• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
 • https://twitter.com/Suleymanshen
Menü Başlıkları
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

İki bin yıllık Türk eğitim tarihide yer almış;

* uygulamalar
* sosyal yapılar,
* kişiler,
* kurumlar,
* programlar,
* belgeler,
* kitaplar,
* dönemler,
* kanunlar,
* yönetmelikler,
* müdürlükler,
* bakanlıklar,
* projeler,
* heyetler,
* kurslar,
* okullar,
* yayınlar,
* sınavlar, 
* dergiler,
* mecmualar, 
* bilim adamları
(raporlar hazırlayan)

Türk eğitim tarihinde yer almış bu unsurlar ara ara bu sitede özetler halinde yayınlanactır.
Takvim

"En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur".           Mustafa Kemal ATATÜRK

Proje Konuları 9-12

9.SINIF ÖDEV/ PROJE  KONULARI
10.SINIF  ÖDEV/ PROJE KONULARI
11.SINIF ÖDEV PROJE KONULARI
12.SINIF ÖDEV / PROJE KONULARI

ROJE NASIL HAZIRLANIR, BASAMAKLARI NELERDİR? PROJE DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİNE ULAŞMAK İÇİN   http://www.suleymansen.com/?Syf=5&Id=117

PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİ NEYE GÖRE YAPILIR? DERS İÇİ PERFORMANS VE ÖDEV PERFORMANSI KRİTERLERİ NELERDİR? http://www.suleymansen.com/?Syf=5&Id=117386

PROJE VE PERFORMANS HAZIRLAYANLAR ÖNCE ÇİZELGELERİ/ YÖNLENDİRMELERİ OKUYUN/İNDİRİN

9.SINIF ÖDEV/ PROJE  KONULARI


COĞRAFYA -9
1· Modern coğrafyanın kurulmasında katkısı olan bilim adamları, eserleri ve hayatları

2. Doğal unsurların yaşantısındaki etkisinden yola çıkarak doğa ve insan ilişkisi üzerine araştırma

3. Doğal sistemlerin coğrafyanın konuları içerisindeki yeri.

4. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikler

5. Koordinat sistemi ve haritayı oluşturan unsurlar

6. Yakın çevreden eş yükselti eğrileriyle çizilmiş bir haritalar oluşturma

7. Dünyanın şekli ve hareketlerinin sonuçları

8. Hava olaylarının oluşum süreçleri ile atmosferin özellikleri

9. Hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırılması

10. Harita ve grafikleri kullanarak iklim elemanlarının oluşumu ve dağılışı üzerinde etkili olan faktörler

11. Harita ve diğer görsel materyallerden yararlanarak farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışı hakkında çalışmalar

12.Atmosfer ve özellikleri

13· Yeryüzünde sıcaklık dağılışını etkileyen faktörler

14· Dünyadaki okyanus akıntıları, özellikleri , etkileri ve harita üzerinde
gösterilmesi

15· Anadolu’da kurulan ilk yerleşmeler

16· Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörler

17. Beşerî sistemlerin coğrafyanın konuları içerisindeki yeri

18. Yerleşmelerin konumunu belirleyen ve gelişimini etkileyen faktörler

19. Yerleşme doku ve tiplerinin oluşmasında etkili olan nedenler

20. Harita ve grafikler kullanarak yaşadığı yerleşim biriminin coğrafî özellikleri hakkında çalışmalar

21. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak yaşadığı yerleşim alanının farklı zaman periyotlarındaki değişim ve sürekliliğinin coğrafî açıdan analiz edilmesi

22. Haritalardan yararlanarak ülkemizdeki yer şekillerinin temel özelliklerini ve dağılışını analiz edilmesi

23.Harita çiziminde kullanılan projeksiyon tipleri

24· Yerel saat ile ilgili soruların çözümü

25· Dünyanın hareketleri, sonuçları ve insan hayatına etkileri

26· İklim kuşakları ve önemi

27. Haritalar kullanarak Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörler hakkında çalışmalar.

28. Türkiye de görülen iklim tiplerinin özellikleri

29. Tablolar, grafikler ve haritalardan yararlanarak Türkiye’deki iklim elemanlarının özellikleri hakkında çalışmalar.

30. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler

31. Çeşitli ölçeklerdeki bölge örneklerini kullanarak bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliliği

32. Haritalardan yararlanarak çeşitli coğrafî kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeler hakkında çalışmalar.

