• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
  • https://www.instagram.com/ders.cografya
  • https://www.youtube.com/results?search_query=s%C3%BCleyman+%C5%9Fen+ile+Co%C4%9Frafya
Menü Başlıkları
Duyurular
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

İki bin yıllık Türk eğitim tarihide yer almış;

* uygulamalar
* sosyal yapılar,
* kişiler,
* kurumlar,
* programlar,
* belgeler,
* kitaplar,
* dönemler,
* kanunlar,
* yönetmelikler,
* müdürlükler,
* bakanlıklar,
* projeler,
* heyetler,
* kurslar,
* okullar,
* yayınlar,
* sınavlar, 
* dergiler,
* mecmualar, 
* bilim adamları
(raporlar hazırlayan)

Türk eğitim tarihinde yer almış bu unsurlar ara ara bu sitede özetler halinde yayınlanactır.
Takvim

"En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur".           Mustafa Kemal ATATÜRK

Doğa-İnsan-Çevre

DOĞA;İnsan etkinliğinin dışında kendi kendini sürekli olarak yenileyen ve değiştiren güce, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın tümüne doğa denir.

ÇEVRE; Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulundukları, birbirini etkiledikleri ve birbirinden etkilendikleri ortama çevre denir.
 Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. Kısaca canlı varlıkları etkileyen dış tesirlerin tümüne çevre denir. Çevre geleceğimiz için çok önemli katkılarda bulunur. Çevremizi kontrol altında tutamazsak bu bizim için ilerde pişman olunacak bir duruma gelir. Yaşam ve çevre, birbirlerine bağlı iki önemli yaşam çerçevesidir.

DOĞANIN 4 UNSURU; hava küre (atmosfer), su küre (hidrosfer), taşküre (litosfer) ve canlılar küresi (biyosfer
DOĞA-İNSAN İLİŞKİSİ
DOĞANIN İNSAN ÜZERİNDE ETKİSİ
* Beslenme
* Barınma
* Giyinme
* Ekonomik faaliyetler
* Ten renkleri
* Karakter
İNSANIN DOĞADAN YARARLANMA ŞEKİLLERİ

 İnsan, çevresini ihtiyaçları doğrultusunda değiştirmektedir.
   * Beslenme, 
   * Barınma,
   * Ulaşım 
   * Dinlenme 
  gibi ihtiyaçlarını karşılamak için doğal çevreden yararlanmaktadır. Bunu yaparken de ister istemez doğayı kirletmektedir.


İNSANIN DOĞA ÜZERİNDE ETKİSİ
İNSAN DOĞAYI KENDİ İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSNDA DEĞİŞTİRİYOR
* Beslenme konusunda
* Barınma konusunda
* Ekonomik faaliyetler konusunda
* Ulaşım konusunda 

ÇEVRE KORUMA
; Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaların bütününe çevre koruma denir.

