/izle/227553c6f7e3131094a9b997fcb70076b0f0c2d09c001
Video 
 
 Değerlendirme
Çalışmaları
 http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/degerlendirme_
sorularitopraklar.pdf
BİTKİLER
Bilinmesi
Gerekenler
Bir bitkinin oluşması için en temel ihtiyaçlar, hangi bitkiler günlük hayatımızı etkilervebu bitkiler hayatımıza ne şekilde etki ederler,  başlıca bitki türleri(ağaç-ot-çalı formasyonları), bitki türlerinin dağılışına etki eden faktörle:iklim(ışık-sıcaklık-nem-basınç ve rüzgarlar bitkilere etki eden iklim elemanlarıdır) ,yer şekilleri(yükselti-bakı), toprak ve biyolojik (aşırı ve erken otlatma-orman tahripleri)faktörler, bitki toplulukları(ot-çalı-ağaç türleri) ve bunların alt türleri ile bu formasyonların yayılış alanları, yer yüzündeki başlıca orman alanları ve bunlara verilen isimler, ekvatoral, muson, tayga ve karışık ormanların tanımları, yayılış alanları, maki,savan,bozkır,çayır ve tundra bitki alanları, çöl bitkileri, iklim- bitki örtüsü ilişkisi, dilsiz dünya haritası üzerinde bu bitki alanlarını belirtebilme 
 
Videohttp://www.eba.gov.tr/video/izle/409052a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001 
Videohttp://www.eba.gov.tr/video/izle/100252a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
Videohttp://www.eba.gov.tr/video/izle/157953c6f7e3131094a9b997fcb70076b0f0c2d09c001
  
ÜNİTEDÜNYA'DA NÜFUS
SÜRE 
Bilinmesi
Gerekenler
Nüfusun tanımı, nüfusun ekonomik değeri, nüfus bilgilerinin öğrenilmeye başlanılması ve bunun gerekçeleri, yapılan ilk nüfus sayımlarının amaçları, genel nüfus sayımlarının başlaması, nüfus sayımlarındaki zamanla değişen amaçlar,genel nüfus sayımının nedenleri ve amaçları, nüfus sayımlarının yapılış şekilleri  // dünyadaki nüfusun dağılışı, çok kalabalık(yoğun) yerleri ve bunun nedenleri, çok seyrek nüfuslu yerler ve bunun nedenleri, dilsiz harita üzerinde bunları söyleyebilme Dünya Dilsiz Haritası ve Bilinmesi Gerekenler dünyada nüfusun dağılışına etki eden faktörler ve bunların alt başlıkları, nüfus yoğunluğu kavramının tanımı, nüfus yoğunlukları( aritmatik, tarımsal ve fizyolojik nüfus yoğunlukları) ve bunları bulma formülleri, dünya nüfus dağılışındaki değişim  Piramitin ne anlama geldiğini, nüfus piramidinin ne amaçla yapıldığını, nüfus piramitleri ile hangi bilgilerin verildiğini, kaç çeşit piramit olduğunu ve bunların hangi alanlarda bilgiler içerdiğini (gelişmişlik-az gelişmişlik, doğurganlık vb), toplanan bilgilere göre piramit hazırlamasını yapabilmek.
Nüfus artış kavramı, nüfus artışının nedenleri, doğal nüfus artışı, nüfus azalmasının nedenleri (hastalıklar,beslenme yetersizlikleri, savaşlar,ortalama ömrün düşük olması, göçler, sosyal huzursuzluklar) doğum oranı ve buna etki eden özellikleri (halkın sosyal, kültürel, ekonomik, dinsel ve geleneksel özellikleri), bebek ölüm oranları ve bunun dünyadaki dağılışı, bu dağılışın nedenleri, dilsiz dünya haritası üzerinde nüfusu azalan, artan yerleri- ülkeleri gösterebilmek, ve artan nüfusun getireceği sorunları belirtebilme.
 
