• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
Menü Başlıkları
Duyurular
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

İki bin yıllık Türk eğitim tarihide yer almış;

* uygulamalar
* sosyal yapılar,
* kişiler,
* kurumlar,
* programlar,
* belgeler,
* kitaplar,
* dönemler,
* kanunlar,
* yönetmelikler,
* müdürlükler,
* bakanlıklar,
* projeler,
* heyetler,
* kurslar,
* okullar,
* yayınlar,
* sınavlar, 
* dergiler,
* mecmualar, 
* bilim adamları
(raporlar hazırlayan)

Türk eğitim tarihinde yer almış bu unsurlar ara ara bu sitede özetler halinde yayınlanactır.
Takvim

"En önemli ve en feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur".           Mustafa Kemal ATATÜRK

Türkiye Yerleşme Coğrafyası

DÜNYA'NIN "İNSANLI" TARİHİ
İnsanın(homo sapiens) 4.Zaman olan Kuaterner'in ilk dönemi olan Pleistosen'de ortaya çıktığı ileri sürülmektedir. Bu Tarih günümüzden yaklaşık olarak 2.4 yıl öncesine denk gelmektedir. 

İNSAN, YAYILIŞI ve FAALİYETLERİ
İnsanın Doğu Afrika'dan dünyaya yayıldığı düşünülmektedir. İnsanın ortaya çıktığı yıllar buzul çağı şartlarının hüküm sürdüğü yıllar olarak kayıt edilmektedir.Bu dönem ayrıca"tarih öncesi çağlar" araştırmalarında de "Paleolitik Çağ"  yani "eski taş devri" olarak kaydedilmiştir.(Paleolitik çağ/alt, orta ve üst olmak üzere üçe ayrılır.) Adındandan anlaşılacağı gibi taş devri, taşı kullanma, ona şekil verme hatta çilalama gibi uğraşılarla, toplayıcılık, avcılık gibi faaliyetlerle M.Ö 12000 yıllarına kadar sürmüştür. (İnsan bu çağın son 400 bin yılında avcılığa, son 300 bin yılından da ateşi kullanmaya başlamıştır. Ateşi kullanan insan doğada güç kazanmış, mağaralara yerleşmeye başlamış, etleri pişirmeye başlaması ile de sindirim sistemi güçlenmiş, daha sağlıklı hale gelerek çoğalma hızlanmıştır). Bu dönemin meskenleri ise mağaralar ve ağaç kovukları olmuştur.
Bu döneme ait ülkemizdeki yerleşmelere Antalya Körfezi çevresindeki bazı mağaralarda( Beldibi, Öküzini ve Karain) rastlanmaktadır. En önemlisi Karain'dir. Burada bir çok kalıntılara ulaşılmıştır. Ayrıca Mersin'de Urfa'da ve Adıyaman'da bu dönen mağara yerleşmelerine rastlanmaktadır.(buzul çağında Türkiye'nin güneyi daha mutedil iklim şartları sunmaktadır)

Mezolitk Çağına gelindiğinde(orta taş devri) buzul çağı etkisini iyice yitirmiş, insan kuzeye doğru hareket etmiş, denizler yükselmeye başlamıştır(kıyıların son buzul çağında 90 metre yükseldiği ileri sürülmektedir).
Neolitik Çağ(M.Ö 10.000 yılları);yeni taş olarak adlandırılan dönemde toprak ve tarım fark edilmiş, tohumlar ve hayvanlar evcilleştirilmiş ve  YERLEŞME başlamıştır.
Bu dönemde tarım bir çok faaliyetin yerini amış, karnını doyurmak için gezen insan tarlasının başında beklemeye başlamış bunu içinde konut yapma gereği duymuştur. Bu amaçla toprak(kerpiç yapımı için), taş ve kamışı kullanarak ilk meskenlerini yapmaya başlamıştır(ilk meskenler kapısız, merdivenle girilip çıkılan şekilde yapılmış).
Neolitik çağla beraber tarıma uygun yerler(verimli ova ve tatlı su kenarları) yerleşim yerleri olarak önem kazanmış ve yavaş yavaş önce köyler sonra şehirler omak üzere yerleşme insanoğlunun hayatına girmiştir.
YERLEŞMENİN TANIMI
İnsanın bir yerde yaşaması, ikamet etmesi 

TÜRKİYE'DE YERLEŞMENİN BAŞLAMASI
Ülkemizdeki  İLK yerleşmeler Paleolitik Çağ'da  Antalya Körfezi çevresindeki bazı mağaralarda( Beldibi, Öküzini ve Karain) başlamıştır. En önemlisi Karain'dir. Burada bir çok kalıntılara ulaşılmıştır. Ayrıca Mersin'de Urfa'da ve Adıyaman'da bu dönen mağara yerleşmelerine rastlanmaktadır.(buzul çağında Türkiye'nin güneyi daha mutedil iklim şartları sunmaktadır)
İlk köy tipi yerleşmeler ise Neolitik Çağ'da İç Anadolu göller ve nehir kenarlarında yaklaşık 12-10 bin yıl önce başlamıştır.


