• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
  • https://www.instagram.com/ders.cografya
  • https://www.youtube.com/@cografyatvsuleymansen
Menü Başlıkları
Tanıtım/reklam
Takvim
Tanıtım-Reklam

Tanıtım/Bilgilendirme

Denetim

Ölçme değerlendirme denetimi
Sınavların denetimi
Okul ve sınıf kitaplığı denetimi
Zümre Öğretmenler  Kurulu denetimi
Şube öğretmenler kurulu denetimi
Öğretmenler kurulu denetimi

B-EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNÜNDEN MÜFETTİŞ DENETİMİ;

 

1.      Okulda yapılacak sosyal etkinlikler planlanmış mı?, Gerekli izinler alınmış mı?, Dosyaları tutulmuş mu? (Sos Et.Yön. Mad.20,21,22,23,24,25, 26, 27)

2.      Törenler, Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine uygun yapılıyor mu? (Sos Et.Yön. Mad.28-29)

3.      Bayramlar ve belirli gün ve haftalar Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine uygun yapılıyor mu?  (Sos Et.Yön. Mad.30-31-32)

4.      Okulun ihtiyaç ve özellikleri dikkate alınarak, sosyal etkinlikler yönetmeliğine göre okulda kurulacak kulüpler öğretmenler kurulunca seçilerek kurulmuş mu? (Sos Et.Yön. Ek- 1)

5.      Sosyal Etkinlikler Kurulu oluşturulmuş mu? Görevlerini yapıyor mu? (Sos Et.Yön. Mad.8)

6.      Gönüllü veliler belirlenmiş mi? (Sos Et.Yön. Mad.9)

7.      Öğrenci Kulüpleri çalışma esaslarına uygun çalışıyor mu? (Sos Et.Yön. Mad.11)

8.      Toplum hizmetleri yapılıyor mu? Çalışma esaslarına uyuluyor mu?(Sos Et.Yön. Mad.12-13)

9.      Okul Müdürü sosyal etkinliklerdeki görevlerini yapıyor mu? (Sos Et.Yön. Mad.14)

10.   Danışman öğretmen görevlerini yerine getirmiş mi? (Sos Et.Yön. Mad.15)

11.   Her kulüp yıllık çalışma planı, sosyal etkinlikler proje uygulama takvimi, sosyal etkinlikler değerlendirme formu, sosyal etkinlikler proje öneri formu, sosyal etkinlikler proje sonuç  raporu   hazırlanmış mı? (Sos Et.Yön. mad.15)

12.   Her kulüp yıllık çalışma planını icra etmiş mi? (Sos Et.Yön. mad.15)

13.   Sınıf Öğretmenleri ile sınıf/ şube rehber öğretmenleri sosyal etkinliklerdeki görevlerini yapıyor mu? (Sos Et.Yön. Mad.16)

14.   Gönüllü veliler sosyal etkinliklerdeki görevlerini yapıyor mu? (Sos Et.Yön. Mad.17)

15.   Öğrenci Kulüp Temsilcileri sosyal etkinliklerdeki görevlerini yapıyor mu? (Sos Et.Yön. Mad.18-19)

16.   Kulüpler ilgili defter ve dosyalar tutulmuş mu? (Sos Et.Yön. mad.33,35)

17.   Spor kulübü ve Kooperatifçilik kulübü yönetmeliklerine göre kurulup çalıştırılıyor mu?  (2140-2197- Sos Et.Yön. mad.35)

18.   Okul idaresince ‘Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu’ oluşturulmuş mu?(Mad.:113)

19.   Öğrenci kurulu oluşturulmuş mu? (Mad.:97)

20.   Ünitelendirilmiş yıllık planlar, programlara, çevre şartlarına ve öğrenci seviyelerine uygun olarak uygulanıyor mu? (TD.2551-2575; İ.G.Md. 21.09.2005 tarih ve 320/9592 sayılı yazı)

21.   Hazırlanan ders planlarında öğretmen, öğrenci sınıf ve okul şartları dikkate alınmış mı?

22.   Öğretmen derse hazırlanmış mı?

23.   Öğretmen kılavuz kitaplarındaki etkinlikleri önceden değerlendirip gerekli görevlendirmeleri yaparak sınıf ve çevre şartlarına uyarlamış mı?