Dünya’da nüfusun artmasına etki eden faktörlerin ne olduğunu ve bu dönemlere verilen isimleri bilmek, önceleri nüfusun artmamasının nedenlerini n ne olduğunu, özellikle tarih öncesi  ve tarih sonrası  devirleri iyi bilmek(Paleolitik-taş çağı, Mezolitik, Neolitik ve Kalkolitik Çağları ve bunların özelliklerini), bu devirlere ait nüfus özelliklerini, yaşam sürelerini, iş bölümlerini ve başlıca diğer gelişmelerin neler olduğunu bilmek, dünya nüfus artışı- sanayi devrimi , endüstri çağı arasındaki neden-sonuç ilişkisini bilmek, sanayi devrimi , endüstri çağının nüfus sayısı artışına ne şekilde etki ettiğini bilmek.
 Anlatım
Görseli
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/nufus1.pdf
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/nufus2.pdf
 
 Video 1http://www.eba.gov.tr/video/izle/313752a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
Video 2http://www.eba.gov.tr/video/izle/997552a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
Video 3http://www.eba.gov.tr/video/izle/671752a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
Video 4http://www.eba.gov.tr/video/izle/19595b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
DÜNYA'DA  GÖÇLER
Bilinmesi
Gerekenler
Göçün tanımı,ilk göç hareketlerinin ne zaman ortaya çıktığı, göçlerin çeşitleri( iç,dış,mevsimlik, zorunlu,mübadele ve iş göçleri), göçlerin nedenleri(ekonomik, siyasi,sosyal,doğal afetler), insanlığın ortaya çıkışı ve yayılışı, ekonomik değişmelerin insanların yayılışı üzerine etkikileri, tarih öncesi çağlar ve bu çağlarda yaşanan göçler,Türklerin Orta Asya'daki göçleri ve bunların nedenleri, büyük göç:Kavimler Göçü ve bunun dünya tarihinde neden olduğu yenilikler, sonuçları, Coğrafi keşifler ve yeni kıtalara göçler(Amerika'ya), Sanayi Devriminin göçlere neden olması ve bunun sonuçları, Mübadele göçleri ve sonuçları,Mülteci göçleri ve sonuçları, göçlerin neden olduğu sosyal, ekonomik, siyasal, çevresel ve kültürel sonuçlar
 Anlatım
Görseli
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/gocler.pdf
Videohttp://www.eba.gov.tr/video/izle/722452a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
Videohttp://www.eba.gov.tr/video/izle/35285b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
EKONOMİK FAALİYETLER
İnsanların en eskiden beri uğraştıkları ekonomik faaliyetler(toplayıcılık, avcılık, tarım, üretim, sanayi, hizmet v.b) birincil, ikincil,üçüncül, dördüncül ve beşincil ekonomik faaliyetlerin neler olduğu ve kapsamları
Bilinmesi
Gerekenler
 İlk insanın hayatta kalma çabaları, ilk ekonomik faaliyetlerin neler olduğu(),bu ekonomik faaliyetlerin zaman içinde nasıl değiştiği, başlıca tarih öncesi çağlar(Paleolitik-Kaba Taş,Mezolitik-Yontma Çağ, Neolitik-Cilalı Taş ve Kalkolitik-Maden Çağı) ve bu çağlardaki temel ekonomik faaliyetler, özellikle Neolitik çağdaki değişmeler,tarihi çağların başlangıcı, başlıca tarihi çağlar ve bu çağların temel özellikleri, sanayi devrimi ile başlayan değişim ve bunun sonuçları, etkileri
Çalışan nüfus ve çalışma alanlarına göre ülkelerin gelişmişlik durumları, tarım sektörü ve çalışma alanları, hizmet sektörü ve neleri kapsadığı, sanayi sektörü ve çalışma alanları, bu ekonomik faaliyetlerin dünya çapındaki dağılımı, ülkelerin bu faaliyetlerine göre kategörilere ayrılması, bu faaliyetlerin bir birini etkilemeleri, hizmet ve sanayi faaliyetlerinin gelişme koşulları
 Anlatım
Görseli
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/ekonomik_faaliyetler.pdf
 Videohttp://www.eba.gov.tr/video/izle/70425b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Video:http://www.eba.gov.tr/video/izle/61775b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
 TÜRKİYE COĞRAFYASI Coğrafi Konumu Kavramlar
Bilinmesi
Gerekenler
TÜRKİYE'nin matematik konumu ve sonuçları, özel konumu ve sonuçları, koordinatları, enlem ve boylam değerleri, kuşaklara göre durumu
Anlatım
Görseli
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/turkiye_cografi_konumu.pdf
TÜRKİYE'NİN FİZİKİ YAPISI
Bilinmesi
Gerekenler
Türkiye'nin fiziki yapısı ve özellikleri( dağları ve oluşumlarına göre farklılıkları - sıra dağları(kıvrım dağları),volkanik dağları, tektonik dağları(kırık dağları), platoları ve oluşum şekilleri ve başlıca platoları, ovaları ve oluşum şekilleri-kıyı ovaları ve oluşum nedenleri, iç ovaları ve oluşum şekilleri, bu alanların ekonomik özellikleri, Türkiye ekonomisine katkılar
 Anlatım
Görseli
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/turkiye_fiziki.pdf
 Videohttp://www.eba.gov.tr/video/izle/398952a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
Video İzlehttp://www.eba.gov.tr/video/izle/77605478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001
http://www.eba.gov.tr/video/izle/16355478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001
Soru çözhttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografya_10_sini_fturkiye_fiziki_sinavi.pdf
Soru çözhttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografya_10.sinif_sinavi_3turkiye_fiziki.pdf
 TÜRKİYE'DE İÇ KUVVETLER
Bilinmesi
Gerekenler
Türkiye'deki yer şekillerinin oluşumunda iç kuvvetlerin etkisi, tersiyerde oluşan orojenez, epirojenez ve volkanizma hareketlerinin etkileri, sıkışan levhalar(Arabistan levhası ve Avrasya levhası) yükselme, fay hatlarının oluşumu, deprem kuşakları,KAF,DAF,BAF hatları ve etkileri
Anlatım
Görseli
 
