• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
  • https://www.instagram.com/ssen_2009/
  • https://www.youtube.com/results?search_query=s%C3%BCleyman+%C5%9Fen+ile+Co%C4%9Frafya
Menü Başlıkları
Duyurular
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

İki bin yıllık Türk eğitim tarihide yer almış;

* uygulamalar
* sosyal yapılar,
* kişiler,
* kurumlar,
* programlar,
* belgeler,
* kitaplar,
* dönemler,
* kanunlar,
* yönetmelikler,
* müdürlükler,
* bakanlıklar,
* projeler,
* heyetler,
* kurslar,
* okullar,
* yayınlar,
* sınavlar, 
* dergiler,
* mecmualar, 
* bilim adamları
(raporlar hazırlayan)

Türk eğitim tarihinde yer almış bu unsurlar ara ara bu sitede özetler halinde yayınlanactır.
Takvim

"En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur".           Mustafa Kemal ATATÜRK

Aktif Öğrenme-Öğretme-11

1.BÖLÜM:DOĞAL SİSTEMLER

EKOSİSTEM VE MADDE DÖNGÜLERİ

A.BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK(BİYOÇEŞİTLİLİK)

B.EKOSİSTEMLERDEKİ İŞLEYİŞ

C.SU EKOSİSTEMLERİ

2.BÖLÜM:BEŞERİ SİSTEMLER

NÜFUS POLİTİKALARI,ŞEHİRLER VE EKONOMİ

A.NÜFUS VE NÜFUS POLİTİKALARI

B.ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI

C.ŞEHİRLERİN TARİHSEL SÜREÇTE GELİŞİMİ

Ç.ÜRETİM,DAĞITIM VE TÜKETİM

D.DOĞAL KAYNAKLAR

3.BÖLÜM:MEKANSAL BİR SENTEZ :TÜRKİYE

TÜRKİYE’DE İLK UYGARLIKLAR,EKONOMİ VE DOĞAL  AFETLER

A.MEDENİYETLERİN BEŞİĞİ ANADOLU

B.TÜRKİYE’DE ARAZİ KULLANIMI

C.TÜRKİYE’DE EKONOMİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

Ç.TÜRKİYE’DE UYGULANAN EKONOMİ POLİTİKALARI

D.TÜRKİYE’DE TARIM VE HAYVANCILIK


E. TÜRKİYE’DE SANAYİ

* Sanayinin tanımı * Sanayinin ilk ortaya çıkış tarihi, yeri ve yöntemi
* Türkiye’de sanayileşmeyi etkileyen faktörler:
    * sermaye, enerji, iş gücü, ham madde, ulaşım, pazarlama
1-Türkiye’nin ilk kuruluş yıllarında sermayenin durumu(özel kişi ve kurumlar, devlet) yatırımların devlet tarafından yapılma nedenleri
2- Sanayi enerji ilişkisi, ağır sanayi ve enerji çeşidi, başlıca enerji kaynakları(taş kömürü, linyit, su, petrol, doğal gaz)
3- İş gücünün sanayiye etkisi
4- Ham madde ve sanayi ilişkisi ülkemizde nasıl bir seyir izlemiştir? Sanayi kuruluşlarının farklı yerlerde kurulmasında etkisi ne olmuştur? Özellikle sanayiye ham madde olan başlıca ürünler nelerdir?
5- Ulaşımın sanayi üzerinde etkisi var mıdır, varsa özelliği nedir? Bu gün Türkiye’nin sanayi dağılışı üzerinde en etkili olan unsur nedir? Bu konuda sanayisi çok olan bir bölge ile sanayisi az olan bir bölgeyi karşılaştırınız.
6- Pazarlama ve sanayi arasında var olan bağlar ve Türkiye’nin en önemli pazar alanları, ürünlerin Pazar bulma durumları neye bağlıdır? Özellikle pazarlara yakın olmak ihtiyacı duyan hangi tür ürünleri üreten fabrikalardır?
* Marmara Bölgesinin sanayi bakımından çok gelişmesinin nedenleri nelerdir?
* Doğu Anadolu Bölgesinin sanayi bakımından az gelişmesinin nedenleri nelerdir?
* Türkiye’nin tüm bölümlerini harita üzerinde göstererek, bu bölümlerde kurulmuş önemli sanayi kollarını belirtiniz. (Proje ve ya performans görev konusu)
* Türkiye’nin enerji haritasını çiziniz. (Proje ve ya performans görev konusu)
* Sanayinin Türkiye ekonomisindeki yeri: Türk sanayisinin kilometre taşları
  * 1923 İzmir İktisat Kongresi ve alınan kararlar
  * 1925 Türk Maadin Bankası ve sanayiciye verilen krediler
  * 1927 Sanayi Teşvik Kanunu ve girişimcilere destek
  * İlk fabrikalar: Şeker ve Dokuma fabrikaları
* Ülkemizde gelişen başlıca sanayi kolları(besin sanayi, tekstil sanayi,maden sanayi, otomotiv sanayi, toprak ürünleri sanayi ve kimya sanayi)
** Farklı hizmet sektörlerinin Türkiye’nin ekonomik kalkınmasındaki etkisi
* Ekonomik faaliyet türleri( 1.tarım/2. sanayi/3.hizmet/4.kalifiye eleman/5.yöneticiler)
* Hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemi, özellikle 3,4, ve 5. faaliyet kolları
* Başlıca hizmet sektörü alanları: ticaret, turizm, ulaşım, sağlık,eğitim, enerji kaynakları, su dağıtım, bankacılık,

