• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
  • https://www.instagram.com/ders.cografya
  • https://www.youtube.com/@cografyatvsuleymansen
Menü Başlıkları
Tanıtım/reklam
Takvim
Tanıtım-Reklam

Tanıtım/Bilgilendirme

Dünya Tarihi Kronolojisi

DÜNYA TARİHİ KRONOLOJİSİ
(Kronolojik Özet)

M.Ö. 8500-7000, Ortadoğu'da çiftçiliğe geçiş

M.Ö. 3500-3000 Dicle-Fırat ve Nil vadilerinde uygarlığa geçiş

M.Ö. 4000-3000, Uygarlığın Sümer'de doğuşu

M.Ö. 3000 sabanın icadıyla insanların tarımda hayvan gücünden yararlanmanın yolunu bulmaları

M.Ö. 3000 dolayları, yazılı kayıtların başlayışı

M.Ö. 2000'den az önce, Mezopotamya çevresindeki bölgelerde taşra uygarlıklarını kurmaya başlayan toprak aristokrasilerinin doğmasını kolaylaştıran koşulların oluşması.

M.Ö. 1700 dolayları, HAMMURABİ tarafından insanlığın ilk yasa derlemelerinin çıkarılışı.

M.Ö. 1700, Avrasya bozkırı kökenli barbar halklar akınlarının Avrupa'nın Atlantik kıyılarına ulaşması.

M.Ö. 1300 dolayları, alfabetik yazının Suriye'de ve Filistin'de yaygınlaşması.

M.Ö. 1000 yıllarında, Ortadoğu uygarlığının iki uç bölgesinde (Filistin ve İran'da) verimli düşünce akımlarının doğuşu.

M.Ö. 700'den az önce Orta Asya'dan ve Güney Rusya'dan göç etmiş İSKİTLER'in Ukrayna'da bir kabileler imparatorluğu kurup, Yunan dünyasıyla ticarete girişmeleri.

M.Ö. 6. yüzyıl, Lidya Krallığı'nda sikke paranın dolaşıma konması

M.Ö. 6. yüzyıl, İyonyalı filozofların dünyayı ve insanı akılla kavrama çabası

M.Ö. 500 dolayları, Çin uygarlık biçiminin temel öğelerinin ortaya çıkışı.

M.Ö. 500 dolayları, Kastların ve Hind dininin kendine özgü vurgularının biçimlenişi

M.Ö. 330, Pers İmparatorluğunun Makedonyalıların saldırısıyla yıkılması

M.Ö. 320, İskender'in İndüs Vadisi'ne girmesi

M.Ö. 146, Roma'nın Makedonya'yı ve Yunanistan'ı fethetmesi.

M.S. 70-100, Dört İncil'in yazıldığı yıllar

M.Ö. 30, Roma'nın Mısır'ı fethetmesi

M.S. 193, Roma Barışı'nın şiddete başvurulmasıyla bozulması.

M.S. 372, Hunlar'ın Güney Rusya'ya girip Ostrogotları sürüşleri

M.S. 378-511, Roma imparatorluğu'nun büyük barbar akınlarıyla çökmesi

M.S. 410, Hun korkusuyla Roma sınırlarını zorlayan Vizigotlar'ın Roma kentini yağmalamaları ve İspanya'yı geçip krallıklarını kurmaları.

M.S. 451, Kalkedon (Kadıköy) Kurultayı'nın Papa'nın çağrısıyla toplanıp, kutsal üçleme öğretisinin Papa Büyük Leon'un saptadığı biçimiyle benimseyip, "monofizist" biçimini reddedişi,

M.S. 453, Attila'nın ölüşü ve Hun Konfederasyonu'nun dağılması

M.Ö. 552, Japonya'ya ulaşan Budist misyonerler topluluğunun önemli başarılar elde etmesi.

M.S. 565'ten sonra (Doğu) Roma İmparatorlarının "Bizans İmparatoru" denmeye başlanışı.

M.S. 568'den sonra, Cermen kabilesi Lombartların Bizanslıları İtalya'nın iç bölgelerinden çıkan buraların denetimini ellerine geçirmeleri.

M.S. 572, Türk İmparatorluğu'nun haneden kavgalarıyla ikisi de iç kavgalarla yıpranan doğu ve batı ordularına bölünmesi

M.S. 600 dolayları, Hint Okyanusu'nda Hindu gemicilerin yerini Müslümanların alması.

M.S. 622, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçü.