Video izlehttp://www.eba.gov.tr/video/izle/77605478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001
 TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER
Bilinmesi
Gerekenler
Dış kuvvetlerin neler olduğu, aşındırma şekilleri(vadiler ve çeşitleri, menderesler, peri bacaları, cavlan, çağlayan, dev kazanı, kırgı bayırı, birikinti konileri, dağ eteği, dağ içi ovaları, delta ovaları , yer altı sularının oluşturduğu şekiller(karstik şekiller, dalga ve akıntılatın oluşturduğu şekiller(aşındırma ve biriktirme şekilleri-falez, plaj,lagün, tombolo, buzulların oluşturduğu şekiller, rüzgarların oluşturduğu şekiller
Anlatım
Görseli
 
http://www.eba.gov.tr/video/izle/528152a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
http://www.eba.gov.tr/video/izle/266877cdbe3ad7ec74a11b0376184a78107a3a474e001
http://www.eba.gov.tr/video/izle/360252a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
 TÜRKİYE'NİN İKLİMİ
Bilinmesi
Gerekenler
Türkiye'nin iklimini etkileyen unsurlar(coğrafi konumunun etkileri, dağların, denizlerin etkileri, basınç merkezlerini etkileri, yer şekillerinin etkileri, rüzgarların etkileri, Türkiye'nin sıcakılık değerleri, ocak ve temmuz ortalamaları, başlıca iklim tipleri, mikro ve makro iklim alanları, düşük sıcaklıklar ve etkileri, başlıca rüzgarlar ve özellikleri-sıcak-soğuk ruzgarlar, Türkiye'yi etkileyen basınç merkezleri ve etkileri, bağıl nem, mutlak nem, yağışlar ve oluşum farklılıkları-orografik yağış-cephe yağışı-konveksiyonel yağış, Türkiye'de yağışın dağılışı(kurak alanlar,yağışlı alanlar)
Türkiye'nin iklim çeşitleri,ana iklim alanları, geçiş iklim alanları, karadeniz iklimi(batı karadeniz iklimi,orta karadeniz iklimi ve doğu karadeniz iklimi) akdeniz iklimi(marmara tipi, ege tipi akdeniz iklimleri) karasal iklim(iç anadolu, doğu anadolu, güneydoğu anadolu iklim tipleri), tüm yılın sıcaklık ve yağış değerlerine göre iklim grafikleri ve bunların farklılıkları
 Anlatım
Görseli-1
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/turkiye_iklimi-1.pdf
 Anlatım Görseli-2http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/turkiye_iklimi-ii.pdf
Anlatım Görseli-3http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/turkiye_iklimi-iii.pdf
 Videohttp://www.eba.gov.tr/video/izle/3059582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
Videohttp://www.eba.gov.tr/video/izle/983052a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
TÜRKİYE'NİN TOPRAK VARLIĞI
Bilinmesi
Gerekenler
Topraklar bölümünde işlenen toprak çeşitleri hakkında yeterince bilgi edindiniz. Yine ayrıntılı olarak bu konuya tekrar bakabilirsiniz. 
A-Türkiye’de var olan toprak tipleri:
1-zonal topraklar(kahverengi orman toprakları, podzol toprakları, kırmızı renkli Akdeniz toprakları, kahverengi ve kestane renkli bozkır toprakları ve çernezyomlar)
2- intrazonal topraklar (vertisoller, rendzinalar, taşlı-litosol- topraklar, tuzlu topraklar)
3azonal topraklar (alüvyal topraklar ve kolüvyal topraklar)
B- Bu toprakların Özellikleri
C- Bu toprakların Türkiye’de yayılış alanları ve Türkiye’nin yüz     ölçümüne göre kapladığı     alanlar
