• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
Menü Başlıkları
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

İki bin yıllık Türk eğitim tarihide yer almış;

* uygulamalar
* sosyal yapılar,
* kişiler,
* kurumlar,
* programlar,
* belgeler,
* kitaplar,
* dönemler,
* kanunlar,
* yönetmelikler,
* müdürlükler,
* bakanlıklar,
* projeler,
* heyetler,
* kurslar,
* okullar,
* yayınlar,
* sınavlar, 
* dergiler,
* mecmualar, 
* bilim adamları
(raporlar hazırlayan)

Türk eğitim tarihinde yer almış bu unsurlar ara ara bu sitede özetler halinde yayınlanactır.
Takvim
En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur. (M.K. Atatürk)

Coğrafya dersi kazanımları

Coğrafya 9 Kazanımları

ÖĞRENME ALANI: A. DOĞAL SİSTEMLER – KAZANIMLAR

A.9.1. Doğa ve insan etkileşimini anlamlandırır.
A.9.2. Doğa ve insan etkileşimini ortaya koymada coğrafyanın rolünü algılar.
A.9.3. Doğal sistemlerin coğrafyanın konuları içerisindeki yerini belirler.
A.9.4. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri kullanım amaçları açısından karşılaştırır
A.9.5. Koordinat sistemi ve haritayı oluşturan unsurlardan yola çıkarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur.
A.9.6. Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş bir harita üzerinde ana yer şekillerini ayırt eder.
A.9.7. Dünyanın şekli ve hareketlerinin etkilerini yorumlar.
A.9.8. Atmosferin özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir.
A.9.9. Hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır.
A.9.10. İklim elemanlarının oluşumunu, dağılışını ve bunlar üzerinde etkili olan faktörleri sorgular.
A.9.11. Farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur.
A.9.12. Dünyanın tektonik oluşumundaki değişim ve sürekliliğe kanıtlar gösterir.
A.9.13. Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar.
A.9.14. İç kuvvetleri yer şekillerinin oluşumuna etkileriyle birlikte açıklar.
A.9.15. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşumuna etkileriyle birlikte açıklar.

ÖĞRENME ALANI: B. BEŞERÎ SİSTEMLER – KAZANIMLAR

B.9.1. İnsan faaliyetlerinden yola çıkarak beşerî sistemlerin coğrafyanın konuları içerisindeki yerini açıklar.
B.9.2. Yerleşmelerin konumunu belirleyen ve gelişimini etkileyen faktörleri geçmişten günümüze fonksiyonel değişiklikler açısından analiz eder.
B.9.3. Yerleşme doku ve tiplerinin oluşmasında etkili olan nedenleri sorgular.

ÖĞRENME ALANI: C. MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE – KAZANIMLAR

C.9.1. Yaşadığı yerleşim biriminin coğrafi özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
C.9.2. Yaşadığı yerleşim alanının farklı zaman periyotlarındaki değişim ve sürekliliğini coğrafi açıdan analiz eder.

ÖĞRENME ALANI: Ç. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER – KAZANIMLAR

Ç.9.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından analiz eder.
Ç.9.2. Çeşitli ölçeklerdeki bölge örneklerini kullanarak bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini açıklar.
Ç.9.3. Haritalardan yararlanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri ayırt eder.

ÖĞRENME ALANI: D. ÇEVRE VE TOPLUM – KAZANIMLAR

D.9.1. İnsanların gereksinimlerinden yola çıkarak doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir.
D.9.2. Doğal çevrenin insan faaliyetlerine etkilerini ve insanların doğal çevreye uyum süreçlerini karşılıklı ilişkileri çerçevesinde analiz eder.
D.9.3. Örneklerden yararlanarak doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen 

Coğrafya 10 Kazanımları

ÖĞRENME ALANI: A. DOĞAL SİSTEMLER – KAZANIMLAR

A.10.1. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir.
A.10.2. Levha tektoniği ile deprem kuşakları, sıcak su kaynakları ve volkanların dağılışını ilişkilendirir.
A.10.3. Su kaynaklarını farklı özelliklerine göre sınıflandırır.
A.10.4. Toprak çeşitliliğini oluşum süreçlerine göre açıklar
A.10.5. Bitki tür ve topluluklarını genel özelliklerine göre sınıflandırır.
A.10.6. Farklı bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir.

ÖĞRENME ALANI: B. BEŞERÎ SİSTEMLER – KAZANIMLAR

B.10.1. Nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur.
B.10.2. Dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimini yorumlar.
B.10.3. Nüfus piramitleri oluşturarak nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.
B.10.4. Nüfus artış oranının değişiminde etkili olan faktörleri sorgular.
B.10.5. Tarihî metinler, belgeler ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
B.10.6. Örnek incelemeler yoluyla göçün mekânsal etkilerini analiz eder.
B.10.7. Geçmişten günümüze farklı geçim tarzlarını, ekonomik faaliyetler ve toplumsal değişimler açısından analiz eder.
B.10.8. Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder.
B.10.9. Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirir.

