• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
Menü Başlıkları
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

İki bin yıllık Türk eğitim tarihide yer almış;

* uygulamalar
* sosyal yapılar,
* kişiler,
* kurumlar,
* programlar,
* belgeler,
* kitaplar,
* dönemler,
* kanunlar,
* yönetmelikler,
* müdürlükler,
* bakanlıklar,
* projeler,
* heyetler,
* kurslar,
* okullar,
* yayınlar,
* sınavlar, 
* dergiler,
* mecmualar, 
* bilim adamları
(raporlar hazırlayan)

Türk eğitim tarihinde yer almış bu unsurlar ara ara bu sitede özetler halinde yayınlanactır.
Takvim
En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur. (M.K. Atatürk)

Konu Başlıkları ve Bilinmesi Gerekenler11

1.BÖLÜM:DOĞAL SİSTEMLER

EKOSİSTEM VE MADDE DÖNGÜLERİ

A.BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK(BİYOÇEŞİTLİLİK)

B.EKOSİSTEMLERDEKİ İŞLEYİŞ

C.SU EKOSİSTEMLERİ

2.BÖLÜM:BEŞERİ SİSTEMLER

NÜFUS POLİTİKALARI,ŞEHİRLER VE EKONOMİ

A.NÜFUS VE NÜFUS POLİTİKALARI

B.ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI

C.ŞEHİRLERİN TARİHSEL SÜREÇTE GELİŞİMİ

Ç.ÜRETİM,DAĞITIM VE TÜKETİM

D.DOĞAL KAYNAKLAR

3.BÖLÜM:MEKANSAL BİR SENTEZ :TÜRKİYE

TÜRKİYE’DE İLK UYGARLIKLAR,EKONOMİ VE DOĞAL  AFETLER

A.MEDENİYETLERİN BEŞİĞİ ANADOLU

B.TÜRKİYE’DE ARAZİ KULLANIMI

C.TÜRKİYE’DE EKONOMİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

Ç.TÜRKİYE’DE UYGULANAN EKONOMİ POLİTİKALARI

D.TÜRKİYE’DE TARIM VE HAYVANCILIK


E. TÜRKİYE’DE SANAYİ

* Sanayinin tanımı * Sanayinin ilk ortaya çıkış tarihi, yeri ve yöntemi
* Türkiye’de sanayileşmeyi etkileyen faktörler:
    * sermaye, enerji, iş gücü, ham madde, ulaşım, pazarlama
1-Türkiye’nin ilk kuruluş yıllarında sermayenin durumu(özel kişi ve kurumlar, devlet) yatırımların devlet tarafından yapılma nedenleri
2- Sanayi enerji ilişkisi, ağır sanayi ve enerji çeşidi, başlıca enerji kaynakları(taş kömürü, linyit, su, petrol, doğal gaz)
3- İş gücünün sanayiye etkisi
4- Ham madde ve sanayi ilişkisi ülkemizde nasıl bir seyir izlemiştir? Sanayi kuruluşlarının farklı yerlerde kurulmasında etkisi ne olmuştur? Özellikle sanayiye ham madde olan başlıca ürünler nelerdir?
5- Ulaşımın sanayi üzerinde etkisi var mıdır, varsa özelliği nedir? Bu gün Türkiye’nin sanayi dağılışı üzerinde en etkili olan unsur nedir? Bu konuda sanayisi çok olan bir bölge ile sanayisi az olan bir bölgeyi karşılaştırınız.
6- Pazarlama ve sanayi arasında var olan bağlar ve Türkiye’nin en önemli pazar alanları, ürünlerin Pazar bulma durumları neye bağlıdır? Özellikle pazarlara yakın olmak ihtiyacı duyan hangi tür ürünleri üreten fabrikalardır?
* Marmara Bölgesinin sanayi bakımından çok gelişmesinin nedenleri nelerdir?
* Doğu Anadolu Bölgesinin sanayi bakımından az gelişmesinin nedenleri nelerdir?
* Türkiye’nin tüm bölümlerini harita üzerinde göstererek, bu bölümlerde kurulmuş önemli sanayi kollarını belirtiniz. (Proje ve ya performans görev konusu)
* Türkiye’nin enerji haritasını çiziniz. (Proje ve ya performans görev konusu)
* Sanayinin Türkiye ekonomisindeki yeri: Türk sanayisinin kilometre taşları
  * 1923 İzmir İktisat Kongresi ve alınan kararlar
  * 1925 Türk Maadin Bankası ve sanayiciye verilen krediler
  * 1927 Sanayi Teşvik Kanunu ve girişimcilere destek
  * İlk fabrikalar: Şeker ve Dokuma fabrikaları
* Ülkemizde gelişen başlıca sanayi kolları(besin sanayi, tekstil sanayi,maden sanayi, otomotiv sanayi, toprak ürünleri sanayi ve kimya sanayi)
** Farklı hizmet sektörlerinin Türkiye’nin ekonomik kalkınmasındaki etkisi
* Ekonomik faaliyet türleri( 1.tarım/2. sanayi/3.hizmet/4.kalifiye eleman/5.yöneticiler)
* Hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemi, özellikle 3,4, ve 5. faaliyet kolları
* Başlıca hizmet sektörü alanları: ticaret, turizm, ulaşım, sağlık,eğitim, enerji kaynakları, su dağıtım, bankacılık,