D- Türkiye’de toprak kullanımı( toprağın, tarımda, hayvancılıkta,    ormancılıkta, sanayide     kullanımları ve bunlara örnekler)
E- Türkiye’de arazi kullanımı ( ekili-dikili alanlar, tarıma elverişli    olduğu halde     kullanılmayan alanlar, daimi çayırlar, nadas        alanları, otlaklar, koruluk ve orman    alanları,tarıma elverişsiz dağlık kayalık alanlar, köy yerleşim alanları
F- Erozyon (tanımı, ülkemizde erozyon nedenleri, erozyon sonuçları, erozyonu önlemek için neler yapılmalıdır.
 Anlatım
Görseli
http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/turkiye_topraklari.pdf
 
Video http://www.eba.gov.tr/video/izle/2217582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
Video http://www.eba.gov.tr/video/izle/3875582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
Videohttp://www.eba.gov.tr/video/izle/25055478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001
Videohttp://www.eba.gov.tr/video/izle/389752a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001
Soru çözhttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/cografya_10_turkiye_su_bitki_toprak_sinavi_(2).pdf
 TÜRKİYE'NİN BİTKİ VARLIĞI
Bilinmesi
Gerekenler
İklim çeşitliliği ve bitki örtüsü arasındaki ilişki, Türkiye’de bitki çeşidinin çok fazla olmasının nedenleri, bölgelere göre bitki çeşitleri, Türkiye’nin, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olmasının bitki örtüsü üzerindeki etkileri, insanın bitki örtüsüne verdiği başlıca zararlar, endemik bitki kavramı ve dağılımı, endemik bitkilerin bol olduğu önemli alanlar, relikt bitki kavramı ve başlıca alanları, Türkiye’de görülen başlıca bitki formasyonları(ağaç/çalı/ot), ağaç formasyonları(ormanlar), çalı formasyonları(maki,psödomaki ve garig) ve ot formasyonu(bozkır ve dağ çayırı), yükselti ve bitki örtüsü arasındaki ilişki,Bölgelere göre ormanlarımız ve özellikleri(ağaç özellikleri, yükselti-üst sınır özellikleri, bakı ve ağaç ilişkileri)başlıca ağaçlarımız.http://web.ogm.gov.tr/Bilgiservisleri/agacturleri/agac.htm
 Anlatım
Görseli
 Video izlehttp://www.eba.gov.tr/video/izle/71215a5eb6f5484ab47e990eeee88853de5c92d09c001
 Videohttp://www.eba.gov.tr/video/izle/505553c6f7e3131094a9b997fcb70076b0f0c2d09c001
TÜRKİYE'NİN SU VARLIĞI
Bilinmesi
Gerekenler
Türkiye’nin su kaynakları( denizleri, akarsuları, gölleri ve yer altı suları) denizler ve özellikleri, ekonomiye katkıları, siyasi ve jeopolitik avantajları, başlıca akarsularımız ve özellikleri, akarsu havzaları(tüm denizlerimize ek olarak Basra körfezi havzası,hazar denizi havzası) kapalı akarsu havzaları( başlıca göl alanları), akarsularımızın genel özellikleri ve ekonomiye katkıları, başlıca göllerimiz, göllerimiz bekleyen tehlikeler, oluşumlarına göre göllerimiz( yapay- doğal(tektonik,volkanik,karstik,buzul,set-volkanik set-heyelan set-alüvyal set-kıyı set- ve karma oluşumlu göller)),su özelliklerine göre göllerimiz(tatlı,tuzlu ve sodalı), yer altı sularımız ve özellikleri, yayılış alanları, ekonomiye katkıları
 Anlatım
Görseli
 