33. İnsanların gereksinimlerinden yola çıkarak doğal çevreyi kullanma biçimlerini

34. Doğal çevrenin insan faaliyetlerine etkilerini ve insanların doğal çevreye uyum süreçleri

35. Örneklerden yararlanarak doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimlerin sonuçları


NOT: Öğrenciler seçtiği proje konusunu e.odevteslim@gmail.com adresine e-mail atmak suretiyle beni bilgilendirecekler.

Ödev ve Proje Konuları 10

10.SINIF  ÖDEV/ PROJE KONULARI
1· Kayaçların oluşumu, kayaç tipleri ve kayaçların sınıflandırılması
2· Yeryüzü şekillerinin oluşumunu açıklayan teoriler( Büzülme,
3. Konveksiyonel akımlar, Wegener Hipotezi, Levha tektoniği)

4. Dünyanın tektonik oluşumundaki değişim ve sürekliliği

5. Jeolojik zamanların ve tektonizma

6. İç ve dış kuvvetlerin oluşum süreçleri

7. İç ve dış kuvvetleri, farklı yer şekillerinin oluşumuna etkileri

8. Türkiye’nin yer şekillerinin oluşum sürecini iç ve dış kuvvetlerle ilişkilendirilmesi
9· Ülkemizdeki göller ( oluşumları ve dağılışı)

10· Türkiye’de toprak oluşumu ve toprak tipleri Jeolojik zaman çizelgesinin oluşturulması
11.Türkiye’nin dağları( oluşumları, dağılışı ve insan hayatına etkileri)

12· Türkiye’de depremler ( deprem kuşakları, depremin etkileri ve korunma yöntemleri)
13· Türkiye’nin jeolojik yapısı ve oluşumu
14· Türkiye’de bulunan bitki toplulukları

15· Ülkemizde yaşanan göç ve göçün mekansal etkileri

16· Türkiye’de ulaşım sistemleri

17· Dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimi

18· Türkiye’de iç ve dış göçler ve göçlerin mekansal etkileri

19· Türkiye’de kır yerleşmeleri ve doğal ortam ilişkisi

20· Ülkemizde kır yerleşmelerinde meskenler ve doğal ortam ilişkisi

21· Coğrafi keşifler ve sonuçları

22· Yeni dünyanın keşfi ve sonuçları

232· Gelişmiş, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal özellikleri

24· Güneydoğu Anadolu Projesi ( GAP) ve ülkemiz için önemi

25· Liman kentleri ve özellikleri ( dünyadan ve ülkemizden örnekler verilerek ele alınacak)

26· Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri( yaş yapısı, çalışan nüfusun sektörsel dağılımı, cinsiyet yapısı, eğitim durumu, kır ve kent nüfusu)

27· Dünyanın önemli boğaz ve kanalları ( Panama Kanalı, Süveyş Kanalı,Cebelitarık Boğazı, İstanbul-Çanakkale boğazları, Malakka Boğazı, Hürmüz Boğazı, Babülmendep Boğazı)

28· Dünyada doğal afetler, coğrafi dağılışı ve etkileri

COĞRAFYA -10(EK LİSTE)

1. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçleri

2. Levha tektoniği kuramı ile deprem kuşakları ve volkanlar

3. Sıcak su kaynakları ve fay hatları

4.  Su kaynakları

5. Toprak çeşitliliğini ve oluşum süreçleri

6. Bitki topluluklarının genel özellikleri

7. Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekilleri ile ilişkisi

8. Geçmişten günümüze nüfusla ilgili verilerin kullanım amaçlarındaki değişimin nedenleri ve nüfusun önemi

10. Dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimini

11. Nüfus özelliklerine ait tablo, grafik ve haritaları kullanarak nüfus dağılışını, değişimini ve etkilerinin sorgulanması

12. Harita, tablo ve grafiklerden yararlanarak nüfus artış oranının değişiminde etkili olan faktörleri sorgulanması

13. Nüfus piramitleri oluşturarak nüfusun yapısıyla ilgili çalışmalar

14. Tarihî metinler, belgeler ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri hakkında araştırma

15. Örnek incelemeler yoluyla göçün mekânsal etkilerini analiz edilmesi

16. Görsel materyallerden yararlanarak geçmişten günümüze farklı geçim tarzlarını, ekonomik faaliyetler ve toplumsal değişimler açısından analiz edilmesi