KONU YAZILI-PERFORMANS SORULARINI ÇÖZhttp://www.suleymansen.com/?Syf=5&Id=96212
VİDEO İZLEhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/1538582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
VİDEO İZLEhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/48465fffb5f8572c2405ebb25fdbe4412ef372d09c001

VİDEO İZLEhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/37605fffb5f8572c2405ebb25fdbe4412ef372d09c001
 VİDEO İZLEhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/65635478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001

T
ÜRKİYE'DE DOĞAL AFETLER VE OLUŞTURDUKLARI RİSKLER

1-DEPREMLER: tanımı Türkiye’ yi etkileyen levhalar(Avrasya ve Arabistan levhaları), genç araziler ve deprem özellikleri, Alp-Himalaya dağ sistemi ve deprem ilişkisi, Türkiye’nin Alp-Himalaya dağ sistemi içinde yer alması ve riskin artması, Türkiye’nin deprem bölgeleri( beş bölge en çok riskten en az riske 1’den 5’e),  şiddetli depremlerin görüldüğü deprem kuşakları(Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı, Batı Anadolu Deprem Kuşağı, Güneydoğu Anadolu Deprem Kuşağı), büyük depremler ve bunlara örnekler,  depremlere karşı alınacak önlemler
2-SEL ve TAŞKINLAR: sellere ve taşkınlara neden olan genel durumlar( ani ve aşırı yağışlar, kar erimesi, göl ve barajlarda bırakılan fazla sular) sel ve taşkının farkı, sel ve taşkınların sık görüldüğü yerler, taşkınların sık olduğu akarsular ve bulunduğu bölgeler, sel olaylarının artmasının nedenleri, sel ve taşkınlardan korunma yöntemleri
3-KÜTLE HAREKETLERİ: (heyelan, kaya düşmesi) başlıca nedenleri, oluşma koşulları, iklim ve eğim  ile ilişkisi, geçirimsiz toprak tabakasının etkisi, yaygın olduğu bölgeler, etkili olduğu mevsimler, karstik arazilerin etkileri, bu tür afetlere göre alınacak tedbirler
4-ORMAN YANGINLARI:doğal nedenlere bağlı orman yangınları(yıldırım düşmesi,volkanik patlama, sürtünme), orman yangınlarından en çok zarar gören bölgeler, mevsimlere göre orman yangınları, Karadeniz ormanlarında yangın risklerinin düşük olma nedenleri,orman yangınlarının engellenmesi için alınması gerekli olan önlemler
5 ÇIĞ. Çığın oluşum nedenleri, etmenleri(yer şekilleri,iklim,bitki örtüsü,insan), çığ oluşumunun yaygın olduğu yerler, eğim ve bakı durumunu çığ oluşumu ile olan ilişkisi, çığdan korunmanın yolları varmıdır?

VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/52795cee0906a25de4bf58f5b7f5aade7dff22d09c001
VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/39815fffb5f8572c2405ebb25fdbe4412ef372d09c001

4. BÖLÜM
KÜLTÜRLER VE TÜRK KÜLTÜRÜ

Kültürün tanımı, Atatürk’ün Türk kültürünü araştırmak için yaptığı çalışmalar,bunu için kurduğu kurumlar(Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu  ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi), doğal ortamların (coğrafi ortamların) kültür üzerine etkileri (özellikle; giyim, konut,yiyecek üzerine), kültürün maddi öğeleri (evler, giysiler, üretim araçları, yer şekilleri, bitki örtüsü, su kaynakları ve at ve koyun)ve manevi  öğeleri(dil,ahlak kuralları, gelenek ve görenekler,dini inançlar, düşünce biçimi), Türk kültürünün etkilendiği diğer kültürler (Çin, Arap) İslam kültürünün Türk kültürü üzerine etkileri , Türk Kültürünün temel özellikleri, Türk kültürünün spor dalındaki örnekleri,

VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/236957aeb705e327446eb9849fa319c08865a2d09c001
VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/15955fffb5f8572c2405ebb25fdbe4412ef372d09c001
VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/79845478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001
HAM MADDE, ÜRETİM VE PAZARIN KÜRESEL TİCARETE ETKİSİ