TÜRKİYE'NİN ANTİK YERLEŞME MERKEZLERİ
http://cografyaharita.com/haritalarim/4ganadolu-uygarliklari-haritasi.png

TÜRKİYE'DE YERLEŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
A- DOĞAL FAKTÖRLER                      B- BEŞERİ FAKTÖRLER
    * İklim                                      * Tarım

   * Yer Şekilleri                              * Sanayi
   * Su Kaynakları                           * Ticaret
   * Bitki Örtüsü                              * Ulaşım
   * Jeolojik Yapı                             * Turizm
   * Doğal Afetlert                            * Madencilik
                                                     * Sosyal Ve Siyasal 

TÜRKİYE'DE YERLEŞMEYİ SINIRLANDIRAN FAKTÖRLER
   * SU YÜZEYLERİ

   * YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ
   * KURAK ALANLAR
   * BATAKLIK ALANLAR
   * ORMANLIKLAR

TÜRKİYE'DE YERLEŞMENİN SINIFLANDIRILMASI
A-TÜRKİYE'DE KIRSAL YERLEŞME;
Temel ekonomik faaliyetlerin tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık olduğu yerleşmelere kırsal yerleşme denir. Kırsal yerleşmelerde belirli düzeyde madencilik ve turizm faaliyetleri de yapılır. Kırsal yerleşmeler; köyden küçük ve köye bağlı yerleşmeler, köyler ve kasabalardan oluşmaktadır.A-TÜRKİYE'DE KIRSAL YERLEŞMENİN ALT SINIFLANDIRILMASI 
1-NÜFUSA GÖRE
   * Kasaba; nüfusu, fiziksel özellikleri, işlevleri ve yaşam koşullarıyla köy ile şehir arasında geçiş özelliği gösteren yerleşmelere denir. Nüfusları 2.000 ile 10.000 arasında olduğu kabul edilir. Ekonomik faaliyetler daha çok tarım ve hayvancılık olmakla beraber kasabalarda küçük çaplı ticari faaliyetler yapılmaktadır. Ayrıca bu yerleş-melerde küçük atölyeler ve belediye hizmetleri de bulunur.

   * Köy ; ekonomisi genellikle tarım ve hayvancılığa dayanan ve nüfusu 2.000’den az olan yerleşmelere denir. Bu yerleşmelerde otlak, orman, ibadethane, okul, çeşme, yayla vb. ortak kullanım alanları bulunur.

   * Köyaltı(Köyden küçük ve köye bağlı yerleşmeler);tek mesken ile köy arasındaki yerleşmelere denir.
2-EKONOMİK İŞLEVE GÖRE

   * Tarım
   * Hayvancılık
   * Ormancılık
   * Dokumacılık
   * Balıkçılık
   * Madencilik

3-KURULDUKLARI YERE GÖRE

   * Orman köyü
   * Ova köyü
   * Vadi köyü
   * Dağeteği köyü
   * Deniz kıyısıköyü
   * Akarsu boyu köyü


4-DOKUSUNA GÖRE
   * Toplu Yerleşmeler: Engebenin az ve su kaynaklarının yetersiz olduğu yerlerde evler birbirine yakındır. Bu tür yerleşmelere toplu dokulu yerleşme denir. Evlerin genellikle su kuyusu, çeşme ya da dinî yapıların etrafında bulunduğu bu tür yerleşmeler, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da yaygındır.


   * Dağınık Yerleşmeler: Evlerin birbirine uzak olduğu yerleşmelere dağınık yerleşme denir. Bu yerleşmelerin olduğu yerlerde arazi engebelidir, su kaynaklarının fazladır ve tarım alanlarının parçalıdır.Dağınık yerleşmeler Karadeniz’de diğer bölgelere göre daha yaygındır.

5-YERLEŞME PLANINA GÖRE
   * Yol boyu; Yerleşme çekirdeklerinin bir yolun etrafında sıralanmasıyla yol boyu yerleşmeleri oluşmuştur.