KONU YAZILI-PERFORMANS SORULARINI ÇÖZhttp://www.suleymansen.com/?Syf=5&Id=96212
VİDEO İZLEhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/1538582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
VİDEO İZLEhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/48465fffb5f8572c2405ebb25fdbe4412ef372d09c001

VİDEO İZLEhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/37605fffb5f8572c2405ebb25fdbe4412ef372d09c001
 VİDEO İZLEhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/65635478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001

T
ÜRKİYE'DE DOĞAL AFETLER VE OLUŞTURDUKLARI RİSKLER

1-DEPREMLER: tanımı Türkiye’ yi etkileyen levhalar(Avrasya ve Arabistan levhaları), genç araziler ve deprem özellikleri, Alp-Himalaya dağ sistemi ve deprem ilişkisi, Türkiye’nin Alp-Himalaya dağ sistemi içinde yer alması ve riskin artması, Türkiye’nin deprem bölgeleri( beş bölge en çok riskten en az riske 1’den 5’e),  şiddetli depremlerin görüldüğü deprem kuşakları(Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı, Batı Anadolu Deprem Kuşağı, Güneydoğu Anadolu Deprem Kuşağı), büyük depremler ve bunlara örnekler,  depremlere karşı alınacak önlemler
2-SEL ve TAŞKINLAR: sellere ve taşkınlara neden olan genel durumlar( ani ve aşırı yağışlar, kar erimesi, göl ve barajlarda bırakılan fazla sular) sel ve taşkının farkı, sel ve taşkınların sık görüldüğü yerler, taşkınların sık olduğu akarsular ve bulunduğu bölgeler, sel olaylarının artmasının nedenleri, sel ve taşkınlardan korunma yöntemleri
3-KÜTLE HAREKETLERİ: (heyelan, kaya düşmesi) başlıca nedenleri, oluşma koşulları, iklim ve eğim  ile ilişkisi, geçirimsiz toprak tabakasının etkisi, yaygın olduğu bölgeler, etkili olduğu mevsimler, karstik arazilerin etkileri, bu tür afetlere göre alınacak tedbirler
4-ORMAN YANGINLARI:doğal nedenlere bağlı orman yangınları(yıldırım düşmesi,volkanik patlama, sürtünme), orman yangınlarından en çok zarar gören bölgeler, mevsimlere göre orman yangınları, Karadeniz ormanlarında yangın risklerinin düşük olma nedenleri,orman yangınlarının engellenmesi için alınması gerekli olan önlemler
5 ÇIĞ. Çığın oluşum nedenleri, etmenleri(yer şekilleri,iklim,bitki örtüsü,insan), çığ oluşumunun yaygın olduğu yerler, eğim ve bakı durumunu çığ oluşumu ile olan ilişkisi, çığdan korunmanın yolları varmıdır?

VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/52795cee0906a25de4bf58f5b7f5aade7dff22d09c001
VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/39815fffb5f8572c2405ebb25fdbe4412ef372d09c001

4. BÖLÜM
KÜLTÜRLER VE TÜRK KÜLTÜRÜ

Kültürün tanımı, Atatürk’ün Türk kültürünü araştırmak için yaptığı çalışmalar,bunu için kurduğu kurumlar(Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu  ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi), doğal ortamların (coğrafi ortamların) kültür üzerine etkileri (özellikle; giyim, konut,yiyecek üzerine), kültürün maddi öğeleri (evler, giysiler, üretim araçları, yer şekilleri, bitki örtüsü, su kaynakları ve at ve koyun)ve manevi  öğeleri(dil,ahlak kuralları, gelenek ve görenekler,dini inançlar, düşünce biçimi), Türk kültürünün etkilendiği diğer kültürler (Çin, Arap) İslam kültürünün Türk kültürü üzerine etkileri , Türk Kültürünün temel özellikleri, Türk kültürünün spor dalındaki örnekleri,

VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/236957aeb705e327446eb9849fa319c08865a2d09c001
VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/15955fffb5f8572c2405ebb25fdbe4412ef372d09c001
VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/79845478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001
HAM MADDE, ÜRETİM VE PAZARIN KÜRESEL TİCARETE ETKİSİ

Ticaret, iç ticaret, dış ticaret, ihracat, ithalat, ithalatı sınırlandırmak, ihracatı teşvik etmek, ham madde, hizmet alımı, hizmet satımı gbi kavramların öğrenilmesi, ticaretin daha çok sanayileşmiş ülkeler ile ham madde satan ülkeler arasında olduğunu, dünyada bazı ülkelerin bazı ham maddeleri yetiştirmediği halde o maddeye dayanan çok kaliteleri ürünleri ürettiği gerçeğini( İsviçre-çikolata, İngiltere-çay vb), yer yüzünde bazı yerler, alanlar ham madde sağlayıcı olarak, bazı yerler,alanlar ise üretim alanları olarak bilinmekte olduğunu(dilsiz dünya haritası üzerinde bu üretim ve ham madde alanları gösterebilme), bazı yerlerin belli ürün yetiştirme alanları olarak bilinmekte olduğunu, bunun üzerinde iklimin etkisinin önemli olduğunu, küresel ticarette bazı ülkelerin ön planda olduğunu, ticarettin ana öğelerini, ürünlerin tüketilmesini artırmak için yapılan çalışmaları, gümrük politikalarının ticarete etkisi, günümüzde ticaretin en yoğun olduğu yerleri ve ticaretin zaman içinde geçirdiği değişiklikleri bilmeli, kavramalı.

VİDEO İZLEhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/289359cc476f897c24018b6f214ed4d4a56d02d09c001
VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/56585b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001

TURİZM

     Turizmin tanımı, turizmin başlamaya ve gelişmeye başladığı dönemleri, insanları turizme yönelten nedenleri, turizmi etkileyen faktörlerin neler olduğunu(beşeri ve doğal faktörler),turizmi etkileyen doğal faktörlerin neler olduğunu(iklim ve yer şekilleri), bu faktörlerin turizmi nasıl etkilediğini, turizmi etkileyen beşeri faktörlerin başlıca neler olduğunu, zorunlu turizm faaliyetlerini, turizm etkinlikleri içindeki en büyük paya sahip olan turizm şeklinin hangisi olduğunu, yaz turizminin çok yoğun olduğu yerlerin neler olduğunu, dünyada en çok turist çeken ülkeleri, başlıca dini turizm merkezlerini öğrenmeli.

