• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
Menü Başlıkları
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

İki bin yıllık Türk eğitim tarihide yer almış;

* uygulamalar
* sosyal yapılar,
* kişiler,
* kurumlar,
* programlar,
* belgeler,
* kitaplar,
* dönemler,
* kanunlar,
* yönetmelikler,
* müdürlükler,
* bakanlıklar,
* projeler,
* heyetler,
* kurslar,
* okullar,
* yayınlar,
* sınavlar, 
* dergiler,
* mecmualar, 
* bilim adamları
(raporlar hazırlayan)

Türk eğitim tarihinde yer almış bu unsurlar ara ara bu sitede özetler halinde yayınlanactır.
Takvim
En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur. (M.K. Atatürk)

Ders Kazanımları 11

Coğrafya 11 Kazanımları

ÖĞRENME ALANI: A. DOĞAL SİSTEMLER – KAZANIMLAR

A.11.1. Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular.
A.11.2. Ekosistemi oluşturan unsurları, madde döngüsünü ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder.
A.11.3. Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini analiz eder.

ÖĞRENME ALANI: B. BEŞERÎ SİSTEMLER – KAZANIMLAR

B.11.1. Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır.
B.11.2. Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar.
B.11.3. Tarihsel süreçte şehirlerin nüfus ve fonksiyonel özelliklerindeki değişimleri küresel etkileri açısından yorumlar.
B.11.4. Doğal unsurların üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisini analiz eder.
B.11.5. Beşerî unsurların üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisini analiz eder.
B.11.6. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından analiz eder.
B.11.7. Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar.

ÖĞRENME ALANI: C. MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE – KAZANIMLAR

C.11.1. Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasının nedenlerini coğrafi konum açısından değerlendirir.
C.11.2. Türkiye’deki yer şekilleri ile arazi kullanımı arasındaki ilişkiyi analiz eder.
C.11.3. Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımını ve bunları etkileyen şartları analiz eder.
C.11.4. Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.
C.11.5. Türkiye’de tarım ve hayvancılığı şekillendiren unsurlarla bu sektörlerin özelliklerini açıklar.
C.11.6. Tarım ve hayvancılığın Türkiye ekonomisindeki yerini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.
C.11.7. Türkiye’nin madenlerini ve enerji kaynaklarını ülke ekonomisindeki yeri ile birlikte değerlendirir.
C.11.8. Türkiye’nin madenlerini ve enerji kaynaklarını etkili kullanım açısından değerlendirir.
C.11.9. Türkiye sanayisini şekillendiren faktörleri ve bu sektörün özelliklerini açıklar.
C.11.10. Sanayinin Türkiye ekonomisindeki yerini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.
C.11.11. Farklı hizmet sektörlerinin Türkiye’nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini sorgular.
C.11.12. Türkiye’deki doğal afetlerin nedenleri, dağılışları ve sonuçlarını analiz eder.

ÖĞRENME ALANI: Ç. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER – KAZANIMLAR

Ç.11.1. Kültürü  oluşturan  unsurlardan  yola  çıkarak  farklı  kültürel  bölgelerin  yeryüzünde  yayılış  alanlarına ait analizler yapar.

Ç.11.2.  Ülkeler  ve  bölgeler  arasındaki  ticaretle  ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir.

Ç.11.3.  Örnek  incelemeler  yoluyla  ülkeler  arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü sorgular

Ç.11.4. Örnek  inceleme  yoluyla  bir  ülkenin coğrafi  özelliklerini araştırır.

Ç.11.5.  Sanayileşmiş  bir  ülkeyi  sanayileşme aşamaları  açısından  analiz  ederek  sanayileşme süreçlerini değerlendirir.

 

Ç.11.6. Tarımsal  faaliyetler  açısından  farklı   düzeylerdeki  ülkeleri  karşılaştırarak  tarım-ekonomi  ilişkisini yorumlar.

Ç.11.7. Bölgesel  ve  küresel  ölçekteki  örgütleri amaçları,  işlevleri  ve  etki  alanları  açısından değerlendirir.

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 11. SINIF

ÖĞRENME ALANI:  D. ÇEVRE VE TOPLUM

KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR

D.11.1. Doğal  kaynakların  değeri  ve  kullanımındaki değişimi  tarihsel  süreçte  farklı  bölgelerle  örneklendirir.

D.11.2. Yenilenemeyen  kaynakların  kullanımını  “tükenebilirlik” ve “alternatif kaynaklar” çerçevesinde  analiz eder.

D.11.3. Ülkeler arasında doğal kaynak kullanımındaki farklılığı çevresel sonuçlar açısından değerlendirir.

D.11.4. Madenlerin  ve  enerji  kaynaklarının  üretim, dağıtım  ve  tüketiminin  çevreye  olumsuz  etkilerini  örneklendirir.

D.11.5. Doğal  kaynakların  kullanımındaki  farklı tutumları  “çevreye duyarlılık” açısından sorgular.

D.11.6. Doğal kaynakların etkin kullanımında çevre planlamasının önemini kavrar.

D.11.7. Örneklerden  yararlanarak  “etkili  arazi kullanma” uygulamalarının çevre üzerindeki etkilerini  değerlendirir.

D.11.8. Çevre sorunlarını farklı kriterlere göre sınıflandırır.

D.11.9. Çevre  sorunlarının  oluşum  ve  yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından sorgular.

D.11.10. Örnek incelemeler yoluyla teknolojik değişimleri çevresel sonuçları ve insana etkileri  açısından analiz eder

D.11.11. İnsan faaliyetlerinin karbon, azot, oksijen ve su döngülerine olan etkilerini örneklendirir.

D.11.12. Farklı atık türlerini çevre ve insan sağlığına etkileri açısından değerlendirir.

D.11.13.Çevre  ve  insan  sağlığı  açısından  atıklardan korunma yöntemlerini sorgular.

D.11.14.  Yenilenemeyen  kaynakların  sürdürülebilir kullanımı  açısından  geri  dönüşüm  stratejilerini  değerlendirir.

D.11.15.    Çevre  sorunlarının  önlenmesine  yönelik stratejiler geliştirir.

Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Hava Durumu
Anlık
Yarın
22° 27° 22°
Site Haritası