M.S. 632-1000 arasında İslam'ın Hızla yükselişi ve Ortadoğu'da Kuzey Afrika'da İspanya'da yayılışı,

M.S. 632, Hz. Muhammed'ön ölümü

M.S. 636, Arap ordusunun Bizans'ı Suriye'den ve Filistin'den çıkarması

M.S. 641, Arap akıncı birliklerinin Mezopotamya'yı ele geçirişleri

M.S. 642, Arap akıncı birliklerinin Mısır'ı ele geçirişleri.

M.S. 651, İran ve Mezopotamya'da Sasani iktidarının sona ermesi

M.S. 651, Arap akıncı birliklerinin İran'ı ele geçirmeleri.

M.S. 711, Vizigot krallığının sona ermesi.

M.S. 711-715, Kuzey Afrika'nın ve İspanya'nın Müslümanların denetimine geçmesi
M.S. 715, İslamların Kuzeybatı Hindistan'daki Sind Bölgesinde, daha sonra da Hint Okyanusu'nda üstünlüğü ele geçirmeleri
M.S. 717-718, Müslümanların Konstantinopolis'i kuşatmaları
M.S. 750, Emeviler'in halifelik döneminin sona ermesi
M.S. 751, Talas Meydan Savaşı'nda Çin'e bağlı birkaç vahanın Müslümanlara kaptırılışı.

M.S. 756, baskı aygıtının Çin'de bulunuşu.

M.S. 800, Şarlman'a Papa tarafından Romalıların imparatoru olarak taç giydirilişi.

M.S. 800'den birkaç yıl sonra, Bizans İmparatorunun Şarlman'ın imparatorluğunu tanımasıyla Batı Roma İmparatorluğunun yeniden kuruluşunun yasallaşması.

M.S. 831-1000 arası, Danimarka'nın İsveç'in ve Norveç'in Hristiyanlığa geçmeleri.

M.S. 840, Uygurların yıkılışı

M.S. 845, Budizmin Çin'de resmen yasa dışı sayılması; bunun üzerine Kore'de devlet dini yapılıp iyice benimsenmesi

M.S. 900 dolaylarında, Türk askerlerinin kabilelerinin, İslam devletlerinin siyasal yaşamına egemen olmaya başlamaları.

M.S. 900-14. yüzyıl ortaları, Avrupa'da toprakların tarıma açılışı.

M.S. 989, Rusya'nın Hristiyanlığa geçişi.

M.S. 1000 dolayları, kolonileşme ve ticari yayılma sürecinin başlayışı

M.S. 1000 dolayları, Gazneli Mahmut'un akınlarıyla İslam'ın Hindistan'ın İç bölgelerini ele geçirmeye başlaması.

M.S. 1000, Macaristan'ın Hristiyanlığa geçmesi

M.S. 1000 Hristiyanlığın Uzakbatı ülkelerinde Kelt, Cermen ve Slav kabileleri arasında yayılması.

M.S. 1000-1300 arası, Avrupa'da kasabaların hızla gelişmeleri.

M.S. 1000-1453 arası, İslamlığın Hindistan'da, Doğu Avrupa'da, Orta Asya'da yayılışı.

M.S. 1000-1500, İslam mimarlığının görkem ve incelik dönemi

M.S. 1054, Katolik-Ortodoks bölünmesinin, Papa ile Konstantinopolis Patriğinin birbirlerini afaroz etmeleriyle yaratılışı.

M.S. 1071, Malazgirt Savaşı ile Türklerin Hristiyanlık (Bizans) dünyasına karşı başarılı olup, Anadolu'nun iç bölgelerinin denetiminin Selçuk Türklerine geçişi.

M.S. 1096-1099, Birinci Haçlı Seferi.

M.S. 1171, Galler ülkesinin ve İrlanda'nın Anglo-Norman şövalyelerince fethinin tamamlanışı.

M.S. 1204, Dördüncü Haçlı Seferi'nde Konstantinopolis'in ele geçirilip yağmalanması ve kısa yaşamlı Doğu Latin İmparatorluğu'nun kurulması.

1206-1227, Cengiz Han'ın yönetim dönemi

1254; Avrupa'da imparatorluğun çökmesiyle, Papalığın, Latin Hristiyanlık dünyasının evrensel hükümeti olduğunu ileri süren tek kurum olarak kalışı.

1300'den sonra, Japonların geniş çaplı denizcilik eylemlerine girişmeleri.

İ.S. 1300'den sonra, Cermen ve Frank şövalyelerinin, Baltık ve Doğu imparatorluklarını kurup, ticaret etkinliklerine girişmeleri

1337-1453, Yüzyıl Savaşları, İngiltere ile Fransa arasında, kiralık askerlerle yürütülen her yeri yakıp yıkıp yağmalayıcı savaşlar.