17. Ekonomik faaliyetleri temel özellikleri açısından birincil, ikincil ve üçüncül faaliyet sınıflarına göre ayırt edilmesi

18. Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendiren araştırma yapılması

19. Türkiye’deki toprak tipleriyle dağılış özellikleri

20. Türkiye’nin toprak varlığının farklı şekillerde kullanımına ait örneklerden yararlanarak bir araştırma yapılması

21. Türkiye’deki doğal bitki topluluklarını, türlerinin zenginliği ve yetişme şartlarını ilişkilendirerek dağılışlarını analiz eden bir araştırma

22. Ülkemize ait karakteristik bitki tür ve topluluklarının sınıflandırılması

23. Türkiye’deki su varlığının özelliklerini doğal süreçlerle ilişkilendirilmesi

24. Türkiye’deki su varlığının ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerinin analiz edilmesi

25. Görsel materyalleri kullanarak Türkiye’de yerleşme ve nüfus dağılışını etkileyen faktörler hakkında araştırma

26. Türkiye’deki yerleşim birimlerini fonksiyonel özellikleri açısından sınıflandırılması

27.  Doğal unsurlardan yola çıkarak Türkiye’deki kır yerleşme tiplerinin çeşitliliği üzerine araştırma

28. Türkiye’deki şehirlerin fonksiyonlarına göre sınıflandırılması

29. Verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerinin dağılışı

30. Görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de nüfusun tarihsel seyrini, sosyal ve ekonomik faktörler açısından sorgulayan bir araştırma

31. Örnek incelemeler yoluyla Türkiye’deki göçlerin sebep ve sonuçlarını değişim ve süreklilik açısından araştırılması

32. Kıtaların ve okyanusların konumsal önemi

33. Bölgeler ve ülkelerarası etkileşimde teknolojik gelişmelerin rolü

34. Uluslararası ulaşım hatlarının bölgesel ve küresel etkileri

35. Yaşanan alan ile başka alanlardaki doğal afetleri oluşum nedenleri, şiddetleri, sıklıkları ve insanlara olan etkileri bakımından karşılaştırılması

36. Dünyanın farklı bölgelerinde oluşan benzer doğal afetlerin etkilerini, korunma yöntemleri ve planlama açısından karşılaştırılması

37. Doğal afetlere neden olan uygulamalarla korunma yolları

 

NOT: Öğrenciler seçtiği proje konusunu e.odevteslim@gmail.com adresine e-mail atmak suretiyle beni bilgilendirecekler.  

11.SINIF ÖDEV PROJE KONULARI


· Türkiye’de nüfus sayımları ve her hangi bir ülke ile karşılaştırılması.

· Türkiye’de sanayi kentleri ve gelişimi

· Ülkemizin hidroelektrik potansiyeli ve hidroelektrik enerji üretimi

· Türkiye’de petrol araştırmalarının tarihi gelişimi ve petrol üretimi

· Türkiye’de bor madeni üretimi, ticareti ve ülke ekonomisine katkıları

· Türkiye’de demir madeni çıkarımı, işletilmesi ve kullanımı

· Türkiye’de devlet kontrolünde tarımı yapılan ürünler

· Türkiye’de hayvancılık faaliyetleri

· Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları üretimi ve potansiyeli 

· Türkiye’de nükleer enerji potansiyeli ve nükleer santral kurma
çalışmaları

· Türkiye’de petro-kimya sanayi ve petrol rafinerileri

· Türkiye’de ormancılık ve önemi

· Ülkemizde yaşanan doğal afetler (nedenleri, çeşitleri ve etkileri)

· Dünyanın yedi harikası ( Powerpoint sunusu şeklinde hazırlanacak)

· Sanayi Devrimi (nedenleri, gelişimi ve ülkelere yaptığı etkileri)

· Termik ve Nükleer santrallerin çevresel etkileri

· Modern ve ilkel tarım yöntemlerinin yaygın olduğu iki ülke seçilerek
karşılaştırılması

COĞRAFYA 11(EK LİSTE)