 Videohttp://www.eba.gov.tr/video/izle/7121582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
Video 2 Göllerimizhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/74465ef530062149c4729852f8012b49d1bfc2d09c001
Video 3http://www.eba.gov.tr/video/izle/41845ef530062149c4729852f8012b49d1bfc2d09c001   
TÜRKİYE'NİN NÜFUS YAPISI
 Bilinmesi
Gerekenler
Ülkemizdeki nüfusun yapısal özellikleri (nüfusun yaş gruplarına ve cinsiyetine göre dağılımı, nüfusun eğitim durumu, etkin çalışan nüfusun ekonomik sektörlere dağılımı, kır ve kent nüfus oranları, nüfus dağılışı, nüfus yoğunluğu, nüfus artışı ) ve bu nüfus özelliklerinden çıkarılabilecek sonuçlar,  nüfusun yaş gruplarına ve cinsiyetine göre dağılımını bilmek neler için önemlidir, bu anlamda hazırlanmış nüfus piramidi nasıl yorumlanır, piramidin şekli hangi ipuçlarını verir,  ülkemizde  nüfusun eğitim durumu nasıldır, ne gibi sonuçları vardır, diğer dünya ülkeleri ile karşılaştırma durumunda avantaj- dezavantajlarımız nelerdir, okullaşma oranımız ne durumda, ideali olan % 100’e yaklaşıldı mı, etkin çalışan nüfusun ekonomik sektörlere dağılımı neden çok önemli,  ülkemizde çalışan nüfusun (sanayi, hizmet, tarım- hayvancılık) sektörlerine göre durumu nasıldır, en çoktan en aza sıralama yapınız, ülkemizde kır ve kent nüfus oranları yıllara göre nasıl bir değişim göstermiştir,
 Osmanlı devletinde son 200 yılda nüfus nasıl değişim yaşamıştır,ülkemizde ilk nüfus sayımı ve sayısı, zamanla yaşanan değişimler, nüfusta en son uygulanan sistem, ülkemiz nüfusuna etki eden faktörler 1-doğal nedenler(doğumlar ve ölümler), 2-sınır değişimi, 3- göçler(gelen göç- giden göç)
 Anlatım
Görseli
 Video 1http://www.eba.gov.tr/video/izle/2609582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001  
 Video 2http://www.eba.gov.tr/video/izle/27365b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Video 3http://www.eba.gov.tr/video/izle/8400582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001 
Video 4http://www.eba.gov.tr/video/izle/873152a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001 
Video 5http://www.eba.gov.tr/video/izle/35715478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001
Video 6http://www.eba.gov.tr/video/izle/97435478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001
 