1347-1351, Avrupa'7a Veba salgını

M.S. 1300, Rönesans'ın İtalya'da biçimlenmeye başlanışı.

M.S. 1354, Türkler'in Çanakkale Boğazı'nı geçip Gelibolu Yarımadasını ele geçirerek, Avrupa'ya adım atmaları.

1389, Kosova Savaşı'nda Sırpları yenen Türklerin Balkanlarda askeri üstünlüğü ele geçirmeleri.

15. yüzyıl İnkalar'ın And Dağları'ndaki merkezlerinde yayılan imparatorluklarının Peru'da merkezi bir rejim kurması.

 1417, Papalık monarşisinin Konstanz kurultayında onaylanmasıyla Protestan-Katolik ikililiğinin azaltılması

1430, Çinlilerin denizlerden çekilmesiyle Japonların Güneybatı Pasifik'te deniz üstünlüğünü ele geçirmeleri.

 1453, Konstantinopolis'in Türklerin eline geçmesi, bunun üzerine, Rusların Ortodoks kiliselerinin Hristiyanlığın son kalesi olduğuna inanmaları,

1480 Moskova, Dükü III. İvan'ın Altınordu egemenliğini tanımayıp, "Çar" sanını alarak bağımsızlığını ilan edişi.

1492,  Kolomb'un okyanusu aşması

 1492, Müslüman Faslıların Avrupa'daki son kalesi Grenada'nın alınışı, bu olayla Hristiyan haçlı ruhunun körüklenmesi

1500, İtalyan Rönesansı'nın doruğuna ulaşması

 1500'den sonra, Avrupa'nın deniz üstünlüğü kurması

1500-1650, Avrupa'da fiyatların hızla yükseldiği "Fiyat Devrimi"

1500-1700 arası milyonlarca kilometrelik ülkeninmilyonlarca insanın islam yönetimine sokulmasıyla İslam tarihinin en parlak dönemi

1508 Şah İsmail'in Bağdat'ı fethetmesi

1509 Portekizlilerin İslam filosunu Umman Denizi'ndeki Diu limanı açıklarında yenilgiye uğratmaları ve Hint Okyanusu'nda üstünlük kurmaya başlamaları,

1511, Akdeniz'de, Türk İspanyol ve Portekiz güçleri arasında uzun deniz savaşlarının başlayışı.

1512-1520, Yavuz Sultan selim yönetimi dönemi

1513, İlk Portekiz tacirin Güney Çin kıyılarına gelmesi

1514, Şah İsmail yanlılarının Anadolu'da büyük bir ayaklanmayı kışkırtmaları,

1514, Çaldıran savaşında Şah İsmail'in yenilgiye uğratılması

1515, Portekizlilerin Hürmüz Adası'nda üs kurmaları

1517, Luther'in Wittenberg'deki Kilisenin kapısına 95 maddelik tezini asmasıyla Protestanlık hareketinin başlaması.

1520-1566, Kanuni Sultan Süleyman yönetimi dönemi

1521, Cortez'in yeni Dünya'nın hazinelerinin kapısını (İspanyollara) açması,

1526, Mohaç Savaşı'nda Türkler'den kaçan Macar kralının ölmesiyle, V. Karl'ın Bohemya ve Macaristan taçlarını ele geçirmesi.

1526, Timur soyundan gelen Babür'ün Hindistan'ı ele geçirmesiyle, Babür İmparatorluğunun kurulması.

1534, İngiltere'nin Papalık ile ilişkilerini koparması, İngiltere kilisesinin yavaş yavaş Protestanlığı benimsemesi

1534-1603, İngiltere'de Tudor hanedanı yönetimi ve bölük pörçük reformlar dönemi

1536, Fransa kralının, Habsburg gücüne karşı, Osmanlı imparatoruyla imzaladığı ittifak anlaşması.

1552, Korkunç İvan'ın Altınordu Hanlığı başkenti Kazan'ı ele geçirişi, bunu izleyen dört yıl içinde Aşağı Volga bölgesinin fethini tamamlaması.

1560, İspanyolların, İtalya'yı istila edip, papalık topraklarını ele geçirip, Reform karşıtı harekete izin vermemeleri; bunun üzerine, Papaların Hasbburglular ile işbirliğine girişimleri.

1568-1609, Felenekler'in İspayol yönetimine karşı ayaklanmaları

1580-1640, İspanyolları Portekiz'i ve imparatorluğunu kendi imparatorlularına katmaları

1587-1629, Safevi devleti yöneticisi Büyük Şah Abbas yönetimi dönemi

1590, dolayları mikroskopun icadı.