ÖĞRENME ALANI: C. MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE – KAZANIMLAR

C.10.1. Haritalardan yararlanarak Türkiye’deki yer şekillerinin temel özelliklerini ve dağılışını analiz eder.
C.10.2. Türkiye’nin yer şekillerinin oluşum sürecini iç ve dış kuvvetlerle ilişkilendirir.
C.10.3. Haritalar kullanarak Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
C.10.4. Harita, tablo ve grafiklerden yararlanarak Türkiye’deki iklim elemanlarının özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
C.10.5. İklime ait kanıtlardan yararlanarak Türkiye’de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
C.10.6. Türkiye’deki toprak tipleri ve bunların dağılışında etkili olan faktörleri ilişkilendirir.
C.10.7. Türkiye topraklarının kullanımını verimlilik açısından değerlendirir.
C.10.8. Türkiye’deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartlarıyla ilişkilendirerek analiz eder.
C.10.9. Türkiye’deki su varlıklarını genel özellikleri ve dağılışları açısından analiz eder.
C.10.10. Türkiye’deki su varlığından yararlanmayı ekonomik, sosyal ve kültürel etkileriyle analiz eder.
C.10.11. Türkiye’de yerleşme ve nüfus dağılışını etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
C.10.12. Türkiye’deki yerleşim birimlerini fonksiyonel özellikleri açısından ayırt eder.
C.10.13. Doğal unsurlardan yola çıkarak Türkiye’deki kırsal yerleşme tiplerinin çeşitliliğini örneklendirir.
C.10.14. Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre örneklendirir.
C.10.15. Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini ve dağılışını analiz eder.
C.10.16. Türkiye’de nüfusun tarihsel seyrini sosyal ve ekonomik faktörler açısından sorgular.
C.10.17. Türkiye’deki göçlerin sebep ve sonuçlarını coğrafi açıdan sorgular.

ÖĞRENME ALANI: Ç. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER – KAZANIMLAR

Ç.10.1. Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi tarihsel süreçten örneklerle değerlendirir.
Ç.10.2. Bölgeler ve ülkeler arası etkileşimde teknolojik gelişmelerin rolünü örneklendirir.
Ç.10.3. Uluslararası ulaşım hatlarının bölgesel ve küresel etkilerini sorgular.

ÖĞRENME ALANI: D. ÇEVRE VE TOPLUM – KAZANIMLAR

D.10.1. Doğal afetleri; oluşum nedenleri, özellikleri, dağılışları ve insanlara olan etkileri bakımından analiz eder.
D.10.2. Dünyanın farklı bölgelerinde doğal afetlere yönelik geliştirilen yöntemleri afet yönetimi açısından analiz eder.
D.10.3. İnsanların doğal afetlerin oluşumuna etkisini, afet bilincinin geliştirilmesi açısından değerlendirir.

Ders Kazanımları 11

Coğrafya 11 Kazanımları

ÖĞRENME ALANI: A. DOĞAL SİSTEMLER – KAZANIMLAR

A.11.1. Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular.
A.11.2. Ekosistemi oluşturan unsurları, madde döngüsünü ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder.
A.11.3. Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini analiz eder.

ÖĞRENME ALANI: B. BEŞERÎ SİSTEMLER – KAZANIMLAR

B.11.1. Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır.
B.11.2. Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar.
B.11.3. Tarihsel süreçte şehirlerin nüfus ve fonksiyonel özelliklerindeki değişimleri küresel etkileri açısından yorumlar.
B.11.4. Doğal unsurların üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisini analiz eder.
B.11.5. Beşerî unsurların üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisini analiz eder.
B.11.6. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından analiz eder.
B.11.7. Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar.

ÖĞRENME ALANI: C. MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE – KAZANIMLAR

C.11.1. Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasının nedenlerini coğrafi konum açısından değerlendirir.
C.11.2. Türkiye’deki yer şekilleri ile arazi kullanımı arasındaki ilişkiyi analiz eder.
C.11.3. Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımını ve bunları etkileyen şartları analiz eder.
C.11.4. Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.
C.11.5. Türkiye’de tarım ve hayvancılığı şekillendiren unsurlarla bu sektörlerin özelliklerini açıklar.
C.11.6. Tarım ve hayvancılığın Türkiye ekonomisindeki yerini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.
C.11.7. Türkiye’nin madenlerini ve enerji kaynaklarını ülke ekonomisindeki yeri ile birlikte değerlendirir.
C.11.8. Türkiye’nin madenlerini ve enerji kaynaklarını etkili kullanım açısından değerlendirir.
C.11.9. Türkiye sanayisini şekillendiren faktörleri ve bu sektörün özelliklerini açıklar.
C.11.10. Sanayinin Türkiye ekonomisindeki yerini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.
C.11.11. Farklı hizmet sektörlerinin Türkiye’nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini sorgular.
C.11.12. Türkiye’deki doğal afetlerin nedenleri, dağılışları ve sonuçlarını analiz eder.