TÜRKİYE'NİN GÖÇ DURUMU
Bilinmesi
Gerekenler
 Göçlerin nedenleri 1-dış göçler(beyin göçü, işçi göçü, mübadele göçleri, sığınma göçleri, siyasi göçler), söz konusu olan bu göçler ülkemizde ne zaman yaşandı, göç sorunu yaşadığımız ülkeler, işçi göçlerinin başlama nedenleri,  2-İç göçler(daimi göçler, mevsimlik göçler),ülkemizdeki iç göçlerin nedenleri  ve sonuçları, bu göçlerin ekonomiye, şehirleşmeye, eğitime etkileri nasıl olmuştur,
 Anlatım
Görseli
 
Videohttp://www.eba.gov.tr/video/izle/35715478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001
Videohttp://www.eba.gov.tr/video/izle/722452a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001 
 TÜRKİYE'NİN YERLEŞME DURUMU
 Bilinmesi
Gerekenler
Türkiye’de yerleşmeler(idari yapılarına göre idari yerleşmeler, nüfus ve fonksiyonlarına göre kır ve kent yerleşmeleri) idari yapılarına göre yerleşmeler(köy-nahiye- ilçe- il), kır yerleşmeleri (kasabalar- köyler- köy altı yerleşmeler), köy altı yerleşmeler ikiye ayrılır-daimi yerleşmeler(mezra, mahalle, divan, çiftlik) ve geçici yerleşmeler( yayla, ağıl, kom, dam, oba),  kır yerleşmeleri de ikiye ayrılır-toplu yerleşmeler ve dağınık yerleşmeler, kent yerleşmeleri de nüfuslarına göre metropol- büyük kent- orta büyüklükte kent- küçük kent , fonksiyon özelliklerine göre tarım, sanayi, maden, turizm, ticaret, liman, idari, askeri ve kültür kentleri ve bu kentlerin özellikleri. Köylerin, kentlerin ve metropollerin özellikleri, yerleşmeler ve etki alanları
Nüfus ve yerleşmenin tanımları, sık(yoğun) nüfuslu alanlarımız, seyrek nüfuslu alanlarımız, yerleşmeyi etkileyen faktörler (iklim, yeryüzü şekilleri, su kaynakları, toprak özellikleri, jeolojik yapı, bitki örtüsü, yer altı kaynakları, ulaşım olanakları, turizm değerleri, eğitim ve sağlık olanakları- bunlardan yerleşmeye hem olumlu hem de olumsuz etki edenler) iklimin ve yeryüzü şekillerinin ülkemizdeki yerleşmeye olumlu katkı yaptıkları yerlere örnekler, ülkemizdeki seyrek nüfuslu alanların özellikleri ve seyrek kalma nedenleri, ülkemizdeki sık (yoğun) nüfuslu alanların özellikleri ve yoğun olma nedenleri,Bursa’nın sık nüfuslu olma nedenleri, Ardahan’ın seyrek nüfuslu olma nedenleri
Kentlerin özellikleri, sayıları, dağılışları, fonksiyonlarına göre kentler tarım, sanayi, maden, turizm, ticaret, liman, idari, askeri ve kültür kentleri ve bu kentlerin özellikleri, yerleşmelerve etki alanları
 Anlatım
Görseli
 Videohttp://www.eba.gov.tr/video/izle/1394582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
Videohttp://www.eba.gov.tr/video/izle/6115582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
Videohttp://www.eba.gov.tr/video/izle/1394582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001 
Videohttp://www.eba.gov.tr/video/izle/6115582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
KURESEL  ULAŞIM HATLARI
Bilinmesi
Gerekenler
Anlatım
Görseli
 Videohttp://www.eba.gov.tr/video/izle/33005478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001
Videohttp://www.eba.gov.tr/video/izle/79065478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001
Videohttp://www.eba.gov.tr/video/izle/57135478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001
 DOĞAL AFETLER VE İNSAN
 Bilinmesi
Gerekenler
Anlatım
Görseli
Videohttp://www.eba.gov.tr/video/izle/41085478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001
 Videohttp://www.eba.gov.tr/video/izle/86775b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
Videohttp://www.eba.gov.tr/video/izle/63335478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001
Videohttp://www.eba.gov.tr/video/izle/75405b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
 Videohttp://www.eba.gov.tr/video/izle/71475b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
 