1598, İspanyol üstünlüğü döneminin başlayışı

1600, denizlerde yeni bir güç dengesiyle, Hint Okyanusu'nda İspanyol ve Portekiz gemilerinin yerini

 

Felemenk, İngiliz, Fransız gemilerinin alışı

1600, Felemenk Doğu Hindistan Kumpanyası'nın kurulması

1600'den sonra, İngilizlerin Hint Okyanusu'nda ticaret etkinliklerine başlamaları

1601, İngiliz Doğu Hindistan kumpanyası'nın kurulması

1608, bir Polonya ordusunun Moskova'yı ele geçirip bir kukla yönetim kurması

1608 dolayları, teleskopun icadı

1618-1648, Otuz Yıl Savaşları

1620, ingilizlerin Massachussets kolonisini kurmaları

1626, Felemenkler'in New York'ta koloni kurmaları

1636, Japon hükümetinin, kendi iç sorunlarından dolayı açık deniz gemiciliğini uyruklarına yasaklaması

1638, Japonya'nın kabuğuna çekilme politikası

1640'lar, İngiliz, Fransız ve Felemenk girişimcilerinin, şekerkamışı ticaretini Portekizlilerin ve İspanyolların elinden alıp başı çekmeleri,

1642-1648, İngiliz iç savaşları

1648, Westphalia Antlaşması, bunun sonucunda İtalya'nın ve Almanya'nın bölünmesi ile ortaya çıkan küçük devletlerin, duruma göre Fransa'nın yanında ya da karşısında yer almaları.

1648, Fransız üstünlüğünün başlaması

1648, İngiltere'de Parlamento egemenliğinin kurulması

1648-1715, XVI. Louis yönetimi dönemi

1648-1789, Avrupa'nın Eski Rejim ve kolonici yayılma dönemi

1649, İngiliz kralı I. Charles'in idamı

1653-1689, Fransa'nın rakipleri karşısında kesin üstünlüğe sahip olduğu dönem

1688, İngilizlerin İspanyol armadasına karşı zafer kazanmaları

1689, Petro'nun Avrupa gezisi dönüşü, geniş çaplı reform hareketlerini başlatması

1696, Petro'nun Türklere karşı başarısı

1700-1721, Petro'nun İsveçlileri yenilgiye uğratabilip, Finlandiya Körfezinde denize açılabilmesi

1701-1714, İspanyol Taht Savaşları sırasında, Avusturyalıların, İspanya'nın bölüşülmesinde en büyük parsayı toplamaları

1707, Kok kömürü yapma yöntemlerinin bulunuşuyla, demir cevherini eritmede kömürden yararlanma olanağının doğuşu

1740-1786, Büyük Frederick (II. Frederick) yönetimi döneminde, Prusya'nın Avrupa'nın büyük güçlerinden biri durumuna gelmesi.

1745, Abdül Vahab'in Arabistan'da Vahhabiliğin ilkelerini oluşturması

1756-1763, Yedi Yıl Savaşları 1762, bir Alman prensesinin kocasının öldürülmesi üzerine, II. Katerina adıyla Rusya imparatorluğu tahtına çıkması.

1763, İngiltere'nin Hindistan, Kanada gibi denişaşırı ülkelerde kesin zafer kazanması.

1768-1774, Rusların Osmanlı ordularını ağır bir yenilgiye uğratmaları ve Küçük Kaynarca Anlaşması'nın yapılması.

1772, Polonya'nın ilk bölüşülmesinde Prusyalılar ve Avusturyalılar, Türkler karşısındaki ilerleyişini durdurmak için Rusya'ya sus payı olarak Polonya'nın büyük bir parçasının işgaline izin vermeleri.

1774, Safevi imparatorluğunun dağılması

1774-1778, İspanya'nın Amerika limanlarının kıyı ticaretini yasaklayıp, kolonilere yapılan dışsatımları ve iç alımları Cadiz kentinden tekelci bir tutumla düzenlemesi

1775-1783, Amerikan bağımsızlık savaşı

1789, 1 Mayıs, Etats-Generaux'un toplanması

1789, 14 Temmuz, Kralın Ulusal Meclis'i kaldıracağı söylentisi üzerine, halkın Bastille'e saldırması

1789, 4 Ağustos, Ulusal Meclis'in feodal hakları kaldırarak köylü çoğunluğunu Devrim Safhalarına çekmesi.