       Ayrıca  turizmin politik etkileri, sosyal etkileri, kültürel etkileri, ekolojik ve çevresel etkilerini iyi öğrenmeli, bir yerin nasıl milli park haline geldiğini, bunun için nelerin gerekli olduğunu, milli park yada ulusal parkların özelliklerini, milli parklar ile ilgili kurum ve kuruluşları, milli park uygulamasının nerede ve ne zaman başladığını, ülkemizdeki ve dünyadaki milli parkları, http://www.suleymansen.com/?pnum=284&pt=Milli%20Parklar Afrika kıtasında milli parkların daha çok alma nedenlerini, dünyanın ilk ulusal parkını, dünya mirası komitesinin görevlerini, amaçlarının neler olduğunu, bu programın temel amacını, http://www.suleymansen.com/?pnum=285&pt=D%C3%BCnya%20Do%C4%9Fal%20Miras%20Alanlar%C4%B1  dünya miras listesinde yer alan varlık çeşitlerinin neler olduğunu, Dünya’nın Yedi Harikası’nı http://www.suleymansen.com/?Syf=24&video=1891295&pt=Gizemli%20Yerler öğrenmeli.

VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/7060552b636b69cce46a3bfd38436b7a997502d09c001

VİDEO İZLE   http://www.eba.gov.tr/video/izle/13735e6d44c655cd7485fbbf335a42714c09d2d09c001

   İTALYA

FRANSA

TARIM VE EKONOMİ
VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/99425b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/13265478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001
KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER
Video İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/9607582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001
5.BÖLÜM
DOĞAL KAYNAKLAR VE İNSAN


KAYNAKLARIN TÜKENEBİLİRLİĞİ VE ALTERNATİF KAYNAKLAR

DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIM ŞEKİLLERİ

VİDEO İZLEhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/97635478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001
MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARININ ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİNİN ÇEVRESEL SONUÇLARI


DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMI VE ÇEVREYE DUYARLIK

DOĞAL KAYNAKLARIN ETKİN KULLANIMINDA ÇEVRE PLANLAMASININ ÖNEMİ

ARAZİ KULLANIMINDA ÇEVRESEL ETKİLER

VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/23685b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/59855b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
KAYNAKLARIN KULLANIMININ ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR

VİDEO İZLEhttp://www.eba.gov.tr/video/izle/91075478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001
VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/99125b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001

ÇEVRE SORUNLARININ KÜRESEL BOYUTU


TEKNOLOJİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ

VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/92355b77eaa2f583b4703ba5208203f5a131d2d09c001
EKOLOJİK DÖNGÜLERE İNSAN ETKİSİ

ATIKLAR VE ATIKLARDAN KORUNMA

VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/7956507546752f6d34488989b77e92a069c762d09c001
GERİ DÖNÜŞÜM

VİDEO İZLE http://www.eba.gov.tr/video/izle/95525478a1378bd01401d9f4e8f23676d04a52d09c001
ÇEVRE SORUNLARININ ÖNLENMESİNDE GELİŞTİRİLEBİLECEK STRATEJİLER


                                                 11.1. DOĞAL SİSTEMLER                                                                                                     

- biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörler,

- ekosistemi oluşturan unsurlar,

- madde döngüleri ve enerji akışı ve

- su ekosistemleri konularına yer verilecektir.

COĞRAFYA DERSİ 11. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI 4 DERS SAATİ

11.1. DOĞAL SİSTEMLER

Ünite Açıklaması

Bu ünitede sırasıyla;

- biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörler,

-  ekosistemi oluşturan unsurlar,

- madde döngüleri ve enerji akışı ve

- su ekosistemleri konularına yer verilecektir.

Kazanım ve Açıklamaları

11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar.

Öğrencilerin biyoçeşitliliğin korunması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi toplamaları, bireysel ya da grup olarak biyoçeşitliliğin korunması konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla kamu spotu hazırlamaları sağlanır.

11.1.2. Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder.

 11.1.3. Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder.

a) Azot, karbon, su ve besin döngüleri ile enerji akışına yer verilir.

b) İnsan faaliyetlerinin karbon, azot, oksijen ve su döngülerine olan etkileri örneklendirilir.