Uygulanan;

24.   Ders planlarında işleniş basamakları ayrıntılı olarak gösterilmiş mi?

25.   Strateji, yöntem ve teknikler gerçekçi belirlenmiş mi?

26.   Araç ve kaynak tespiti uygun olarak yapılmış mı?

27.   Sosyal etkinliklere ve deneylere yer veriliyor mu?

28.   Alınan kazanımlar süresi içerisinde kazandırılabilecek sayı ve nitelikte mi?

29.   Planlarda konu, kazanım, işleniş ve değerlendirme örüntüsü sağlanmış mı?

30.   2504 sayılı T.D.’deki  Atatürkçülük konuları 8. sınıf planlarına alınmış mı?

31.   100 Temel Eser” temin edilip sınıf seviyeleri ve öğretim programları dikkate alınarak tavsiye edilmiş mi?, Kitap okumaya özendirme, okumayı ödüllendirme ve okuma saati planlamaları yapılmış mı? (İlköğ.Gen.Md. 2005/70 genelge),

32.   Kaynak kitap kullanımında Bakanlığın 2004/81 sayılı Genelgesine uyuluyor mu?

33.   Ünite dergileri ile ilgili olarak Bakanlığımız İ.G.M.’nün 31.08.2005 tarih ve 310/8899 sayılı ve 19.09.2005 tarih ve 310/9467 sayılı yazılarının gereği yerine getirilmiş mi?

 

Ölçme değerlendirme;

 

1.   başarının ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde ders programlarında belirtilen özel ve genel amaçlar, kazanımlar esas alınmış mı? (İKY.Mad.:32)

2.   lçme ve değerlendirmede okul, il genelinde birlik sağlanmış mı?

3.   ğrencilerin başarısı; sınavlar, varsa proje ve öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan alınan puanlara göre tespit edilmiş mi?

4.   ğrencilerin ders, uygulama ve değerlendirme etkinliklerine katılmışlar mı?

5.   ğrencilerin performansını belirlemeye yönelik çalışmalarda; ders ve etkinliklere katılım ile performans görevlerine yer verilmiş mi?

6.   ğrencilerin başarısının değerlendirilmesinde bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psikomotor özellikleri bir bütün olarak ele alınmış mı?

7.   ğrencilerin başarısını belirlemek için kullanılan her türlü ölçme araç ve yöntemlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen hususlar öne çıkarılmış mı?

8.   ğrencilerin başarısının ölçülmesinde kullanılan araçlar geçerlilik, güvenirlilik, kullanışlılık özelliklerine sahip mi? Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ölçme ve değerlendirme araçları için cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri hazırlanmış mı?

9.Kaynaştırma yoluyla eğitim-öğretimlerine devam eden öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanmış mı? Bu öğrenciler, programında yer alan amaçlara göre değerlendirilmiş mi?

10.Programlarda yer alan genel amaçlar ile kazanımları dikkate alınarak öğrencilere sınav uygulanıp, proje ve performansını belirlemeye yönelik çalışmaları yapılmış mı? (İKY.Mad.:33)

11.Özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin başarıları, sınav ve performansını belirlemeye yönelik çalışmalar, bireyselleştirilmiş eğitim programları dikkate alınarak değerlendirilmiş mi?

12.Sınav ve öğrencinin performansına yönelik çalışmalar 100 tam puan üzerinden yapılan değerlendirme sonuçları, öğretmen not çizelgelerine puan olarak yazılıp beşlik sisteme göre nota çevrilerek karnelere işlenmiş mi?

 

Sınavlar:

 

1. 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan projeler ve performanslarını belirlemeye yönelik çalışmaları, öğretmen gözlemlerine göre belirlenmiş mi? (İ.K.Y.Mad.:35)

2. 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılmış mı?.

3.   Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlamış mı?

4.   Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınmış mı?

5.   Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilmiş mi?

6.   Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını teslim etmiş mi?

7.   Öğrencilere bütün derslerden her dönemde en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilmiş mi?

8.   Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulmuş mu? Mad.:36)

9.   Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanıp sınav kağıtları ile birlikte saklanmış mı?

10.Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtimli mi?

11.Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım dersleri dışındaki derslerden, öğretmenlerin iş birliği ve ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde en az bir sınav birlikte düzenlenmiş mi?  (Bu ortak sınavların sorularıyla birlikte cevap anahtarları da okul zümre öğretmenlerince hazırlanır ve cevap anahtarlarında her soru için verilecek puan belirtilir. )

12.Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım derslerinde öğrencilerin başarıları, öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinlikleri esas alınarak belirlenmiş mi?