LEVHA HAREKETLERİ VE ETKİLERİ  LEVHALAR
Bilinmesi
Gerekenler
 
Levhanın tanımı, litosferin tanımı, mağmanın özelliği, yer
kabuğunun genel özellikleri,mağma ve yer kabuğunun birbirini
etkileme şekilleri,mağmanın hareketi ve hareket yönleri, başlıca
levhalar, levhaların birbirlerine göre hareketleri,levhaların hareketler
sonucu oluşan yer şekilleri, fay hatları, levha hareketleri ve depremlerin,
volkanizmanın ve sıçak su alanlarının(kaplıcaların)ilişkisi, gayzerler, kaplıcalar ve bunların bulundukları yerlerin özellikleri,bizlere hatırlattığı bilgiler, dilsiz dünya haritası üzerinde levhaların yerlerini gösterebilme ve beraberinde levha sınırlarını, deprem, volkanizma ve kaplıca alanlarının haritasını çizebilme,


10.1. DOĞAL SİSTEMLER

Ünite Açıklaması

 Bu ünitede sırasıyla;

- Dünya’nın tektonik oluşumu ve iç yapısı,

- jeolojik zamanlar,

- Türkiye’nin jeolojik geçmişi,

- yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerinde iç ve dış kuvvetlerin etkisi,

- yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerinde kayaçların etkisi,

- Türkiye’de iç ve dış kuvvetlerin yeryüzü şekillerinin oluşumuna etkisi ve ana yer şekilleri,

- yeryüzünün su varlığı,

- Türkiye’nin su varlığı,

-  yeryüzündeki toprak ve bitki çeşitliliği,

-  Türkiye’nin toprak ve bitki çeşitliliği konularına yer verilecektir.
Kazanım ve Açıklamaları

10.1.1. Dünya’nın tektonik oluşumunu açıklar.

a) Dünya’nın iç yapısı ile ilgili temel bilgiler verilir.

 b) Levha tektoniği kuramına yer verilir.

10.1.2. Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar.

 a) Jeolojik zamanların adlandırılması Türkçe olarak da yapılır.

 b) Jeolojik zamanların özelliklerine yer verilirken Türkiye’nin jeolojik geçmişine değinilir.

c) Türkiye'nin tektonizmasına yer verilir.

10.1.3. İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.

10.1.4. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. Kayaçların kullanım alanlarına yönelik örneklere yer verilir. 
10.1.5. Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar. Türkiye’deki faylar, levha hareketleri ve depremler arasındaki ilişkiye yer verilir.

10.1.6. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.

10.1.7. Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar.

10.1.8. Türkiye’deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. Dağ, ova ve platolar ele alınır.

10.1.9. Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 
10.1.10. Türkiye’deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. Su varlıklarının dağılışının harita üzerinden gösterilmesi sağlanır. 
10.1.11. Türkiye’deki su varlığını verimli kullanmanın ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerini değerlendirir.

a) Su kaynakları içinde denizlerimizin potansiyeli ve ülkemiz için önemi üzerinde durulur.

b) Su kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımı için bireylere düşen sorumluluklara değinilir.

 10.1.12. Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 
10.1.13. Türkiye’deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.

10.1.14. Türkiye topraklarının kullanımını verimlilik açısından değerlendirir.

a) Türkiye’de erozyonun etkisine vurgu yapılır.

b) Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ülke bırakabilmek için topraklarımızın korunmasının gerekliliğine değinilir.