1791, Yeni Fransız anayasalarının hazırlanması

1793, Polonya'nın ikinci bölüşülmesi

1794, Robespierre'in öldürülmesi

1795, Polonya'nın üçüncü bölüşülmesi, ile Rusya sınırlarını, batıda Vistül Irmağı'na kadar genişlemesi

1799, Napoleon'un bir darbe ile iktidara getirilişi
1803, Sırpların Osmanlı'ya başkaldırması,

1807, İlk buharlı geminin Robert Fulton tarafından yapılması

1812-1815, Napoleon'un Avrupa devletleri koalisyonunca yenilgiye uğratılması

1815, Viyana Konferansı, sonucu barış anlaşmasının yapılması

1821-1830, Yunan devrimi

1830, Cezayir'in Fransızlarca işgali

1833, Köleliğin, Büyük Britanya'nın yönetimindeki tüm ülkelerde kaldırılması

1839-1841, Afyon Savaşı

1839, Tanzimat Fermanı'nın ilanı

1840, posta sisteminin Büyük Britanya'da kuruluşu

1840'lar demiryolları ağı yapımının başlayışı

1847, Liberya'nın Amerika'dan eski yurtlarına dönen eski kölelerce, Birleşik Devletler anayasasına benzeyen bir anayasa sahip bir cumhuriyet olarak kurulması

1848 devrimleri

1848, Marx'ın gittikçe yoksullaşan proleter kitlelerin bir devrimle toplumsal sorunu çözecekleri düşüncesini ortaya atması.

1848-1852, Fransa'da, III. Napoleon'un devlet başkanlığında cumhuriyet dönemi

1854, Japonya'nın kabuğuna çekilme politikasını bırakıp dışa açılmak zorunda kalışı.

1854, Kırım Savaşı'nda Fransa'nın ve Britanya'nın Ruslara karşı Türklerin yardımına koşup, Rusların Kırım'da yenilgiye uğratılması

1856, Islahat Fermanı'nın ilanı

1859, İtalya'nın Kont Cavour'un çabalarıyla birleştirilmesi

1859, Darwin'in canlıların evrimi kuramını ortaya atması

1861-1865, Amerikan iç savaşı

1863, ABD'de köleliğin kaldırılması

1869, Süveyş Kanalı'nın açılışı
1870-1871, Prusya'nın Fransa'yı yenilgiye uğratması
1871, Almanya'nın, Bimarck'ın çabalarıyla birleştirilmesi
1878-1908, Abdülhamid II'nin iktidarı dönemi
1885, Hindistan Ulusal Kongresi'nin (Kongre Partisi'nin) kurulması
1888, köleliğin Brezilya'da kaldırılması

1889, İkinci Enternasyonal'in kuruluşu
1889, Japon İmparatoru Meiji'nin Bismarck  Almanyasını örnek alan bir Anayasa çıkarması; Diyet'in kurulması

1893, Havai Adaları'nın ABD topraklarına katılması

1900, Batılı devletlerin gönderdikleri uluslararası birliğin Pekin'i ele geçirmesi

1901, Avusturya'nın İngiliz Uluslar Topluluğu'nun kendi kendini yöneten dominyonu olması

1903, Sibirya'yı aşan demiryolunun tamamlanması

1904-1905, Rus-Japon savaşı beklenmeyen sonuçla Japonların yenmesi

1905, Hindistan Müslüman Birliği'nin kurulması

1906, Rusya'nın, parlamenter organa sahip olması

1908, Jön Türkler'in iktidara ortak olmak isteğiyle, Abdülhamid'i deviren darbeyi gerçekleştirmeleri

1910, Japonların Kore kralını indirip, Kore Yarımadası'nı ülkelerine katmaları

1912, Mançu hanedanının yakılıp, Çin Cumhuriyetinin kurulması.

1912-1913, Balkan Savaşları ile Balkanlardaki toprakların kaptırılması

1914, Berlin-Bağdat demiryolunun başlaması.

1914, Panama Kanalı'nın açılması

1914-1919, Birinci dünya Savaşı

1915, Japonlar'ın, Çin'deki özel ayrıcalıklarını, öne sürdükleri "Yirmi Beş İstek" ile artırmaya kalkmaları.

1917, 6 Nisan, ABD Kongresi'nin Almanya'ya savaş ilanı,

1917, Kasım, İkinci bir devrimci hükümet darbesinin Sosyal Demokrat seçilmesi,

1918, Ekim, Alman ve Avusturya hükümetlerinin Başkan Wilson'un barışın dayandırılacağı "On Dört Nokta"sını kabul etmeleri.

1918-1920, Rusya'da ve Rusya'nın sınır ülkelerde iç savaş

1919, Paris Barış Konferansı'nın Rusya'daki durumu ele almaya kalkmayıp, savaşı yitiren Almanya, Avusturya ve Osmanlı hükümetlerine barış koşullarını zorla kabul ettirmeleri.