   * Hat boyu; Demir yolu, su kanalı, akarsu vadisi gibi uzunlamasına yer alan unsurların etrafında hat boyu (çizgisel) yerleşmeler oluşmuştur.
   * Işınsal; Genellikle yolların etrafında değişik doğrultularda oluşan yerleşmelere ışınsal planlı yerleşme denir
   * Dairesel;Engebenin az olduğu alanlarda yerleşme çekirdeklerinin bir meydanın etrafında toplanmasına dairesel planlıyerleşme denir.
   * Küme;Yerleşme çekirdeklerinin birbirine yakın ve düzensiz konumlandırıldığı yerleşmelere de küme planlıyerleşme adı verilir.

6 SÜREKLİLİĞİNE GÖRE
   * Sürekli Yerleşmeler;
   * Geçici Yerleşmeler ;

a- SÜREKLİ YERLEŞMELER; 

    * Kasaba
    * Köy
    * Köyaltı(Köyden küçük ve köye bağlı yerleşmeler);Köyden küçük yerleşmeler geçici ya da sürekli yerleşme özelliği gösterir.
   * Yayla, kom, ağıl, oba, dam, dalyan geçici yerleşme;
   * Çiftlik, mahalle, mezra ve divan sürekli yerleşmedir.
Ancak geçici yerleşmeler, zamanla sürekli yerleşmelere dönüşebilir. 
b-GEÇİCİ YERLEŞMELER
   * Yayla;
   * Kom;
   * Ağıl;
   * Oba,
   * Dam;
   * Dalyan;
B-ŞEHİRSEL(KENTSEL) YERLEŞME
1-NÜFUS MİKTARINA GÖRE
   * Küçük şehirler; Nüfusu 10.000 ile 100.000 arasında olan şehre küçük şehir

   * Orta büyüklükte şehirler;Nüfusu 100.001 ile 500.000 arasında olana orta büyüklükte şehir
   * Büyük şehirler ;Nüfusu 500.001 ile 1.000.000 arasında olana büyük şehir,
   * Metropoliten şehirler; Nüfusu 1.000.000’dan fazla olana da metropoliten şehir adı verilir.
2-İŞLEVLERİNE GÖRE

   * Turizm şehri
   *  Kültürel şehir,
   * Ticaret şehri,
   * Liman şehri,
   * Tarım şehri,
   * Sanayi şehri, 
   * Maden şehri,
   * İdari şehir,
   * Dinî şehir
MESKENLER
MESKEN;İnsanların barınma, korunma, dinlenme ve çalışma gibi ihtiyaçlarını karşıladığı yapıların tümüne mesken denir.

Mesken tipleri bölgelere göre farklılık gösterir. Bunda bölgede yaşayan insanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri ile bölgedeki doğal çevre koşullarıetkilidir.

Taş meskenler,en fazla Akdeniz Havzası’nda bulunan ülkelerde bulunur. Özellikle kalker, granit, bazalt, andezit gibi kayaçların fazla olduğu yerlerde bu meskenlere daha çok rastlanır. 
Ülkemizde Akdeniz iklim bölgesinde, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki volkanik araziler çevresinde taşevlere rastlanabilir.

Ahşap mesken, ağaç malzemenin kullanıldığıve daha çok orman örtüsünün fazla olduğu kırsal yerleşmelerde görülür.
Bu tür meskenler, ekvatoral ve muson iklim bölgelerinde, ülkemizde ise Karadeniz iklim bölgesinde yaygındır.

Toprak meskenler, yağışın az ve sıcaklık farkının fazla olduğu alanlarda görülür. Buralarda mesken yapımı için ağaç ya da taş malzeme bulmak zordur. Bu yüzden kırsal yerleşmelerde en kolay mesken yapı malzemesi olarak toprak kullanılır. Kil, mil, balçık en çok kullanılan toprak yapı malzemesidir. Kerpiç evler, toprak evlerin en tipik örneğidir. Toprak meskenler dünyada karasal iklim bölgelerinde, ülkemizde ise 

Orta ve Güneydoğu Anadolu’da yaygındır.

Betonarme meskenler; teknolojinin gelişmesine bağlıolarak tuğla, briket, çimento, çelik ve demir gibi malzemelerin kullanılmasıyla yapılır. Dünyada ve ülkemizde genellikle şehirlerde görülen ve doğal çevrenin etkilerinin en aza indirildiği mesken tipidir.

 

 Konu videosu(Türkiye'de kır yerleşmeleri) http://www.eba.gov.tr/video/izle/912259cc476f897c24018b6f214ed4d4a56d02d09c001

Konu videosu(Türk'ye'de kentsel yerleşme)

 http://www.eba.gov.tr/video/izle/6115582f5360593a84c6b9df5f58dfea992902d09c001

Konu sınavıhttp://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/ulkemizde_yerlesme_(1).pdf


Yorumlar - Yorum Yaz
Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Anket
Okul Başarısında En Önemli Unsur Nedir?
Hava Durumu
Site Haritası