ÖĞRENME ALANI: Ç. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER – KAZANIMLAR

Ç.11.1. Kültürü  oluşturan  unsurlardan  yola  çıkarak  farklı  kültürel  bölgelerin  yeryüzünde  yayılış  alanlarına ait analizler yapar.

Ç.11.2.  Ülkeler  ve  bölgeler  arasındaki  ticaretle  ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir.

Ç.11.3.  Örnek  incelemeler  yoluyla  ülkeler  arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü sorgular

Ç.11.4. Örnek  inceleme  yoluyla  bir  ülkenin coğrafi  özelliklerini araştırır.

Ç.11.5.  Sanayileşmiş  bir  ülkeyi  sanayileşme aşamaları  açısından  analiz  ederek  sanayileşme süreçlerini değerlendirir.

 

Ç.11.6. Tarımsal  faaliyetler  açısından  farklı   düzeylerdeki  ülkeleri  karşılaştırarak  tarım-ekonomi  ilişkisini yorumlar.

Ç.11.7. Bölgesel  ve  küresel  ölçekteki  örgütleri amaçları,  işlevleri  ve  etki  alanları  açısından değerlendirir.

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 11. SINIF

ÖĞRENME ALANI:  D. ÇEVRE VE TOPLUM

KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR

D.11.1. Doğal  kaynakların  değeri  ve  kullanımındaki değişimi  tarihsel  süreçte  farklı  bölgelerle  örneklendirir.

D.11.2. Yenilenemeyen  kaynakların  kullanımını  “tükenebilirlik” ve “alternatif kaynaklar” çerçevesinde  analiz eder.

D.11.3. Ülkeler arasında doğal kaynak kullanımındaki farklılığı çevresel sonuçlar açısından değerlendirir.

D.11.4. Madenlerin  ve  enerji  kaynaklarının  üretim, dağıtım  ve  tüketiminin  çevreye  olumsuz  etkilerini  örneklendirir.

D.11.5. Doğal  kaynakların  kullanımındaki  farklı tutumları  “çevreye duyarlılık” açısından sorgular.

D.11.6. Doğal kaynakların etkin kullanımında çevre planlamasının önemini kavrar.

D.11.7. Örneklerden  yararlanarak  “etkili  arazi kullanma” uygulamalarının çevre üzerindeki etkilerini  değerlendirir.

D.11.8. Çevre sorunlarını farklı kriterlere göre sınıflandırır.

D.11.9. Çevre  sorunlarının  oluşum  ve  yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından sorgular.

D.11.10. Örnek incelemeler yoluyla teknolojik değişimleri çevresel sonuçları ve insana etkileri  açısından analiz eder

D.11.11. İnsan faaliyetlerinin karbon, azot, oksijen ve su döngülerine olan etkilerini örneklendirir.

D.11.12. Farklı atık türlerini çevre ve insan sağlığına etkileri açısından değerlendirir.

D.11.13.Çevre  ve  insan  sağlığı  açısından  atıklardan korunma yöntemlerini sorgular.

D.11.14.  Yenilenemeyen  kaynakların  sürdürülebilir kullanımı  açısından  geri  dönüşüm  stratejilerini  değerlendirir.

D.11.15.    Çevre  sorunlarının  önlenmesine  yönelik stratejiler geliştirir.

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 12. SINIF

ÖĞRENME ALANI:  A. DOĞAL SİSTEMLER

KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR

A.12.1.  Doğa olaylarının ekstrem  durumlarını  ve   etkilerini değerlendirir.

A.12.2.  Coğrafi  bir  bakış  açısıyla  doğal  ve beşerî süreçler arasındaki etkileşime kanıtlar gösterir.

A.12.3. Doğal  sistemlerdeki  değişimlerle  ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur.

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI   12. SINIF

ÖĞRENME ALANI:  B. BEŞERÎ SİSTEMLER

KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR

B.12.1. Dünya üzerinde ilk kültür merkezlerinin ortaya çıkışını  ve  yayılışını  belirleyen  faktörleri  zaman, süreklilik ve değişim açısından değerlendirir.

B.12.2. Örnek  incelemeler  yoluyla  bir  bölgedeki baskın  ekonomik  faaliyet  türünün  sosyal  ve  kültürel yaşama olan etkilerini tartışır.

B.12.3. Şehirleşme,  göç  ve  sanayileşme  olgularını birbirleriyle  olan  ilişkileri ve  toplumsal  etkileri açısından yorumlar.