1919, barış antlaşmasının, Arap dünyasının zengin ve kalabalık bölgelerini Fransız ve İngiliz koloni yönetimlerine bırakması

1921, Çin Komünist Partisi'nin kurulması

1922, Faşizmi İtalya'da iktidara getiren hükümet darbesi

1922, Lenin'in "Yeni Ekonomik Politikası"nı (NEP) ilan etmesi

1923, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması

1925, Rıza Pehlevi'nin İran'da iktidarı ele geçirip, Mustafa Kemal'inkine benzer bir laik reform hareketini başlatması.

1925, Abdülaziz İbni Suud'un Arabistan Yarımadası'nı fethedip, Mekke'nin ve Medine'nin denetimini eline geçirmesi

1929, New York borsasının çökmesiyle ABD'de 1920'lerin hızlı ekonomik gelişmesinin sona ermesi

1930'lar, Japon yayılmasının yeniden canlanışı

1030'lar, Amerikan Başkanı Franklin D. Roosevelt'in "New Deal" politikası

1931, Japonların Mançurya'yı istila etmesi

1932, Irak'ın formal olarak bağımsızlığını kazanması

1933, New Deal politikasının başlatılması

1933, Haziran, Hitler'in iktidara gelmesiyle Almanya'nın köklü bir rejim değişikliği geçirmesi.

1934, Etiyopya'nın 1896 yenilgisinin öcünü almak isteyen İtalya'nın saldırısına uğrayıp, uçakların ve zehirli gazların yardımıyla İtalya emperyalizmi altına sokuluşu

1938 Eylül, Çekoslovakya'nın Almanların yaşadığı bölgelerinin Almanya'ya geçirilmesi

1939, 1 Eylül, Hitler'in Polonya'ya saldırması

1939-1945, İkinci dünya Savaşı

1940 ilkbaharı, Almanların Danimarka'yı ve Norveç'i ele geçirmeleri

1941, 22 Haziran, Hitler'in savaş duyurusunda bulunmadan Rusya'ya saldırması

1942, Kasım'ı 1943 Şubat'ı, Ruslar'ın Almanlar'ı geri püskürtmeleri

1943, Temmuz'u, Mussolini'nin, İngiliz-Amerikan birliklerinin İtalya'ya çıkmasıyla iktidardan düşmesi, İtalya'nın savaştan çekilmesi.

1944, 6 Haziran, İngiliz-Amerikan birliklerinin Normandiya çıkartması

1945, 1 Mayıs, Hitler'in kendini öldürmesi, Alman başkomutanlığının teslim belgesini imzalamaları.1945, Hiroşima'ya ve Nagazaki'ye atom bombalarının atılması

 

1946, Türkiye'de çok partili hayata geçiş

1947, İsrail Yahudi devletinin kurulması

1947, Hindistan'ın İngiltere'den çekilmesi

1947, Birleşmiş Milletler'in Filistin'in Araplar ve Yahudiler arasında bölüştürülmesi, kararı

1947, Truman Doktrini

1948, Ghandi'nin öldürülmesi

1948 (ve 1956, 1967, 1973) Yahudi-Arap savaşları

1949, NATO'nun kurulması

1949, komünistlerin, Kuomingtang'a karşı kesin zafer kazanıp Çin'in yönetimini ele geçirmeleri

1949, ilk Rus atombombası denemesi

1950, Kuzey Kore komünist yönetiminin Güney Kore'ye saldırmasıyla Kore Savaşı'nın çıkışı

1953, Kore Savaşı'nda ateşkes

1953-1954, Rusların, Amerika'dan birkaç ay sonra hidrojen bombalarını patlatmaları

1954, Vietnam'ın Fransız egemenliğinden kurtulması

1956, Macarların ülkelerindeki komünist rejime başkaldırmaları

1956, Süveyş bunalımı

1957, Gana'nın bağımsızlığını kazanan ilk Afrika kolonisi olması

1957, Rusya'nın uzaya uydu gönderen ilk ülke oluşu

1957, Roma Andlaşması ile AET'nin kurulması

1958, Suriye ile Mısır'ın birleşmesi

1961, Suriye'nin Birleşik Arap Cumhuriyeti'nden ayrılması

1962, Fransa'da halkoyu yoklamasının Cezayir'e bağımsızlıktan yana sonuç vermesi

1962, ABD Küba'daki füzelerin çekmesini istediğinde SSCB'nin üçüncü dünya savaşı korkusuylabu isteğe uyuşu

1964, Vietnam'da Amerikan askeri etkinliklerinin başlayışı

1966, De Gaulle Fransası'nın NATO'dan çekilerek mutlak egemenlik hakkını elinde tutmayı seçmesi.