13.Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, proje ve performans görevini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilmiş mi?

14.Öğretmenler; sınavların yapıldığı, proje ve performans görevlerini teslim edildiği tarihten başlayarak en geç on gün içinde sonuçlarını öğrencilere bildirmiş mi?

15.Ölçme ve değerlendirme araçları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılıp inceleme sonrasında geri alınarak bir öğretim yılı saklanmış mı?

16.Projeler, öğrencileri bu çalışmalara özendirmek amacıyla sınıfın veya okulun bir yerinde sergilenmiş mi?.

 

Okul ve sınıf kitaplığı ; (İKY. Mad.:146, 147)

 

1.   Okulun uygun bir yerinde, okul kütüphanesi ve bütün sınıflarda sınıf kitaplığı oluşturulmuş mu?

2. Kütüphane ve kitaplıklar, yardım toplamaya yetkili kuruluşlardan ve kişisel bağışlar yoluyla sağlanan kitaplarla zenginleştirilmiş mi?

3.  Okul kütüphanesi ve sınıf kitaplıkları “Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği”nin hükümlerine göre düzenlenmiş mi?

4. Sınıf kitaplığındaki kitaplar kitaplık defterine, ansiklopedi gibi eserler (C) demirbaş defterine kayıt edilmiş mi?

5.  Öğretmenin kişisel çabaları ile sağlanmış kitap ve araçlar o sınıfın malı olarak bırakılmış mı?

6.   Sınıf kitaplığı  okuma defteri tutulmuş mu?

7.   Kurumda bulundurulacak kitaplar arasında Anayasa, ilgili mevzuat, ders programları, Türkçe sözlük ve yazım kılavuzları, tarh ve coğrafya atlasları, tebliğler dergileri temin edilmiş mi?

8.   İmkânlar ölçüsünde bulundurulması gereken kitaplar, araç gereçlerden mesleki yayınlar, eğitimle ilgili broşür, haritalar ve albümler; öğrencilerin seviyelerine uygun eserler; okulun tarihçesine ait kaynaklar; mesleki ve ünitelerle ilgili CD, disket ve kasetlerin bulundurulmuş mu?

 

Zümre Öğretmenler  Kurulu;

 

1.İKY. ‘nin ilgili maddesine göre yapılıyor mu? (İKY. Mad.95, 2002/18 sayılı genelge );

2.Zümre başkanları tespit edilmiş mi?

3.Gündem  öncesinden  belirlenmiş ve duyurulmuş mu?

4.Tutanak tutulmuş, tutanakta gündemle ilgili olarak katılımcıların görüşlerine yer verilmiş ve kararlar alınmış mı?

5.Alınan kararlar; somut ve uygulanabilir mi? bir sonraki toplantısında değerlendirilmiş mi? 6.Tutulan tutanak ve alınan kararlar ilgili öğretmenlerin elinde ve okul yönetiminde bulunuyor mu?

7. Eğitim öğretim programları incelenmiş mi?

8.Uygulamada karşılaşılan güçlükler üzerinde durulmuş mu? Çözüm yolları aranmış mı?

9.Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenmiş mi? Alınacak önlemler kararlaştırılmış mı?

10.Hazırlanacak eğitim öğretim planlarının uygulanmasında birlik sağlanmış mı?

11.Mesleki eserler  ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenmiş mi?

12.Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanmış mı?

13.Ders yılı sonunda zümre öğretmenler kurulu; ders programları, ilgili mevzuatı, ders araç ve gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fiziki durum ve öğrenci başarı düzeylerini değerlendiren bir rapor hazırlayıp okul müdürlüğüne sunmuş mu?

 

Şube öğretmenler kurulu (İKY.mad.96);

 

1.Yönetmelikte belirlenen süre içerisinde (dönemin ikinci ayında, ikinci yarıyılın birinci veya ikinci haftasında ve yılsonunda toplanmış mı?

2.Kurulda şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra İ.K.Y.’nin 3.maddesi hükümlerince başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilip alınacak önlemler görüşülmüş mü?

4.Alınan genel karar, uygulanmak üzere Ş.Ö.K.karar defterine yazılmış mı?

5.Her şube için ayrı ayrı toplanılmış mı?