ÇEVRE SORUNLARI
* Yapılan araştırmalar dünyadaki mevcut çevre kirliliğinin %50 'sinin son 35 yılda meydana geldiğini ortaya koymaktadır.
* Çevre sorunlarının önemli bir kaynaklarından biri hızlı nüfus artışıdır.
* Hızlı nüfus artışı, beraberinde plansız kentleşmeyi getirmektedir. Artan nüfusun iyi yaşam alanı ihtiyacının giderilmesi için oluşturulan kentsel yaşam alanları kentsel sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu çevre sorunları birbirlerine bağlı, birinin etkisi ile diğerini ortaya çıkaran çevre sorunlarıdır.
* Ülkemizde özellikle büyük şehirlerde kalitesiz yakıt kullanımından dolayı hava kirliliği büyük boyutlara ulaşmıştır. Son yıllarda doğal gaz kullanımın yaygınlaşması ile hava kirliliğinde azalmalar görülmeye başlanmıştır. Özellikle sanayiden kaynaklı hava kirliliği artmaktadır.
* Ülkemizde, belediyelerin üzerlerine düşen görevleri yerine getirmemeleri nedeni ile düzenli çöp depo alanlarının oluşturulmamış olması ve arıtma tesislerinin zamanında kurulmamış olması çevre sorunlarının artmasına neden olmaktadır.
* Düzenli ve her türlü alt yapı sistemine sahip organize sanayi bölgelerinin oluşturulmamış olması çevre sorunlarında sanayi payının büyük olmasına neden olmuştur.
* Tarım alanlarında düzensiz ve fazla ilaç kullanımı toprak kirliliği sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Toprak kirliliği de bir çevre sorunu olarak ele alınmalıdır.
* Geri dönüşümün yaygınlaştırılmamış olması, çevre kirliliği oluşturan plastik maddeler, cam ürünleri ve metalik maddeler gibi katı atıkların yok edilmesinde sorunların yaşanmasına neden olmuştur.
* Küresel ısınmayı önlemek için karbon salınımlarının sınırlandırılmasının büyük önem arz ettiği bir dönemde Türkiye toplam karbondioksit salınımında 2005 yılı verilerine göre Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırıldığında yıllık 215,9 milyon tonla yedinci sırada, sanayi sektörü salınımlarında ise ilk sırada yer almaktadır.
* Türkiye`de sanayide üretilen ve kullanılan kimyasalların envanteri tutulmadığı için ortaya çıkar atıkların niteliği ile ilgili hiçbir envanter çalışması bulunmamaktadır. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalarla envanter kayıtları oluşturulmaya başlanmıştır. Su kaynakları giderek azalmakta olup 20 yıl önce kişi başına 4 bin metreküp su düşerken bugün 1400 metreküp su düşmektedir. Türkiye "su yoksulu" ülkeler arasında yer almaya başlamıştır

ÇEVREYİ KORUMA TEDBİRLERİ 

* Sivil toplum örgütleri ile kamu kuruluşları ortak çalışmalar yürütmelidir.
* Plansız kentleşmeler yerine planlı şehir alanları oluşturulmalıdır.
* Ormanların çoğaltılması ve korunması sağlanmalıdır.
* Düzenli ve çevreci organize sanayi bölgeleri oluşturulmalıdır.
* Çöplerin kaynağında ayrıştırılması için çalışmalar yapılmalıdır.
* Kaliteli yakıtların kullanılması sağlanmalıdır.
* Çevre sorunlarının önlenmesi için devlet tarafından etkili yasalar oluşturulmalıdır.
* Çevre ve Orman Bakanlığının kadrosu güçlendirilerek daha etkin çalışması sağlanmalıdır.
* Yerel yönetimlerin asli görevleri çevre sorunlarının çözümlenmesi olmalıdır.
* Çevre konusunda yapılacak yatırımlar için teşvik uygulamaları başlatılmalıdır
* Etkin bir çevre denetim sistemi oluşturulmalıdır. 
* Gelecek nesillerin iyi bir çevre eğitimi ile yetiştirilmesi sağlanmalıdır. 
* Çevre sorunlarının çözümü için sivil toplum kuruluşlarının sayısı artırılmalıdır.

                                 DOĞA KİRLİLİĞİ
Doğa kirliliği, çevrenin doğal olmayan bir şekilde insan eliyle bozulmasıdır. Ekosistemi bozmaya yönelik bu eylemler “kirlenme” şeklinde tabir edilir.
Hava, su ve toprak, çevrenin fiziksel unsurlarını; insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil etmektedir