1967, İsrail ile Arap devletleri arasında Ekim Savaşı

1969, ABD uzay gemilerinin ay'a inip dönmeyi başarmaları

1970, Sovyetler Birliği'nin ticaret ve yatırım olanakları yolunda Federal Almanya ile görüşmelere başlaması

1973, Ocak, İngiltere, İrlanda ve Danimarka'nın Avrupa Topluluğu'na tam üye olmaları

1973, İsrail ile Arap devletleri arasında Ramazan Savaşı; petrol ambargosu ve ardından petrol fiyatlarının yükselmesi.

1975, Yumuşamanın göstergesi olan Helsinki Anlaşması

1978, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Deng Şaoping'in önderliğinde ekonomik reformların başlaması.

1979, Mısır ile İsrail arasında Camp David Andlaşması'nın imzalanması

1979, İran'da Ayetullah Humeyni önderliğindeki İslamcıların bir devrimle yönetimi ele geçirmesi

1979, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesi

1980-1988, İran-Irak savaşı

1981, Ocak, Yunanistan'ın AT'ye tam üye olması

1985-1991, Ülkesinde glasnost ve perestroika'yı uygulamaya çalışacak olan Michael Gorbachev'in başkanlık süresi

1986, Ocak, İspanya ve Portekiz'in AT'ye tam üye olması

1987, Temmuz, Avrupa Tek Senedi'nin (Single Act) kabul edilmesi

1988, Nisan, Türkiye'nin AT'ye tam üyelik başvurusunda bulunması

1989, Doğu Avrupa'da marksist ekonomilerin çökmesi

1989, Kasım, Berlin Duvarının yıkılması

1990, Sovyetlerin dağılması ve Soğuk Savaş'ın sona ermesi

1990, Ağustos, Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi

1990, Ekim, Almanyaların birleşmesi

1991, Aralık, Bağımsızlık Devletler Topluluğu'nun kurulması

1995, Ocak, İsveç, Finlandiya ve Avusturya'nın Avrupa Birliğine tam üye olmaları

1996, Ocak, Dayton Barış Andlaşması ile Bosna Savaşı'nın sona ermesi

1998 Suriye ile Türkiye nin savaşla burun buruna gelmesi

1999 Amerika da başkanlık seçimleri

2001 Müslüman terör örgütü lideri Usame Bin Laden'in adamlarının ikiz kulelere saldırışı

2002 Amerikanın Afganistanı işgali

2003 Amerikanın Irak işgali ve Saddamı öldürmesi

2004 Ortadoğu da büyük savaşlar başlıyor.

2005 Orta Ölçekli Ekonomi krizler, Japonya nın ekonomi de devalasyon yapması

2006 Irakta El askeriye türbesinin havaya uçurulması, Irak ta Sunni-Şii ayaklanması

2007 İsrail, Lübnana ve Filistine eş zamanlı saldırması

2008 Bulaşıcı hastalıkların artması, ekonomi kriz

2009 Amerika da zenci başkan Obama iktidarının başlaması, Rusyanın Gürcistana saldırması ve topraklarının Kuzey kısmını işgal etmesi

2010 Irak savaşının bitişi, Büyük Ekonomi kriz, Avrupa borsalarının çöküşü

 

Alıntı

 

 

TARİH ÖNCESİ (PREHİSTORİK)

Toplayıcı-Tüketici

PALEOLİTİK

İ.Ö. 600000-15000

Karain/Yarımburgaz

İnsanoğlu arayışta

MEZOLİTİK

Tekeköy/Belbaşı/Beldibi

Mağaralarda renkli duvar resimleri

Üretici-Yerleşik

NEOLİTİK

İ.Ö. 7000-5000

Çayönü/Hacılar/Çatalhöyük

Yumuktepe/Canhasan

Yerleşik düzene geçiş/Ana Tanrıça

KALKOLİTİK

İ.Ö.5000-3000

Hacılar/Beycesultan/Canhasan Fikirtepe

Yaygın seramik kaplar/mezarlar

konut alanları düşına

TARİH ÇAĞLARI(HİSTORİK)

TUNÇ (Bronz)

İ.Ö. 3000-2000

Aslantepe/Alacahöyük/Truva V-I.