B.12.4. Nüfus,  yerleşme  ve  ekonomik  faaliyetlerde gelecekte  olabilecek  değişimlerle  ilgili  çıkarımlarda bulunur.

ÖĞRENME ALANI:  C. MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE

KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR

C.12.1.Bölge  tanımlama  ve  sınıflandırılmasında kullanılan kriterler açısından ülkemizdeki farklı bölge türlerini haritalar üzerinde örneklendirir.

C.12.2. Ulaşımda etkili olan unsurlardan yola çıkarak Türkiye’deki  ulaşım  sistemlerinin  gelişimiyle  ilgili  çıkarımlarda bulunur.

C.12.3. Ulaşım  ağları  ile  yerleşme  ve  ekonomik faaliyetleri ilişkilendirir.

C.12.4. Türkiye’deki  ticaret  merkezlerini, ticarete  konu  olan  mallarını  ve  akış  yönlerini değişim ve süreklilik açısından analiz eder.

C.12.5. Türkiye’nin  dış  ticaretini  ve  dünya pazarlarındaki  yerini  ticarete  konu  olan ürünler açısından analiz eder.

C.12.6. Türkiye’yi sembolize  eden mekânsal  değerleri, mekân algısına etkisiyle yorumlar.

C.12.7. Türkiye’nin turizm  değerlerini  sınıflandırarak turizm potansiyelini yorumlar.

C.12.8. Turizmden  yararlanma  açısından Türkiye’nin  diğer  ülkeler arasındaki  yerini sorgular.

C.12.9. Turizm  faaliyetlerinin  çevresel, kültürel ve ekonomik etkilerinden yola çıkarak

Türkiye’nin turizm politikalarını değerlendirir.

C.12.10. Türkiye’nin  nüfus  politikalarını  ve  gerekçelerini değerlendirir.

C.12.11. Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur.

C.12.12. Türkiye’deki  bölgesel  kalkınma  projelerini  gerekçeleri  ve  etkileri  açısından değerlendirir.

C.12.13. Tarihsel  süreçte  Türkiye’nin  jeopolitik konumunu  değişim  ve  süreklilik  açısından değerlendirir.

C.12.14. Türkiye’nin  içinde  yer  aldığı  jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini analiz eder.

değerlendirme yapılabilir.

C.12.15. Türkiye’nin  küresel  ve  bölgesel  ölçekteki siyasi,  askeri  ve  ekonomik  örgütlerle  ilişkisini yorumlar.

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

12. SINIF

ÖĞRENME ALANI:  Ç. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR

Ç.12.1.  Örnek  analizler  yoluyla  ülkelerin  gelişmişlik  seviyelerini  belirleyen  faktörler  hakkında çıkarımlarda bulunur.

Ç.12.2. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin coğrafî  özelliklerini karşılaştırarak ülkelerin farklı gelişmişliklerinin nedenlerini yorumlar.

Ç.12.3. Ülkeleri doğal  kaynak  potansiyeli  açısından karşılaştırarak  doğal  kaynakların  bölgesel  ve  küresel ilişkilerdeki etkisini sorgular.

Ç.12.4. Dünyanın  önemli  enerji  nakil  hatlarını  bölge ve ülkelere etkileri açısından analiz eder.

Ç.12.5. Bir  ülkenin  konumunun  bölgesel  ve  küresel etkilerini değerlendirir.

Ç.12.6.  Ülkeler  arasında  sorun  oluşturabilecek mekânsal  unsurları,  günümüz  çatışma  alanlarıyla ilişkilendirir.

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

12. SINIF

ÖĞRENME ALANI:  D. ÇEVRE VE TOPLUM

KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR

D.12.1. Doğal çevrenin sınırlılığını “beslenme halkaları” ve “taşıma kapasitesi” kavramlarına

dayalı olarak açıklar.

D.12.2.  Doğa-insan  etkileşiminden  kaynaklanan riskler hakkında çıkarımlarda bulunur.

D.12.3.   Çevre  sorunlarının  önlenmesine  yönelik  farklı  ülkelerdeki  uygulamaları  tarihsel  süreçte değerlendirir.

D.12.4. Çevre yönetimi ve koruma açısından çevresel örgütlerin etkinliklerini değerlendirir.

D.12.5. Doğal kaynakların yönetimine ait ilkeler belirler.

D.12.6. Sınırlı  kaynakların  etkili  kullanımı  konusunda projeler geliştirir.

D.12.7.  Doğal  çevreyi  korumaya  yönelik  alınan önlemlerin ve projelerin mekâna etkilerini değerlendirir.

D.12.8. Ortak doğal mirasın ekosistemdeki öneminden yola çıkarak doğal miraslara yönelik tehditleri sorgular.

D.12.9. Çevre bilincine sahip olur.

 

Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçı bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Hava Durumu
Anlık
Yarın
15° 5°
Site Haritası