İNSANIN DOĞAYA ETKİSİ
1- Bozmak, tahrip etmek suretiyle etkileri;
 Neleri nasıl bozuyor, tahrip ediyoruz?
- Atmosfere ne gibi zararlar verilmekte?
- Sıcaklık artıyor, sıcak kuşak genişliyor, neden?
- Zararlı ışınlar yer yüzüne  ulaşıyor, kanser riski artıyor, neden?
- Buzullar eriyor, deniz seviyesi yükseliyor, neden?
- İnsanlar temiz hava bulmakta güçlük çekiyorlar, neden?
a- Küresel ısınmanın nedenleri ve sonuçları;
b-Ozon seyrelmesinin nedenleri ve sonuçları;
c-Asit yağmurlarının nedenleri ve sonuçları;
d-Erozyonun nedenleri ve sonuçları;
e-Çölleşmenin nedenleri ve sonuçları;
f-Orman tahribinin nedenleri ve sonuçları;
g-Ekosistem tahribinin nedenleri ve sonuçları;
- Tarım alanlarına, toprağa ne gibi zararlar verilmekte?
- Verimli tarım alanları azalıyor, neden?
- Tarım alanlarından istenilen verim alınmıyor, neden?
- Verimli topraklar suyla, rüzgarlarla uzak yerlere gidiyor, neden?
- Suya ne gibi zararlar verilmekte?
- Temiz su kaynakları azalıyor, neden?
- Okyanus, deniz sularında canlı çeşidi azalıyor, neden?
- Göller kuruyor, yok oluyor ya da ekosistemleri bozuluyor, neden?
- Akarsular aktığı yerlere felaketler taşıyor, neden?
- Yer altı suları kullanılmaz hale geliyor, neden?
- Bitkilere ne gibi zararlar verilmekte? 
- Orman alanları her geçen gün "hızla" azalıyor, neden?
- Orman alanlarında ağaç ölümleri artıyor, neden?
- Çevremizde ki ağaçlar hızla azalıyor, neden?
2- Kirletmek, kullanılmaz hale getirmek suretiyle etkileri;
a- Su kirliliğinin nedenleri ve sonuçları;
b-Toprak kirliliğinin nedenleri ve sonuçları;
c- Besin kirliliğinin nedenleri ve sonuçları;
d- Hava kirliliğinin nedenleri ve sonuçları;
e- Radyoaktif(nükleer) kirliliğin nedenleri ve sonuçları;
f- Elektromanyetik kirliliğin nedenleri ve sonuçları;
g- Gürültü kirliliğinin nedenleri ve sonuçları;

3- Yaşam alanlarını yok etmek suretiyle etkileri;

 

ATIKLAR VE GERİ DÖNÜŞÜM

ATIK;Herhangi bir faaliyet sonunda çevreye bırakılan her türlü maddeye atık denir.

ATIKLARIN ÇEVREYE VE İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLARI;

ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI
Hastane atıkları: Hastanelerde kullanılan tıbbi efekte patojen ve patolojik atıklardır.
Radyoaktif atık: İlgili mevzuat uyarınca yetkili kılınan kuruluşlarca doğru belirlenen serbest bırakma seviyelerinin üzerinde aktivite ve konsantrasyonda radyo izotopları bulunduran maddelerdir.
Endüstriyel atık: Teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan, çevre ve insan sağlığını tehdit eden atıklardır.
Evsel atık: Evlerden atılan, tehlikeli ve zararlı katı atık kavramına girmeyen, mutfak bahçe gibi yerlerden gelen katı atıklardır
KATI ATIKLAR

SIVI ATIKLAR
GAZ ATIKLAR
ATIKLARDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ
GERİ DÖNÜŞÜM; Demir, çelik, bakır, kurşun, kâğıt, plastik, kauçuk, cam gibi atık maddelerin ham madde gibi kullanılarak çeşitli işlemler sonucunda şişe, kutu, plastik, kâğıt, gübre gibi yeni bir maddeye dönüştürülerek kullanılır hâle getirilmesine geri kazanım denir.
NELERDE GERİ DÖNÜŞÜM VAR?
Demir, çelik, bakır, kurşun, kâğıt, plastik, kauçuk, cam gibi atık maddelerin ham maddelerde

Anasayfa

Konu ile video https://www.youtube.com/watch?v=4mK9azl-Tk0
Yorumlar - Yorum Yaz
Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Hava Durumu
Site Haritası