Çömlekçi çarkı, kent dokusunda gelişme, çoğalan boyalı seramik, mezar ve ölü gömme kültünde heykeller ve ölü armağanları

Assur ticareti ile Anadolu’da yazı yaygınlaşıyor

Boğazköy/Alişar/Kültepe

Truva IŞ. İ.Ö. 2500-2200 Hatti, İ.Ö. 2500-2000

                                      Hurri, İ.Ö. 1800-1270

Truva IV, İ.Ö. 1800-1275 Hitit, İ.Ö.2000-1180

Kent Devletlerinden Siyasi Birliğe

İ.Ö.2000-1750 Erken/İ.Ö. 1750-1450 Eski Krallık/ İ.Ö. 1450-1180 İmparatorluk Dönemi

İ.Ö. 1269 Kadeş Antlaşması

Hititlerle Mısırlılar Arasında Dünyanın ilk yazılı barış antlaşması

KARANLIK ÇAĞ

I.Ö. 1180-750

(Trak Göçleri)

Geç Hitit Kırallığı, İ.Ö. 1200-700

Urartu, İ.Ö.900-580

Frig, İ.Ö.750-300

Lidya, İ.Ö.700-546

Likya, İ.Ö. 600-300

Lidya’da para kullanımı Anadolu

Ticaretine yeni bir anlam katıyor.

DOĞUDAN GELENLER:

PERS İSTİLASI

İ.Ö. 546-334

Gavgamela Savaşı

İ.Ö. 331

BATIDAN GELENLER

ARKAİK 1050-600/KLASİK 600-334

İSKENDER ve ARDILLARI DÖNEMİ

(HELLENİSTİK)

İ.Ö. 323-30

Kent devletlerine dönüş

ROMA EGEMENLİĞİ

İ.Ö. 30- İ. S. 395

Kent düzenlemesinde yeni bir dönemin ardından Hristiyanlık Anadolu’da

I. Ökümenik Konsil (İznik) 325

DOĞU ROMA (BİZANS) ÇAĞI

395-1453

726-843 İkonoklast (Tasvirkırıcı) dönem

673-678/716 İstanbul İslam Kuşatmasında

Anadolu İslam Kültürü ile tanışıyor

1204-1261 Latin işgali

TÜRKLER ANADOLU’DA

1071 Malazgirt

XI. yüzyıl Türk Akınları Malazgirt’den sonra kitlesel yerleşmelere dönüşüyor. İlk Başkent İZNİK

Haçlı Seferleri /İkinci Başkent KONYA

XII. YÜZYILDA ANADOLU’DA İLK TÜRK DEVLETLERİ

Danişmentliler/Artuklular

Mengücekliler/Saltuklular

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ

1071-1308

Kent silüetinde değişim.

Yeni yapı türleri, yeni bir anlayış ve hoşgörü ortamında Türk-İslam kültürü Anadolu’da

MOĞOL İSTİLASI

1243-1308

XIV. YÜZYILDA ANADOLU

Karamanoğulları Akkoyunlular

Ertenalılar Karakoyunlular

Hamidoğulları

Candaroğulları

Germiyanoğulları

Aydınoğulları

Menteşeoğulları

Dulkadiroğulları

Ramazanoğulları

Osmanoğulları

Anadolu Selçuklu Devleti’nin merkezi otoritesinin zayıflaması, Anadolu birliğinin dağılmasına yol açarken yeni çağa doğru bir değişim başlıyor.

Karamanoğlu Mehmet Bey ve Türkçe’nin önemi (1277)

OSMANLI ÇAĞI

1299-1923

Küçük bir Beylik’ten İmparatorluğa geniş bir coğrafyada Selçuklu kültür mirası ile hoşgörünün esas olduğu uzun bir dönem

ERKEN DÖNEM 1299-1481

Gelibolu’dan Avrupa’ya, 1353

TİMUR ANADOLU’DA

Fetret Devri (1402-1413)

İstanbul’un Fethi 1453

Osmanlı Başkentleri 1326’da BURSA, 1365’de EDİRNE, 1453’de İSTANBUL

KLASİK DÖNEM

XVI.Yüzyıl, Osmanlı tarih ve kültürünün “Altın Çağı”dır.

TANZİMAT 1839

Kulluktan vatandaşlığa ilk adım

MEŞRUTİYET I./1877-IŞ./1908

Yönetimde ilk değişim Anayasa yürürlükte

KURTULUŞ SAVAŞI 1919-1922

İlk Antiemperyalist savaş örneği

Lozan Antlaşması 1923

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 29 Ekim 1923

“Yurtta Barış, Dünyada Barış”

M.K.ATATÜRK

 

ALINTI

 

Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Anket
Sizce okul başarısızlığının nedeni nedir?
Hava Durumu
Site Haritası
Kamu Spotu

 

 

 

Tanıtım/Bilgilendirme

ATATÜRK FİLMİ 1-2