• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100001891930624
  • https://twitter.com/Suleymanshen
  • https://www.instagram.com/ders.cografya
  • https://www.youtube.com/@cografyatvsuleymansen
Menü Başlıkları
Tanıtım/reklam
Takvim
Tanıtım-Reklam

Tanıtım/Bilgilendirme

Öğrenci Yeterlilikleri

Öğrencilere Kazandırılması Hedeflenen Yeterlilikler ve Bu Yeterliliklerle İlgili Bilgi, Beceri ve Tutumlar Yeterlilikler 

Ana dilde iletişim 

1. Yazılı, sözlü ve sözlü olmayan iletişim araçlarını kullanarak etkili şekilde iletişim kurma.

2. Ortamın gereklilikleri doğrultusunda iletişim kurma

3. Duygu, düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak ortama uygun ve ikna edici şekilde ifade etme.

4. Dil becerilerini olumlu ve sosyal olarak sorumlu/sağduyulu şekilde kullanma. 
Yabancı dillerde iletişim 

1. Toplumsal gelenekleri, kültürel ögeleri, dil çeşitliliğini fark etme ve takdir etme.

2. Sözlü ve yazılı mesajları anlama.

3. İhtiyaçları doğrultusunda metinler okuma, okuduğunu anlama ve metin üretme.

4. Yaşam boyu öğrenmenin parçası olarak resmi olmayan dili (günlük konuşma dilini) öğrenme.

5. Kültürel çeşitliliğe saygı duyma.

6. Dil öğrenmeye ve uluslararası iletişime merak ve ilgi duyma. 
Matematik yeterliliği 

1. Matematik teorilerini, ölçümleri, temel işlemleri, formülleri, gösterimleri bilme.

2. Matematik kavram ve terimlerini anlama ve kullanma.

3. Günlük hayat durumlarında karşılaşılan problemlerin çözümünde matematiksel düşünme tarzını (mantıksal ve uzamsal düşünme) ve sunumunu (formüller, modeller, yapılar, grafikler, tablolar) kullanma.

4. Temel matematik prensiplerini ve işlemlerini günlük durumlarda (evde ve/veya işte) uygulama.

5. Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirme. 
Bilim ve teknoloji yeterliliği 

1. Doğal hayatı anlamak için sorular sorma ve delile dayalı sonuç çıkarma.

2. İnsan eylemlerinin sebep olduğu değişimleri kavrama.

3. Bireysel olarak doğal hayata karşı sorumluluklarını kavrama

4. Doğal hayata ilişkin temel prensipleri, temel bilimsel kavramları, metotları, teknolojiyi, teknolojik ürünleri ve işlemleri bilme.

5. Bilim ve teknolojinin doğal hayat üzerindeki etkisini kavrama.

6. Bilimsel sorgulamanın özelliklerini kavrama.

7. Sebep sonuç ilişkisi kurma.

8. Etik ve güvenlikle ilgili konular hakkında bilgi sahibi olma. 
Dijital yeterlilik 

1. Bilgi çağı teknolojilerinin yapısını, günlük yaşam durumlarındaki (kişisel, sosyal ve iş yaşamında) rolünü ve sağladığı fırsatları kavrama.

2. Temel bilgisayar uygulamalarını (word işlemcisi, veri tabanları, bilgi depolama ve yönetme vb.) kavrama.

3. İş, boş zaman, bilgi paylaşımı, öğrenme ve araştırma için İnternet ve elektronik medyanın (e-posta vb.) fırsatlarını ve potansiyel risklerini kavrama.

4. Mevcut bilginin ve bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgulama.

5. Etkileşimli medyanın kullanımında dikkat edilmesi gereken yasal ve etik prensipleri kavrama ve sorumluluk sahibi şekilde kullanma.

6. Bilgiyi araştırma, toplama, işlemleme, eleştirel ve sistematik şekilde kullanma.

7. Sunulan bilgilerin güvenirliliğini sorgulama.

8. Bilgi üretmek, sunmak ve kavramak için gerekli araçları kullanma.

9. İnternet tabanlı servislere erişme, araştırma ve kullanma.

10. Bilgi çağı teknolojilerini kültürel, sosyal ve/veya profesyonel amaçlarla kullanma
Öğrenmeyi öğrenme 

1. İş ya da kariyer hedefleri için gerekli yeterlilik, bilgi, beceri ve nitelikleri bilme.

2. Kendi öğrenme stratejilerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilme.

3. Eğitim, hizmet içi eğitim, rehberlik, danışmanlık fırsatlarını araştırma. 

4. Daha sonraki öğrenmeler için gerekli okuryazarlık, matematiksel beceri ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanma becerisi edinme ve geliştirme.

5. Öğrenmesini ve kariyerini yönetme.

6. Öz disiplin ve bağımsız çalışma becerileri edinme.

7. Öğrenme sürecinin bir parçası olarak iş birlikli çalışma, heterojen gruplardan faydalanma, öğrendiklerini paylaşma.

8. Kendi öğrenmesini ve çalışmasını değerlendirme.

9. Gerek duyduğunda nasihat ve bilgi alma.

10. Kendisini motive etme ve kendisine güven duyma.

11. Problem çözme becerisi geliştirme.

12. Engel ya da değişikliklerle baş edebilme.

13. Önceki öğrenmelerinden ve deneyimlerinden yararlanma.

14. Öğrendiklerini çeşitli hayat durumlarında uygulama.