 1. Türkiye’de nüfus sayımları ve her hangi bir ülke ile karşılaştırılması.
 2. Türkiye’de sanayi kentleri ve gelişimi
 3. Ülkemizin hidroelektrik potansiyeli ve hidroelektrik enerji üretimi
 4. Türkiye’de petrol araştırmalarının tarihi gelişimi ve petrol üretimi
 5. Türkiye’de bor madeni üretimi, ticareti ve ülke ekonomisine katkıları
 6. Türkiye’de demir madeni çıkarımı, işletilmesi ve kullanımı
 7. Türkiye’de devlet kontrolünde tarımı yapılan ürünler
 8. Türkiye’de hayvancılık faaliyetleri
 9. Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları üretimi ve potansiyeli
 10. Türkiye’de nükleer enerji potansiyeli ve nükleer santral kurma çalışmaları
 11. Türkiye’de petro-kimya sanayi ve petrol rafinerileri
 12. Türkiye’de ormancılık ve önemi
 13. Ülkemizde yaşanan doğal afetler (nedenleri, çeşitleri ve etkileri)
 14. Dünyanın yedi harikası ( Powerpoint sunusu şeklinde hazırlanacak)
 15. Sanayi Devrimi  (nedenleri, gelişimi ve ülkelere yaptığı etkileri)
 16. Termik ve Nükleer santrallerin çevresel etkileri
 17. Modern ve ilkel tarım yöntemlerinin yaygın olduğu iki ülke seçilerek karşılaştırılması

 

NOT: Öğrenciler seçtiği proje konusunu e.odevteslim@gmail.com adresine e-mail atmak suretiyle beni bilgilendirecekler.

12.SINIF ÖDEV / PROJE KONULARI
· Dünyadaki ilk kültür merkezleri
· Küresel ısınma (nedenleri ve insan hayatına etkileri) (Powerpoint sunu olabilir)
· Türkiye’de dış ticaret ve dış ticaret politikaları
· Ülkemizde Coğrafi Bölgeleri oluşturan faktörler.
· Türkiye’de ulaşım sistemlerinin gelişimi (kara, hava, deniz ve demiryolları)
· Türkiye’nin sınırları içindeki ve çevresindeki petrol ve doğalgaz boru hatları
· Ülkemizdeki ve çevresinde bulunan petrol boru hatları ve bunların ülkemiz için önemi
· Türkiye’nin nüfus politikaları
· Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri
· Türkiye’nin jeopolitik ve jeo stratejik önemi
· Türkiye’de tamamlanan ve çalışmaları devam eden bölgesel kalkınma projeleri
· Ülkemizi İlgilendiren başlıca sorunlar (Kıbrıs, Irak, Ege Adaları, Batı Trakya)
· Türkiye’nin sınır komşusu olduğu ülkelerin coğrafi özellikleri
· Türkiye’nin üye olduğu uluslar arası siyasi-askeri örgütler ( BM, NATO, OECD, KEİ, AB, İKÖ)
· Dünya’da gelişmiş ve geri kalmış ülkelerden 5 er tane örnek seçilerek incelenmesi ve bunların karşılaştırılması.
· Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri ( ayrı ayrı veya grup çalışması olarak verilebilir)
· Çevre sorunları ve alınacak önlemler.
· Bir yayına ait test kitabındaki coğrafya sorularının çözülmesi

COĞRAFYA 12(EK LİSTE)

1-Türkiye’nin dünya enerji dağıtımında yeri

2-Türkiye’ye yönelik dış tehditler

3-Çin ürünlerinin ülkemize etkileri

4-Nijerya’nın kapsamlı tanıtımı-sunu-fotoğraf-doküman vb

5-Marmaray projesi

6-Hızlı tren hatları-ulaşıma etkileri-sunu-video-fotoğraf-doküman

7- Müfredattaki konulara göre Adana ile ilişkilendirilebilecek konular

8- Müfredata uygun öğrencinin belirleyeceği bir konu

9-Öss sorularıyla ilgili çalışmalar
10-Ülkemizde demiryollarının gelişimi

11-Doğu Anadolu Projesi

12-Mezopotamya medeniyetleri

13-İnka uygarlığının tanıtımı-sunu

14-Avrupa Birliğinin tanıtımı sunu

15-OPEC-Dünya bankası-IMF tanıtımı sunum

16-ZBK ve DOKAP projelerinin tanıtımı

NOT: Öğrenciler seçtiği proje konusunu e.odevteslim@gmail.com adresine e-mail atmak suretiyle beni bilgilendirecekler.


Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Anket
Okul Başarısında En Önemli Unsur Nedir?
Hava Durumu
Site Haritası