11.1.4. Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar.

a) Su döngüsü ve dünyadaki su varlığının doğal sistemlerin işleyişi üzerindeki etkilerine değinilir.

b) Ramsar Sözleşmesi’ne vurgu yapılır.

c) Türkiye’deki sulak alanların endemik zenginliğinin önemi ve korunmasının gerekliliği üzerinde durulur.

 11.2. BEŞERÎ SİSTEMLER

Ünite Açıklaması

Bu ünitede sırasıyla;

- ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikaları ve sonuçları,

- Türkiye’nin uyguladığı nüfus politikaları ve gerekçeleri,

- Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına bağlı oluşabilecek senaryolar,

-  şehirlerin fonksiyonel özellikleri ile küresel ve bölgesel etkileri,

- Türkiye’de fonksiyonel özelliklerine göre şehirler,

- Türkiye’deki kır yerleşme tipleri;

- üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal ve beşerî unsurlar;

- üretim, dağıtım ve tüketim sektörlerinin ekonomiye etkisi,

- dünyada ve Türkiye’de doğal kaynak- ekonomi ilişkisi,

- Türkiye’de uygulanan ekonomi politikaları ve ekonominin sektörel dağılımı,

- Türkiye’de tarım sektörünün özellikleri ve ekonomideki yeri,

-  Türkiye’nin madenleri ve enerji kaynakları,

- Türkiye’de sanayi sektörünün özellikleri ve ekonomideki konularına yer verilecektir.

Kazanım ve Açıklamaları

11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır.

a) Dönemsel olarak nüfus politikalarında farklılık görülen bir ülkenin nüfus politikalarının incelenmesi sağlanır.

b) Günümüzde farklı ülkelerin izlediği nüfus politikaları karşılaştırılır. 
11.2.2. Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. TÜİK verilerinden hareketle Türkiye’de nüfus politikalarındaki değişimin grafik, tablo vb. kullanılarak yorumlanması sağlanır.

11.2.3. Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. Farklı nüfus senaryolarına göre Türkiye’nin nüfus yapısına ilişkin çıkarımlara yer verilir.

11.2.4. Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır.

a) Tarihsel süreçte şehirlerin fonksiyonel özelliklerindeki değişimlerin küresel etkilerine yer verilir.

b) Tarihsel süreçteki başlıca Türk-İslam şehirlerinin (Semerkant, Buhara, Konya vb.) öne çıkan özelliklerine yer verilir.

 11.2.5. Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar.

11.2.6. Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. Türkiye’den örneklerle “Sakin Şehirler”e yer verilir.

11.2.7. Türkiye’deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder.

11.2.8. Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir.

11.2.9. Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir.

11.2.10.Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.

11.2.11. Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar.

a) Doğal kaynaklar sınıflandırılır.

 b) Tarihsel süreçte “doğal kaynakların değeri ve kullanımındaki değişim”e farklı bölgelerden örneklerle yer verilir.

11.2.12. Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. Türkiye’deki doğal kaynakların ekonomiye yansımasının, istatistiki veriler ve görsellerden yararlanarak yorumlanması sağlanır.

11.2.13. Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. Cumhuriyet’ten günümüze izlenen ekonomik politikalar içinde mekânsal farklılıkları gidermeye yönelik projeler ve uygulamalar ele alınır.

 11.2.14. Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur. Tarihsel süreçte sektörel değişime yer verilir.

11.2.15. Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar.

 a) Tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılıkla ilgili temel kavramlara yer verilir.

b) Türkiye'de tarımsal üretimi etkileyen faktörlere yer verilir.

11.2.16. Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar.

 a) Türkiye'de yetiştirilen başlıca tarımsal ürünlerin dağılışına yer verilir. 
b) Ülkelerin, tarımsal üretimdeki yeterliğinin önemine yer verilir.

11.2.17. Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar.

 a) Madenlerin ve enerji kaynaklarının başlıca özelliklerine (rezerv, kullanım alanları vb) yer verilir.

b) Madenlerin ve enerji kaynaklarının dağılışının harita üzerinden gösterilmesi sağlanır.

c) Ülkemizde yaşanan maden kazalarına değinilerek madenlerde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine yer verilir.