15. Öğrenme fırsatlarını arama ve değerlendirme. 
Sosyal yeterlilikler 

1. Farklı toplum ve çevrelerde (örneğin, iş) kabul edilen davranış kurallarını bilme.

2. Toplum ve kültürle ilgili temel kavramları bilme.

3. Kültürel çeşitliliğin farkında olma ve saygı gösterme.

4. Milli kültürel kimliğini özümseme ve diğer kültürlerle nasıl etkileşim içinde olduğunu kavrama.

6. Tolerans gösterme, empati kurma, dayanışma, iş birliği yapma.

7. Stresten ve çatışmalardan kaçınma.

8. Sosyoekonomik gelişmelere ve kültürler arası iletişime ilgi duyma.

9. Farklı bakış açılarına saygı duyma, ön yargıların üstesinden gelme ve uzlaşmacı bir tutum sergileme.

10. Demokrasi, adalet, eşitlik vatandaşlık, insan hakları, yerel, ulusal, uluslararası kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olma.

11. Güncel gelişmeleri takip etme.

12. Ülkesinin tarihi ve dünya tarihi hakkında bilgi sahibi olma.

13. Toplumu ilgilendiren problemlerin çözümü ile ilgilenme.

14. Toplumsal ilişkilerde ve komşuluk ilişkilerinde yapıcı katılım sağlama.

15. Toplumsal uyumu sağlamak için paylaşılan değerleri benimseme ve bunlara saygı duyma.

16. Diğer insanların özeline saygı duyma

İnisiyatif alma ve girişimcilik 

1. Kişisel, profesyonel ve/veya iş hayatında fırsatların farkına varma.

2. Etik değerleri benimseme.

3. Etkili sunum yapma.

4. Uzlaşmacı olma.

5. Bireysel ve grup olarak çalışma.

6. Kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanıma ve sorgulama / değerlendirme.

7. Gerekli olduğunda risk alma.

8. Durum değerlendirmesi yapma.

9. Kişisel, sosyal ve iş hayatında inisiyatif alma ve yenilikçi düşünme.

10. Hedeflere ya da kişisel amaçlara ulaşmada kararlı olma. 

Kültürel farkındalık ve ifade 

1. Yerel, ulusal ve uluslararası kültürel mirasın farkında olma.

2. Önemli kültürel çalışmalar ve popüler kültür hakkında bilgi sahibi olma.

3. Kültürel ve dilsel çeşitliliğin farkında olma.

4. Yaşamda estetik faktörlerin önemini kavrama

5. Sanat eserlerine ve sanat çalışmalarına değer verme ve takdir etme.

6. Kültürel yaşama katılma 

Öğrencilere Kazandırılması Hedeflenen Yeterlilikler ve Bu Yeterliliklerle İlgili Bilgi, Beceri ve Tutumlar Yeterlilikler MEB

Toplumların teknoloji çağından bilgi çağına doğru ilerlemeleri ile son yıllarda meydana gelen bilimsel, teknolojik, sosyal değişim ve gelişmeler, toplumun öğrencilerden –geleceğin bireylerinden– beklentilerini de farklılaştırmıştır. Bu gelişme ve ilerlemeler, öğrencilere temel bilgi ve becerilerin yanı sıra eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, araştırma yapma, sorun çözme gibi bilişsel; sosyal ve kültürel katılım, girişimcilik, iletişim kurma, empati kurma gibi sosyal; öz denetim, öz güven, yaratıcılık, kararlılık, liderlik gibi kişisel yeterlilik ve becerilerin kazandırılmasını zorunlu kılmaktadır.
Öğretim programlarıyla öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler ile bunlara ilişkin tanımlamalar, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 2008 tarihinde kabul edilen Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi; Millî Eğitim Bakanlığınca öğrenci, öğretmen, okul, ilçe ve il gelişim seviyelerinin ülke genelinde yıllık olarak izlenmesi, değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan “Milli Eğitim Kalite Çerçevesi”; Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, meslek örgütleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde ulusal ve uluslararası konu uzmanlarının katkılarıyla hazırlanan, 02/01/2016 tarih ve 29581 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi” dikkate alınarak belirlenmiştir. Yeterlilik ve beceriler ile bunlara ilişkin tanımlamaların belirlenmesinde ayrıca “21. Yüzyıl Becerileri” olarak anılan yeterlilik ve beceriler ile bunlara ilişkin açıklamalar dikkate alınmıştır.
Kazanımların işlenişi sürecinde bu yeterlilik ve becerilerin kazandırılmasına ve geliştirilmesine yönelik yöntem ve tekniklerin kullanılması, etkinlik ve çalışmalara yer verilmesi, öğrencilerin bir üst öğretim kurumunda, meslek hayatlarında ve günlük hayatlarında başarılı ve üretken bireyler olmalarına katkı sağlayacaktır.

Belki bir gün...
Kendin için,ailen için, devlet için ve hatta dünya için daha da önemlisi insanlık için kendini çok iyi yetiştir, geleceğe iyi hazırlan. Zira bunlardan biri, belki bir gün sana ihtiyaç duyabilir. 
                                   Süleyman ŞEN
VİZYONUMUZ
Dünya'yı bilen, onu önemseyen, barışçıl bireyler yetiştiriyoruz.
MİSYONUMUZ
Görevimiz; rehberi bilim olan, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve kendini gerçekleştiren, hoşgörü ve manevi değerleri yüksek, toplumsal çürümeye panzehir olmuş, insanlığın olgunlaşmasını hızlandıran, evrensel değerleri fark etmiş ve içselleştirmiş, yaşanabilir bir dünya taraftarı olan bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Anket
Sizce okul başarısızlığının nedeni nedir?
Hava Durumu
Site Haritası
Kamu Spotu

 

 

 

Tanıtım/Bilgilendirme

ATATÜRK FİLMİ 1-2