10.1.15. Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 
10.1.16. Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir.
10.1.17. Türkiye’deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. Türkiye’deki endemik ve relikt bitkilerin dağılışı, önemi ve korunması gerekliliği üzerinde durulur

10.2. BEŞERÎ SİSTEMLER

Ünite Açıklaması

Bu ünitede sırasıyla;

-  nüfus özellikleri ve nüfusun önemi,

- dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimi,

- nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler,

-  nüfus piramitlerinden yararlanarak nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlar,

- Türkiye’de nüfusun tarihsel seyri,

- Türkiye nüfusunun dağılışında etkili olan faktörler,

- Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri, tarihsel süreçteki göçlerin nedenleri ve sonuçları,

- Türkiye’deki göçlerin sebep ve sonuçları,

- göçün mekânsal etkileri,

- ekonomik faaliyetleri temel özellikleri ve ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle olan ilişkisi konularına yer verilecektir.

 Kazanım ve Açıklamaları

10.2.1. İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur.

a) Nüfus artış ve azalışının olumlu ve olumsuz etkilerine örnek ülkeler üzerinden yer verilir.

b) Nitelikli genç nüfusun ülkelerin kalkınmasındaki önemi vurgulanır.

c) Nüfus artış hızı ile ülkelerin kalkınması arasındaki ilişkiye yer verilir. 10.2.2.İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

10.2.3. Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. Nüfus yoğunluğunu hesaplama yöntemlerinden sadece “Aritmetik Nüfus Yoğunluğu”na yer verilir.

10.2.4. Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.

a) Temel nüfus piramitlerinin özellikleri verilir.

b) Nüfus piramidi oluşturulması sağlanır.

10.2.5. Türkiye’de nüfusun tarihsel seyrini sosyal ve ekonomik faktörler açısından değerlendirir.

10.2.6. Türkiye’de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir.

10.2.7. Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. Türkiye nüfusunun cinsiyet yapısı verilirken toplumsal cinsiyet adaleti ve eşitliğine değinilir.

10.2.8. Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.

a) Tarihteki önemli Türk göçlerinin sebepleri üzerinde durulur.

b) Güncel mülteci göçlerine yer verilir.

10.2.9. Türkiye’deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.

a) Cumhuriyet’ten günümüze gerçekleşen iç ve dış göçlerin ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerine yer verilir.

 b) Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan topluluklara karşı saygılı ve paylaşımcı bir tutum sergilemenin gerekliliği vurgulanır.

10.2.10. Göçün mekânsal etkilerini Türkiye'den örneklerle açıklar. 
10.2.11. Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder.

 a) Birincil, ikincil, üçüncül, dördüncül ve beşincil faaliyetlere yer verilir. 
b) Ulaşım ve iletişimin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerine değinilir. 
10.2.12.Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.

10.3. KÜRESEL ORTAM:

BÖLGELER VE ÜLKELER

Ünite Açıklaması

Bu ünitede sırasıyla dünya üzerinde bulunan önemli ulaşım hatlarının bölgesel ve küresel etkilerine yer verilecektir.

Kazanım ve Açıklamaları

 10.3.1. Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. İstanbul’daki 3. Hava Limanı ve Kanal İstanbul projelerinin bölgesel ve küresel etkilerine yer verilir.

 10.4. ÇEVRE VE TOPLUM

 Ünite Açıklaması

Bu ünitede sırasıyla;

-  afetlerin oluşum nedenleri ve özellikleri,

- dünyada ve Türkiye’de afetlerin dağılışları ve etkileri,

- afetlerden korunma yöntemleri konularına yer verilecektir.

Kazanım ve Açıklamaları

10.4.1. Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. Coğrafi problemlerin çözümünde CBS ve diğer mekânsal teknolojilerden yararlanıldığına dair örneklere yer verilir.

10.4.2. Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir.

10.4.3. Türkiye’deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir.

 10.4.4. Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar.

a) Farklı ülkelerde doğal afetlere karşı yapılan uygulamalara yer verilir.

 b) Ülkemizde depremler başta olmak üzere, afetlere karşı bilinç oluşturmanın önemi üzerinde durulur.

 c) Afetlerin meydana gelme sürecinde bireylere düşen sorumluluklara değinilir.

Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Hava Durumu
Anlık
Yarın
26° 28° 20°
Site Haritası