11.2.18. Türkiye’nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir.

11.2.19. Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar.

a) Türkiye'de sanayiyi etkileyen faktörlere yer verilir.

b) Türkiye’de sanayi sektörünün dağılışına yer verilir.

 11.2.20. Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. Savunma sanayi alanındaki gelişmelere de yer verilir

11.3. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

 Ünite Açıklaması

Bu ünitede sırasıyla;

-  dünya üzerinde ilk kültür merkezleri;

-  farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışı;

- Türk kültürünün yayılış alanları;

- Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasının nedenleri;

- ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaretle ham madde, üretim ve pazar alanları;

- ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolü;

- sanayileşmiş bir ülkenin sanayileşme süreci;

-  farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerde tarım-ekonomi ilişkisi;

- bölgesel ve küresel ölçekte örgütler konularına yer verilecektir.

Kazanım ve Açıklamaları

11.3.1. İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar.

11.3.2. Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar.

a) Kültürü oluşturan unsurlara yer verilir.

 b) Farklı kültür bölgelerinin dağılış ve yayılış güzergahları (İslam, Çin, Hint, Batı, Doğu, Slav-Rus ve Afrika kültür bölgeleri) dikkate alınarak kültür ile mekân arasındaki ilişkiye yer verilir.

c) Kültürel çeşitliliğin önemine değinilerek farklı kültürlere karşı saygılın olmanın gerekliliği vurgulanır.

11.3.3. Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder.

a) Türk kültürünün doğuşu, gelişimi ve özellikleri mekânla ilişkilendirilerek verilir.

 b) Türk kültürünü temsil eden başlıca maddi ve manevi unsurlara örnekler üzerinden yer verilir.

 11.3.4. Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasını konumu açısından değerlendirir.

11.3.5. Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. Dünya üzerindeki önemli ham madde, üretim ve pazar alanlarının oluşumunda etkili olan faktörler ile bu alanlar arasındaki ilişkiye yer verilir.

11.3.6. Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 
11.3.7. Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir.

 11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder.

 11.3.9. Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir.

a) Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütlerin (AB, BDT, BM, D-8, G-20, İİT, KEİK, NATO, OECD, OPEC) amaçları, işlevleri ve etki alanları itibarıyla tanıtılır.

b) Türkiye’nin küresel ve bölgesel ölçekteki siyasi, askeri ve ekonomik örgütlerle ilişkisine yer verilir.

11.4. ÇEVRE VE TOPLUM

Ünite Açıklaması

 Bu ünitede sırasıyla;

-  oluşum şekillerine göre çevre sorunları;
- maden ve enerji kaynakları kullanımının çevre üzerindeki etkileri;

-  yenilenemeyen kaynakların kullanımı;

- farklı gelişmişliğe sahip ülkelerdeki doğal kaynak kullanımının çevresel sonuçları;

-  arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaların çevre üzerindeki etkisi;

- çevre sorunlarının oluşum, yayılma süreçleri ve küresel etkileri;

- doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konularına yer verilecektir.

Kazanım ve Açıklamaları

11.4.1. Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır.

11.4.2. Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. Madenlerin ve enerji kaynaklarının üretimi, dağıtımı ve tüketimindeki etkilerine yer verilir.

11.4.3. Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanımı konusunda bireylere düşen sorumluluklar üzerinde durulur. 11.4.4. Farklı gelişmişliğe sahip ülkelerdeki doğal kaynak kullanımını çevresel etkileri açısından değerlendirir.

 a) Doğal kaynakların etkin kullanımında çevre planlamasının önemine değinilir.

b) Türkiye'den örneklere yer verilir.

11.4.5. Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir.

11.4.6. Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder.

 a) Çevre ve insan sağlığı açısından atıklardan korunma yöntemlerine yer verilir.

b) Teknolojik değişimlerin çevresel sonuçları ve insana etkilerine örnekler üzerinden değinilir.

11.4.7. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir.


Yorumlar - Yorum Yaz
Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Anket
Okul Başarısında En Önemli Unsur Nedir?
Hava Durumu
Site Haritası