6.Toplantıda tutanak tutulmuş mu? Tutanakta katılımcıların görüşlerine yer verilmiş mi?

7Her öğrencinin durumu ayrı ayrı görüşülmüş mü?

8.Öğrencilerin bireysel sorunlarını giderici kararlar alınmış mı?

 

Öğretmenler kurulu (İKY.mad.94);

 

1.   Öğretmenler Kurulu; ders yılı başında, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve okul yönetimince gerek duyulduğunda toplanmış mı?

2.   Kurulun toplantı günleri ve gündemi, müdür tarafından iki gün önceden yazılı ve imza karşılığı ilgililere duyurulmuş mu?

3.   İlk toplantıda önceki yılın değerlendirilmesi ile yeni öğretim yılı çalışma esasları belirlenmiş ve iş bölümü yapılmış mı?

4.   Ders yılı içinde yapılan toplantılarda çalışmalar gözden geçirilip değerlendirilip, eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemler görüşülmüş ve kararlaştırılmış mı?

5.   Ders yılı sonunda yapılan toplantıda öğrencilerin devam-devamsızlık ve başarı durumları gözden geçirilmiş mi?

6.   Üst makamlarca ve okul yönetimince verilen konular görüşülmüş ve kararlaştırılmış mı?

7.   Öğretmenler Kurulu toplantılarında alınan kararlar tutanakla tespit edilip, toplantıya katılanlar tarafından imzalanıp, katılmayanlar tutanakta belirtilmiş mi?

8.   Tutanakların aslı, toplantı tutanakları dosyasında saklanıp; alınan kararlar, karar defterine yazılıp, uygulanmak üzere yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanmış mı?

9.   Toplantıların ders saatleri dışında yapılmış mı? İkili öğretim yapan okulların tüm öğretmenlerinin aynı anda toplanmalarına gerek duyulduğunda, okul yönetimince bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne bilgi vermek şartıyla toplantı günlerinde yarım gün öğretim yapılmış mı?

10.Gündemle ilgili olarak katılımcıların  görüşlerini sunmalarına fırsat tanınmış mı? Bu  görüşler tutanaklara yazılmış mı?

11.Kurul toplantısında okulun son genel denetimi ile ilgili raporda yer alan hususların değerlendirmesi yapılmış mı?

12.Bu toplantıda okulun OKS başarısı istatistikî verilere dayalı olarak görüşülerek, başarıyı artırıcı nitelikte kararlar alınmış mı?

13.Okulun araç gereç ve diğer imkânlarının çevre imkânları ile bütünleştirilerek bunların öğretime kanalize edilmesi yönünde görüşmeler yapılıp gerekli kararlara yer verilmiş mi?

14.Okulun eşyası ile ders araç gereçlerinin korunması, kullanılması, öğrencilere de bu yönde iyi alışkanlıklar kazandırılması yönünde görüşmeler yapılmış mı?

15.Eğitim öğretimle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlerin belirtilmesi suretiyle açıklamalarda bulunulmuş mu?

16.Komisyon ve kurullara gerekli seçimler yapılmış mı? (İKY.Mad.97-101,113)

 

Veli toplantılarında ; (TD.2535)

 

1.  Gündem hazırlanmış mı?

2.   Gündem maddeleri velilere duyurulmuş mu?

3.  Tutanak tutulmuş mu?

4.  Katılımcıların görüşlerine yer verilmiş mi?

4.  Öğrencilerin ve okulun bazı sorunlarının çözümüne yönelik kararlar alınmış mı?

5.  Gündemin belirlenmesinde 2002/27 sayılı genelgeye dikkat edilmiş mi?(TD.2535)

6.  Tutanak ve kararların metni, ilgili öğretmenlerde ve yöneticilerde bulunuyor mu?

7.   Taşıma Merkezi okullara taşınan öğrenci velilerinin toplantılara katılımı için gerekli önlemler alınmış mı?

 ÖĞRETMEN DENETİMİ KILAVUZ KİTABI ekte

 http://www.suleymansen.com/FileUpload/op42022/File/26035621_retmen_denetim_rehberi.pdf


Yorumlar - Yorum Yaz
Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Anket
Sizce okul başarısızlığının nedeni nedir?
Hava Durumu
Site Haritası
Kamu Spotu

 

 

 

Tanıtım/Bilgilendirme

ATATÜRK FİLMİ 1-2