Ticaret, iç ticaret, dış ticaret, ihracat, ithalat, ithalatı sınırlandırmak, ihracatı teşvik etmek, ham madde, hizmet alımı, hizmet satımı gbi kavramların öğrenilmesi, ticaretin daha çok sanayileşmiş ülkeler ile ham madde satan ülkeler arasında olduğunu, dünyada bazı ülkelerin bazı ham maddeleri yetiştirmediği halde o maddeye dayanan çok kaliteleri ürünleri ürettiği gerçeğini( İsviçre-çikolata, İngiltere-çay vb), yer yüzünde bazı yerler, alanlar ham madde sağlayıcı olarak, bazı yerler,alanlar ise üretim alanları olarak bilinmekte olduğunu(dilsiz dünya haritası üzerinde bu üretim ve ham madde alanları gösterebilme), bazı yerlerin belli ürün yetiştirme alanları olarak bilinmekte olduğunu, bunun üzerinde iklimin etkisinin önemli olduğunu, küresel ticarette bazı ülkelerin ön planda olduğunu, ticarettin ana öğelerini, ürünlerin tüketilmesini artırmak için yapılan çalışmaları, gümrük politikalarının ticarete etkisi, günümüzde ticaretin en yoğun olduğu yerleri ve ticaretin zaman içinde geçirdiği değişiklikleri bilmeli, kavramalı.

VİDEO İZLEhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/289359cc476f897c24018b6f214ed4d4a56d02d09c001
VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/56585b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001

TURİZM

     Turizmin tanımı, turizmin başlamaya ve gelişmeye başladığı dönemleri, insanları turizme yönelten nedenleri, turizmi etkileyen faktörlerin neler olduğunu(beşeri ve doğal faktörler),turizmi etkileyen doğal faktörlerin neler olduğunu(iklim ve yer şekilleri), bu faktörlerin turizmi nasıl etkilediğini, turizmi etkileyen beşeri faktörlerin başlıca neler olduğunu, zorunlu turizm faaliyetlerini, turizm etkinlikleri içindeki en büyük paya sahip olan turizm şeklinin hangisi olduğunu, yaz turizminin çok yoğun olduğu yerlerin neler olduğunu, dünyada en çok turist çeken ülkeleri, başlıca dini turizm merkezlerini öğrenmeli.

       Ayrıca  turizmin politik etkileri, sosyal etkileri, kültürel etkileri, ekolojik ve çevresel etkilerini iyi öğrenmeli, bir yerin nasıl milli park haline geldiğini, bunun için nelerin gerekli olduğunu, milli park yada ulusal parkların özelliklerini, milli parklar ile ilgili kurum ve kuruluşları, milli park uygulamasının nerede ve ne zaman başladığını, ülkemizdeki ve dünyadaki milli parkları, http://www.suleymansen.com/?pnum=284&pt=Milli%20Parklar Afrika kıtasında milli parkların daha çok alma nedenlerini, dünyanın ilk ulusal parkını, dünya mirası komitesinin görevlerini, amaçlarının neler olduğunu, bu programın temel amacını, http://www.suleymansen.com/?pnum=285&pt=D%C3%BCnya%20Do%C4%9Fal%20Miras%20Alanlar%C4%B1  dünya miras listesinde yer alan varlık çeşitlerinin neler olduğunu, Dünya’nın Yedi Harikası’nı http://www.suleymansen.com/?Syf=24&video=1891295&pt=Gizemli%20Yerler öğrenmeli.

VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/7060552b636b69cce46a3bfd38436b7a997502d09c001

VİDEO İZLE   http://www.eba.gov.tr/video/izle/13735e6d44c655cd7485fbbf335a42714c09d2d09c001

   İTALYA

FRANSA

TARIM VE EKONOMİ
VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/99425b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/13265478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001
KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER
Video İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/9607582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
5.BÖLÜM
DOĞAL KAYNAKLAR VE İNSAN


KAYNAKLARIN TÜKENEBİLİRLİĞİ VE ALTERNATİF KAYNAKLAR

DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIM ŞEKİLLERİ

VİDEO İZLEhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/97635478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001
MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARININ ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİNİN ÇEVRESEL SONUÇLARI


DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMI VE ÇEVREYE DUYARLIK

DOĞAL KAYNAKLARIN ETKİN KULLANIMINDA ÇEVRE PLANLAMASININ ÖNEMİ

ARAZİ KULLANIMINDA ÇEVRESEL ETKİLER

VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/23685b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/59855b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
KAYNAKLARIN KULLANIMININ ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR

VİDEO İZLEhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/91075478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001
VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/99125b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001

ÇEVRE SORUNLARININ KÜRESEL BOYUTU


TEKNOLOJİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ

VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/92355b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
EKOLOJİK DÖNGÜLERE İNSAN ETKİSİ

ATIKLAR VE ATIKLARDAN KORUNMA

VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/7956507546752f6d34488989b77e92a069c762d09c001
GERİ DÖNÜŞÜM

VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/95525478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001
ÇEVRE SORUNLARININ ÖNLENMESİNDE GELİŞTİRİLEBİLECEK STRATEJİLERBelki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçı bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Hava Durumu
Anlık
Yarın
11° 4°
Site Haritası